Bathotshwe amanxeba abashiywa yizihlobo ngeCovid-19

237

Kukhalwe ngokuhamba kwezingwevu ibandla ebelikleza kuzo

LEZI ngezinye zezintombi ezindala zamaWeseli ebezihambele inkonzo yazo ngeledlule ngaphansi kwe-Edendale Circuit,
eMgungundlovu.

TSEPO MOLEFE

UKHALE ngomgodi ovulekile ebandleni lakhe ngenxa yokubhuqwa kwabazalwane yiCovid-19 uMfu Vusikhaya Radebe, weBandla lamaWeseli ngaphansi kwe-Edendale Circuit, eMgungundlovu ngesikhathi kunenkonzo yokuthoba amanxeba imindeni ewu-80 yezisulu zalolu bhubhane ngempelasonto eKhokhwane Society, e-Elandskop. Abazalwane baleli bandla bahlangane ngenhloso yokukhumbula izisulu zeCovid-19 eshiye amakhaya amaningi evaliwe, kwazise ibiqinise kakhulu kubantu asebekhulile ngeminyaka. Bekumenywe nezaguga ezisinde kulo mkhuhlane. Zigoduke nezipho ezinhlobonhlobo okuthiwe ngezikaKhisimusi.


UMfu Radebe ongumengameli we-Edendale Circuit, ngaphansi kweNatal West District eyenganyelwe ngumBhishobhi Vuyo Dlamini, utshele ILANGA ukuthi sikhulu isikhala esivuleke ngenxa yokushona ngokulandelana kwezalukazi namakhehla ebandleni lakhe, abebekleza kubona ngezindlela zokukhulisa ibandla. Uthe babone kukuhle ukuba babenenkonzo ekhethekile yokubakhumbula kwazise likhulu iqhaza abebelibambile ebandleni. “Sibone ukuthi ngeke kwabukeka kahle ukuba sibakhumbule sisodwa njengoba simeme nezalukazi namakhehla asebemukeliswa isiDlo seNkosi esiNgcwele besemakhaya ukuzohlanganyela nabo.


Sikhulu isikhala esavuleka ebandleni lethu ngokushona kwabantu abadala. Inkonzo ebesinayo bekungeyokubakhumbula nokunika uthando labo abasindile kulo mkhuhlane. “Kusijabulisile ukubona izingwevu zebandla ziphume ngothi lwazo ukuzobungaza nathi impilo yozakwabo ababeyibambe nabo amadolo engakaqini. Sibe sesijabulisa lezi zingwevu ngezipho ezihlukene zikaKhisimusi njengendlela yokukhombisa uthando singabazalwane base-Edendale Circuit,” kusho uMfu Radebe. UNkz Makhosi Mvelase oyigosa lebandla, uthe bebezobe bengenzi ubulungiswa uma bengahlanganyeli nabantu abadala ngoba likhulu iqhaza abalibambile ekuqiniseniibandla. Ubancome nangokwethembeka eminikelweni yebandla.


“Kunama-society ebandla asala wodwa emuva kokushona kwabantu abadala, okwenze sakubuka ngamanye amehlo ukubaluleka kwabo. Esikuncoma ngabo wukuthi kabagodoli neminikelo yebandla kwazise bazihlupha nangokuyiphathisa noma sebamukeliswa isiDlo seNkosi besemakhaya,” kusho yena. I-Edendale Circuit ibunjwe ngama society awu-40 kusukela e-Edendale kuze kuyofika KwaVulindlela e Elandskop. Phakathi kwabantu ababamba iqhaza ekusungulweni kwayo nguSolwazi Sibusiso Nyembezi owayengumbhali wezincwadi, uMnu Garnet Mfeka – ongumnewabo kaMnu Douglas “Magay’ Azidlele” Mfeka wodumo kwiRadio Zulu – owayewumbhidisi wamakhwaya, uMnu David “Gandagand’ Ongenasitelingi” Ntombela owayewumholi we-IFP eMgungundlovu, bobathathu abangasekho emhlabeni.

Previous article‘Uxoshelwe ukuziphatha budlabha’ owePirates
Next articleIzihlabani zabalingisi emdlalweni oqoshelwe e-Eastern Cape