Basola uMseleku ‘ngokudukisa’ izwe

1066

Ezinkundleni zokuxhumana bathi udunga isiko ngodaba lwesithembu oluhlanekezelwe ohlelweni lwakhe

UMNU Musa Mseleku wohlelo uThando Nesithembu, osolwa yizazi zamasiko ngokudukisa izwe ngendaba yesithembu ohlelweni lwakhe.

NOMFUNDO NGWANE

USUQALE phansi umsindo ngohlelo olusa-kazwa kuMzansi Magic (161) njalo ngoLwesibili ngo-20h00, “Umnakwethu”, kukhalwa ngo-mshayeli walo, uMnu Musa Mseleku – wohlelo Uthando Nesithembu – kuthiwa kungani ewuhlaba inhlali ngendlela “ehlanekezelwe” oluqhutshwa ngayo uhlelo, yize eyiqonda kahle indaba yesithembu ngoba unaso. 

Kulolu hlelo kuye kuvezwe amadoda eyoncenga amakhosikazi awo amadala ukuthatha inkosikazi yesibili.  Asuke ephelezelwa nguMnu Mseleku. 

Abantu ezinkundleni zokuxhumana basola yena ngokuvumela ukuba kuhlanekezelwe isiko ngokubiza izintombi nezingoduso ngomamkhulu nomamncane. 

Abanye bakhala ngokuthi babukiswa into edunga isiko. ILANGA selike labika ngezinye zeziqephu zalolu hlelo, okwakusolwa ukuthi ezinye zazo azilona iqiniso. Ngemuva kohlelo lwangoLwesibili lapho bekuvele khona uMnu Gezani Dludla (28), waseShowe eyocela ukulamanisa uNkz Sphesihle Cele (19), ngoNkz Thabisile Mkhize (20), kusuke ukuxokozela ezinkundleni zoku-xhumana. 

Kugcine kungenelela uMnu Lindokuhle Xulu, oyisishoshovu se-ANC-YL, obhale

ezinku-ndleni zokuxhumana emuva kokubona uMnu Dludla, athe umazi kahle ukuthi akagcagcelwe, futhi ungumthwebuli wakhe. 

Ubhale kanje: “Kumele kube khona abayokhuza umnumzane obukeka ehloni-phekile ohlelweni uMnakwethu, okunguMnu Mseleku. Sekucacela noma ngubani ukuthi lolu hlelo 

luyimfeketho, kalusilona iqiniso, yindlela nje yokuxosha ikati eziko. 

“Okubi nje wukuthi kudla-lwa ngesiko lakithi elihloniphekile, liyahlanekezelwa, kuphinde kwehliswe isithunzi somuntu omnyama. Akekho umuntu ongaganiwe ongacela isithembu KwaZulu. Isithembu ngesabantu abaganiwe. 

“Le nto kaMnu Mseleku iyadukisa, mina nje kangifisi ithathwe njengeqiniso ngoba iyodukisa izingane zethu, ibulale nemizi yobaba sebalala kobandayo. 

“Kubuhlungu ukuthi uMnu Mseleku uhlanekezela isiko lethu, ehlangene nabezizwe ngenxa nje yemali. Engabe uyofika athini koyisemkhulu. Nithule nithini Zulu kubulawa isiko lethu.” 

Ethintwa yiLANGA, uMnu Xulu, uthe usembizile uMnu Dludla ukuze bazoxoxa ngalolu daba. UDkt Velaphi “VVO” Mkhize oyisazi sezamasiko, ophinde abe ngumelaphi wendabuko, ethintwa yileli phephandaba ukuba asize acacise kulolu daba, uthe: “Siphila ezweni lapho ezokuxhumana ziphethwe ngabamhlophe, abangasiqo-ndi isintu sethu futhi aba-ngenandaba naso. 

“Inhloso yalolu hlelo wukudukisa nokubulala isiko lomuntu ompisholo.

   “Isithembu KwaZulu sasiya ngokuthi umuntu uyabelwa amakho-sikazi ngokutshelwa ngabadala. Isithembu kwakuyinto eyenziwa ngabanumzane, hhayi abafana, okwenzeka kulolu hlelo. 

“UMnu Mseleku njengomuntu onesithembu, bekungamele avume ukudunga usiko ngoba enzela imali, bekumele abatshele abadidiyeli bohlelo ukuthi ngeke akwazi ukudukisa isizwe. Bebe-thatha umuntu okahle onesithe-mbu, kodwa bekungamele avume ukuthi ludungwe isiko lwesithembu. 

“Lapha kuyaziwa ukuthi imisakazo nomabonakude kunamandla, yingakho kusetshenziswa khona ukudicilela phansi isiko lethu.” 

UNkk Nomagugu Ngobese naye oyisazi kwezamasiko, ukuchithile ukuthi indoda ingathatha isithembu ibe ingakagcagcelwa. 

“Ngokwesiko indoda iqale igcagcelwe yinkosikazi yokuqala bese kuba yinkosikazi yokuqala efunela umyeni wayo inkosikazi ezoyelama. Okwenzekayo manje kuwukubulala isiko lethu,” esho. 

UMnu Mseleku utshele ILANGA ukuthi akakwazi ukuphawula ngento angayibonanga, esho izinkulumo zasezinkundleni zoku-xhumana. “Uma bethi ngidukisa abantu, mabasho bona okuyikhona nokuyiqiniso,” kusho uMseleku. 

Umdidiyeli wohlelo, uMnu Lucky Khowa, uthe isithembu amadoda asenza ngendlela ehlukile, evumelana nemikhuba yasemindenini yawo. Uthe uma umuntu eselobolile, ngokwesintu kusuke sekufana nokuthi useshadelwe.

nomfundo@ilanganews.co.za    

Previous articleKuzovotwa isixegisiwe imithetho yeCovid-19
Next articleKugqame ingxabano kubaqeqeshi beDowns