Bathwele kanzima eMshiyeni ngenxa yokuswela amanzi

265

Kuthiwa emawodini akusangeneki, sekunephunga elingabekezeleleki

IMEYA yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda ngesikhathi ihlola umonakalo oholele ekutheni kuqhume ipayipi eliphakela ngamanzi
esibhedlela sikahulumeni iPrince Mshiyeni Memorial Hospital, eMlazi.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA.

PHUMLANI GAMA

ZITHWELE itshe izisebenzi neziguli zasesibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial, eMlazi njengoba kubikwa ukuthi ziphoqeleka ukuyoqulusa
ngaphansi kwezihlahla eziseduze nalesi sibhedlela ngenxa yokungabikhona kwamanzi kusona kusukela ngempelasonto. Le nkinga kuthiwa idalwe wukuqhuma kwepayipi. Izolo ngoLwesithathu, ILANGA lihambele kulesi sibhedlela lafike lazibonela usizi lweziguli. Amanzi kawekho kuzona zonke izingxenye zalesi sibhedlela nezindawo ezakhelene naso, okubalwa kuzona nehostela iGleblands. Ukungabikhona kwamanzi kwenza zingaqhubeki ngendlela efanele izinhlelo zokwelashwa kweziguli. Ngaphandle kwenkinga ekwelashweni kweziguli, nasemakhazeni
akulesi sibhedlela akuhambi kahle.


ILANGA lingene esikhungweni okuwashwa kusona izingubo. Likhulume nesinye sezisebenzi esikhombe indawo eyihlathi, esithe yilapho sebezikhulula khona. Siveze nokuthi kwesinye isikhathi, kuphoqeleka ukuba baphuthunyiswe ngezimoto emakhaya nasezindaweni zokuhlala ukuze bezokwazi ukuzikhulula. “Ozakwethu esisebenza nabo, bafike ekuseni njengenjwayelo kodwa banxuswa ukuba babuyele emakhaya ngoba ilondolo kayisebenzi. Yinkulu inkinga yamanzi kulesi sibhedlela,” kusho lesi sisebenzi. Inkinga yokungabikhona kwamanzi isukumise nezinyunyana zezisebenzi zakulesi sibhedlela, ezizwakalise ukuthi kazigculisekile ngalesi simo.


UMnu Mlungisi Ndlovu ohola iPublic Servants Association(PSA) kulesi sibhedlela, uthe inkinga yokungabikhona kwamanzi eMshiyeni, ibeka engcupheni impilo yeziguli. “Ukungabikho kwamanzi osekuthathe izinsuku, kuchaza ukuthi abantu okufanele baqale ukuhlinzwa ngeke baluthole usizo. Abantu kabakwazi ukuya ezindlini zangasese, akusangeneki emawodini ngenxa yephunga elingabekezeleleki, elidalwa wukungcola ngenxa yokungabikhona kwamanzi. “Izingubo ezilala iziguli kazisawashwa. Kudala siphakamisa udaba lokuba kufakwe izigayo zamanzi ngaphakathi ezibhedlela ukuze kuzogwemeka isimo esifana nalesi. Sikhathazekile ngokuphepha kweziguli nezisebenzi ezikulesi sibhedlela,” kusho uMnu Ndlovu.


Izolo iMeya yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda, ihambele kulesi sibhedlela iyohlola isimo. Ihlangane nezikhulu zesibhedlela kwabhungwa kabanzi ngale nkinga. Ibuye yahola ithimba labezindaba iyobheka umonakalo. Ithe inkinga idalwe wukuqhuma kwepayipi osekuneminyaka eminingi ikhona, yathi kayinandaba nezinkulumo zabaholi bamanye amaqembu ezepolitiki, abasola umasipala wakhe ngokuhluleka ukubhekana nalesi simo ngoba akekho umuntu obeyimbangela yokuqhumam kwepayipi. “Kukhona esikwenzayo siwuMasipala waseThekwini. Seziqaliwe izinhlelo zokulungiswa kwale ngqalasizinda eyonakele, okuzothatha izinsuku eziwu-10. Sinethemba lokuthi isimo sizobuyela kwesijwayelekile.


“Siyazi futhi sikulindele ukuthi kube nabanye abantu abazokhuluma ngenhloso yokugcona thina. Inkinga yabo bakhuluma kuphela, bakhohlwe wukuthi thina siyasebenza ngapha. “Iningi kakhulu imali edingwa yiTheku ukuze sikwazi ukulungisa ingqalasizinda,” kusho uMnu Kaunda. UMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, ukhiphe isitatimende lapho ungqongqoshe wawo, uNkz Nomagugu Simelane, exolisile ngale nkinga ebhekene nalesi sibhedlela. Kuvele ukuthi lo mnyango ufake amathangi amanzi kulesi sibhedlela kanti kukhona namanye okufanele ethulwe wuMasipala we-Theku. “Sibonga izisebenzi zethu nezinye izinhlaka ngokusibekezelela, ziqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi iziguli zinakekelwa ngokusezingeni elifanele. Sinethemba elikhulu lokuthi uMasipala waseThekwini uzoyixazulula ngokushesha le nkinga,” kusho isitatimende. hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleUmsebenzi umphoqe ukungazesabi izinyoka
Next articleUphenduke isilomo ngamahlaya abhinqayo