Batoyizele u-principal “opotoza abafundi”

602

Esinye isisulu sithi sahlukumezeka saze sasiyeka isikole

PHUMLANI GAMA UVULELWE
icala uthishanhloko wesinye sezikole eWelcome, KwaMhlabuyalingana, osolwa ngokuthandana isidana nabafundi esikoleni asiphethe. Lo thishanhloko usolwa ngokusebenzisa budlabha amandla okuba ngumphathi ngokucela ucansi kubafundi. ILANGA linayo enye yezingxoxo lapho umsolwa ezwakala ecela uthando komunye wabafundi ofunda u-grade 11, kuso lesi sikole. Engxoxweni yabo uzwakala ecela
ukufakela lo mfundi amadata ukuze bezofonelana ngevideo call, engagqokile umfundi. Omunye wesilisa oyilungu lomphakathi utshele ILANGA ukuthi umsolwa usanda kufonela intombi yakhe efunda kusona lesi sikole ecela uthando.


Ngeledlule kubanjwe umbhikisho othathe izinsuku ezimbili, abafundi bekhwela bedilika kuthishanhloko, bemsola ngokujola nabafundi. Phakathi kwezinye zezikhalo zabo bebefuna kulungiswe izindlu zangasese. Esinye sezisulu silandise ILANGA ngokuthi sigcine sesilaxaza isikole ngoba sesikhathele ukubizelwa ehhovisi likathishanhloko, maqede afike asipotoze asiqabule, asincome, asitshele ukuthi sime kahle. Lo mfundi (21), uthi uhlale amasonto amabili ekhaya, kwagcina sekungenelela nezinhlaka zomphakathi kanye nobuholi bendawo. “Waqala ukukhuluma nami izinto engingaziqondi ngonyaka owedlule ngoMbasa (April) ethi ngiwumngani wakhe, kwadlula lapho wabuza ukuthi lunini usuku lwami lokuzalwa.

Ngamazisa maqede wabhala phansi. Ngezwa ngaye esengitshela ukuthi siyahamba uma kuphuma isikole. “Wangithatha wahamba nami edolobheni eJozini. Ngaphambi kokuba sifike edolobheni saqala endlini aqashe kuyona eMakhonyeni. Wathi sizoshintsha izimpahla siphinde sipholishe kahle izicathulo. Waqeda lapho wangibamba wangiqabula. Wangincoma ethi ngime kahle. “Ngavele ngathula ngambuka ezenzela konke kodwa ngaze ngaqala ukukhuluma esefuna ukwenza ucansi nami, ngamkhohlisa ngokuthi ngimtshele ukuthi isoka lami langicupha, uma kukhona umuntu ofuna ukulala nami afe.

Waduba wangiyeka kwaze kwaba sifika eJozini, wathi ngingabe ngisaphuma emotweni yakhe maqede wangena esitolo wangithengela ikhekhe lokubungaza usuku lokuzalwa nezinye izinto ezincane wanginika u-R100 wokubuyela ekhaya,” kusho isisulu. Isizulu sithi emuva kwalokho umsolwa uqhubekile nokukhuluma izinto ezingalungile, abuye angene ekilasini atshele abafundi ukuthi isisulu sizoba ngunkosikazi wakhe wesibili. “Kusukela ngenyanga kaNdasa (March) bengingakutholi ukuphumula ngoba uthishanhloko ubevele angibize sengathi uyangithethisa phambi kwabafundi nothisha. Angibizele ehhovisi, kanti ufuna ukuyongipotoza kahle. “Ngolunye usuku ngenyanga ka Nhlaba (May), ungibuze ukuthi kungani ngingalifakile ihembe ngaphansi kwesiketi sesikole.

Nakhona lapho uthe mangiye ehhovisi lakhe. Wafika wangibamba wathi angixolise ukuze ngizophasa ngo-B. Ngaxolisa emuva kwalokho wangivula uziphu wesiketi maqede wangilungisa engithinta nesikhindi sangaphansi, encoma ubuhle besitho sami sangasese. “Ngizamile ukulubika udaba kwabanye othisha besifazane kodwa bangeluleka ngokuthi ngibekezele ngoba sengifunda ibanga lokugcina. Angikwamukelanga lokho ngoba ngivele ngakhetha ukuzihlalela ekhaya,” kuchaza isisulu. ILANGA lixhumane noMnu Mchitheki Gumede oyisekela likasihlalo wesigungu esilawula lesi sikole (SGB), obengathandi ukukhuluma ngalolu daba.

Uthe udaba luyinto ekhona, futhi baningi abafundi okuvela amagama abo ukuthi balala nomsolwa. Uthe okunye okumenza angathandi ukukhuluma ngalolu daba wukuthi ingxenye yamalungu omphakathi iphumele obala ngokweseka umsolwa. “Kukhona ababuza ukuthi uthishanhloko uzibamba ngenkani yini lezi zingane, ngoba ezinye zazo kuvuma zona uma ezicela ucansi. Ngesizathu sokuthi ngicabangela impilo yokuphepha kwami nezingane zami, ngicela ukungaphawuli ngigxile kulolu daba ngoba abanye babazali bakhombise ukuthi kabanankinga, bayanikela ngezingane zabo,” kusho uMnu Gumede.


Ethintwa lothishanhloko uthe umbhikisho wabafundi uthathe izinsuku ezimbili. Uthe abafundi bebebhikishela ukuthi bafuna kugundwe utshani esikoleni. Uthe namanje usadiniwe yizinhlamba abezithola kubafundi bethi ulala nabo. “Ngithukwe ngabafundi bathi mina ngithandana nabo. Abanye bathi ngilala nabo. Omunye walabo bafundi engethukwa ngabo ubuye ngoLwesine esikoleni. Ukubhalwa kwalolu daba kuzomdalela inkinga lomfundi ngoba luzoqala phansi,” kusho umsolwa. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa uthe kuzojutshwa ithimba labaphenyi elizoya kulesi sikole ukuze kuqalwe uphenyo emuva kwalokho kukhishwe umbiko ngalezi zinsolo.

“Sizoxhumana nehhovisi lethu eliseMkhanyakude ukuze kwenziwe uphenyo olunzulu. Lezi yizinsolo ezibucayi kakhulu futhi okufanele ziphathwe ngokucophelela. Emuva kophenyo kuzodedelwa umbiko ngalolu daba,” kusho uMnu Mlotshwa. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe likhona icala lokunukubeza elivuliwe bekungakaboshwa muntu. www.ilanganews.co.za

Previous articleKuputshuka uhlu lwabalengelwa yizembe kwiBucs
Next articleKUTUSWE AMAGALELO OMNTWANA UMAGOGO