Bazodlisela ngamanoni akudala kwimpucuzeko

1159
MTHOBISI SITHOLE
BATHEMBISA ukuthi ngeke bazi-thinte izingoma ezintsha abaculi bakamasikandi ngoMgqibelo kwi-ndumezulu yeMpucuzeko Maska-ndi Festival, ezokuba seMoses Mabhida Stadium, eThekwini. 
Bathi bazobuyisa amanoni emi-nyaka edlule okuyiwona asadla ubhedu namanje kubala-ndeli bakamasikandi. 
UZwelenduna “Mte-khala” Magubane we-qembu likaShwi no-Mtekhala, uthi bazobe begxile kakhulu ezingomeni zabo ezibathathe za-babeka ebalazweni. Uthi kulo mci-mbi bazobe bezojabulisa abantu, hhayi ukuyomaketha umsebenzi wabo omusha. 
“Izingoma ezintsha sesingahlobisa ngazo uma zifunwa ngabantu, kodwa ngokwezinhlelo zethu sizo-gxila kulezi ezathandwa kakhulu yibona abantu eminyakeni edlule. Sesimi ngomumo futhi bayazi abalandeli bakamasikandi ukuthi sijabula kakhulu uma kuqhathwe bukhoma izinsizwa, kungaculwa ngama-CD," kusho uMtekhala. 
UMzovukile “Jaivazi-mnike” Khanyeza, uthi ngoMgqibelo uzobe eyo-khombisa ngobuciko bakhe obusha boku-dlalwa kwentambo. Uthi kuzobe kungo-kokuqala ngqa ecula ingoma ethi “Iqhube Komasi-kandi” eyishaya bukhoma. 
“Ngichazwa wukuthi nginezi-ngoma ezitha-ndwa ngaba-ntu. Lokho ku-ngenza ngingabi nawo 
amahloni okuyo-bhekana nezinsizwa kwiMpucuzeko. 
“Kunzima kabi ukudlala bukhoma izingoma ezinga-dumile ngoba abaculi sebezinqamula phakathi izingoma uma be-cula. bathatha isitayela seNdida-ne ngoba basuke bebona ingcindezi yokuphoxeka uma bengajatshu-lelwa kanti phela uma kudlalwa bukhoma ingoma uyidlala ize iyophela,” kusho uJaiva. 
Uthi uzobe eyolimela igama lo-kuthi uyinkosi yomasikandi eyabe-kwa emuva kokudlula emhlabeni kukaSibongiseni “UMjikijelwa” Ngubane. 
Abahleli bomcimbi bathi bo-nke abaculi abazobe besuka eWorkshop, eThekwini bevi-liyela nabalandeli babo, bazogitshezwa izimoto zakanokusho okuxhase ngazo enye inkampani ye-zimoto yaseThekwini. 
NgoMgqibelo kuzobe kuboshelwe inqwaba yo-masikandi okubalwa ku-bona uSomnandi, uKhuzani, oSaziwayo, uDlubheke, Amageza Amahle, uMthandeni, iMfeze-
mnyama, uNjoko, iNyonemhlophe, uMdumazi, Ama-SAP, EzeChalaha, uQhosha, iNkosi Yamagcokama, uSgwebo, uBahubhe, uMkhathazi, uDumakahle, uMajotha, Abafana baseMawosi, Abafana bakaMgqumeni, Izingane Zoma, uBuselaphi, uCevuzi-le, iThwasa Lekhansela, uFalabo, uMalahle, uSkele, uMfanawepiki, Amayellowbone, Izelamani, 
iThwasa LeNdidane, uMzukulu, uSkweletu, Udidi oLumashoba, uMjikijeli, uQalindaba, Ischomane sasoPhongolo neHlanganani. 
Amathikithi atholakala eTicketsPro, Post-net, jet, Spar, kwa-Edgars naseCNA. I-golden circle ibiza u-R250, I-general standing ibiza u-R200 kanti i-general 
sitting ibiza u-R150.


mthobisis@ila-nganews.co.za
Previous articleAkezwani nemibono ebhidlizayo
Next articleUzishaya isifuba ngamakhosikazi (15)