Bekuyindawo yabantu abanobuntu iNtshanga

  131

  UMLANDO: MENZI JELE

  UZIFIKELE mathupha emahhovisi eLANGA uMnu uCN Dlamini, osewathatha umhlalaphansi ekubeni nguthisha, ezosilandisa ngomlando wendawo azalelwa, wakhulela kuyona, iNtshanga, esentshonalanga yeTheku. UMnu Dlamini unomuzi KwaBB, eMlazi. 

  KUKUPHI ENTSHANGA?

  Yindawo lena ephakathi kwamadolobha amabili, iTheku noMgungundlovu. Uma uhamba ngomgwaqo omdala (Old Main Road), udlula eDrummond, ubheke eCato Ridge, nanso iNtshanga esandleni sokudla. Kuthiwa kwakunesilwane esasibulala abantu eminyakeni edlule kuleya ndawo, babengazi ukuthi silwane sini. Kwaqhamuka omunye umuntu wathi, “yingwe lena futhi yintsha kule ndawo”.  

  Le ngwe yashaywa yabulawa, indawo yabe isiqanjwa ngokuthi yiNtshanga. Abamhlophe sebebhala izindawo, babhala ukuthi iNchanga, kanti kuseNtshanga. 

  INDAWO YABANTU ABABETHANDA IMFUNDO NENKOLO

  KuneMishini yamaKhatholika eNtshanga, amaWeseli, aMaNazaretha, abaPhostoli, iZayoni namaSulumane. Kune-boarding school edumile yamaKhatholika, isikole sabakhubazekile i-Ethembeni nehholo elikhulu lomphakathi.  Wawungeke uthole intsha iwuvanzi eNtshanga, kwakufundwa, kudlalwa ibhola, umculo wamakhwaya wawusezingeni eliphezulu, kuculwa nesichathamiya. Yindawo lena ezungezwe ngamahlathi amabili, elikhulu uma uqhamuka eThekwini kuthiwa yiseHlanzeni kanti elinye kuthiwa kuseMingcwini ngoba kwakuba nemingcwi (izipoki) ebusuku, le-sabeka.

   INtshanga kayikho ngaphansi kwenkosi ethile, iyisabelo nje (reserve) yize noma kugcwele abantu bakwaGwala nabaseMbo (abaKwaMkhize). Bekuyindawo yabantu abanobuntu iNtshanga, abantu bazisana, lwafika-ke udlame lwepolitiki, zabheda izinto. Abanye babantu ababebaleke e-Edendale, eMgungundllovu, ngezimpi zo-1990 (iSeven Days War), babebalekela eNtshanga. Iqembu lesichathaminya laseNtshanga, laliwina izinkomishi ezweni lonke liholwa ngumfo kaMkhize bethi, “Yinde le nyoni” uma bembongela. 

  Enye indawo eseNtshanga kwakuthiwa kuKwaNdokweni, iqanjwe ngomnumzane wendawo owayeyisiqumama. Sekune“Tin Town” kuleya ndawo manje njengoba abantu abasuswa kwakhiwa iNanda Dam, bathuthelwa khona. 

  AMABHIZINISI AMANDIYA

  KunaboMdabu baseNdiya ababenamabhizinisi eNtshanga, uKista no-Ishmael. Kukhona umlungu owayetshale amahlathi endaweni, enolaka nonya olwesabekayo. Abantu babembiza ngoMaphoseka, ngoba wayevele atheleke nje endaweni engalindelwe muntu. Uma abantu bezingela endaweni ayetshale kuyo amahlathi, wayezidubula izinja ababezingela ngazo. Enye indawo eyingxenye yeNtshanga, yiseFredville, okwakunenkambu yamavulandlela (scouts), kungabafana namantombazane. Yayenza umsebenzi oncomekayo emphakathini. Ehlobo kwakulinywa endaweni ngoba umhlaba wawusekhona. Njengoba sishilo ukuthi inkolo iyona eyayihamba phambili eNtshanga, kwakungaqhakanjiswa ukuthi ungowaliphi ibandla. 

  UMnu Tu Dlamini wayengomunye wosomabhizinisi ababedumile eNtshanga, enezimoto amabhasi nogandaganda, elimela abantu. Ngaphandle kwesitolo saKwaDlamini, abantu babethenga KwaGwala nakwaSi-melane.  INtshanga njengezinye izindawo ezise-ntshonalanga yeTheku, ike yagubuzelwa wudlame lwezepolitiki, kwaphazamiseka ukufunda ezikoleni. 

  Abantu baseNtshanga babesebenza ePinetown, eHillcrest, eKloof, eBotha’s Hill, eThekwini, eMkhambathini nase-Mgungundlovu.   

  INTSHANGA NJENGAMANJE

  Abantu baseNtshanga kabasawakhi amanzi emifuleni, sekunompompi emagcekeni. Kunomtapo wolwazi endaweni nezikole sezandile. UMnu uJames Nxumalo, oke wabayimeya eThekwini, ngowakhona eNtshanga, uyisebenzele kakhulu leya ndawo eseyikhansela nemeya.

  NGUDKT Ben Ngubane owaka ngundunankulu wesibili waKwaZulu-Natal.

   Ezinye izinhlelo zentuthuko ziqhamuke noMnu uMeshack Radebe (ongasekho) eseyimeya yase-Outer West. UMnu uMalombo Nxumalo nguyena ikhansela laseNtshanga njengamanje. 

  Abanye abavelele baseNtshanga nguDkt Ben Sipho Ngubane (ongasekho) owabangundunankulu wesibili KwaZulu-Natal, uMnu uMbongeni Muthwa, oyintatheli yezomnotho eSABC, uMfu uSthembiso Hlophe ongumbhali wezincwadi noMnu u-Elliot Ngubane owaduma emdlalweni uMabatha. 

  NGUMNU James Nxumalo owake waba yimeya yeTheku.

  UMnu uJames Nxumalo uzikhuthalele ezemidlalo eNtshanga, ikakhulukazi unobhutshuzwayo njengoba amaqembu amaningi exhaswe nguyena. Izinga lobugebengu lenyukile njengoba sekukhona intsha ewuvanzi.  

  IZIMBONI EZINAMAKHEMIHLALI AYINGOZI

  INtshanga ike yabasematheni ngokuthi inezimboni okufanele zivalwe ngoba zinamakhemikhali ayingozi. Owayengumengameli wezwe, uMnu uNelson Mandela, wake waya eNtshanga eyohlola lezo zimboni, ezinye zagcina zivaliwe. Yisona lesi simo esenza leya ndawo yakhiqiza abaholi bezinyunyana abakhaliphile nabahlonishwayo. 

  Kunamadele ahlale egcwele ngoba yindawo eyaziwa ngenyama esezingeni eliphezulu. Inselelo ebhekene nomphakathi waseNtshanga wukuthi kazikho izindawo zokungcwaba. Abantu abaningi bayadlula emhlabeni izindawo zokubafihla kazisekho. Sekunemitholampilo endaweni, phambilini abantu bebeya eBotha’s Hill naseCamperdown uma befuna usizo lodokotela. Phambilini abantu bendawo babelinda ibhasi likaLoliwe elisuka eMgungundlovu liya eThekwini, lihamba ekuseni nantambama, lishayelwa ngabelungu. 

  La mabhasi ayengangeni endaweni, ayebashiya erenki abantu, baphoqoleke ukuhamba ibanga elide ngezinyawo noma bahlangatshezwe ebusuku. Manje ezokuthutha sekuyinsada. Imigwaqo isiyitiyela kanti phambilini kwakunobhuqu. Abanye abaholi baxhumane noMngeni Water ukuze kube namanzi ahlanzekile eNtshanga. 

  UBUGEBENGU

  Sikhona isidingo sokuthi kube nekamu lamaphoyisa. Izinga lobugebengu lenyukile, ikakhulukazi ukudunwa kwezimoto. Yindawo ephakathi kwamadolobha amabili amakhulu esifundazweni lena, yonke inhlobo yesigebengu uyithola khona. 

  Abantu ababehambe ngesikhathi sodlame lwepolitiki eNtshanga, sebabuya, abanye kababuyanga. Ama-forum alwa nobugebe-ngu akhala ngokuhlaselwa, kuke kwaba nodlame lwamatekisi kodwa lwabuye lwakhuzwa. Sekunozinzo manje endaweni.   

  Previous article“Lidayise ugobela ithwasa” elibanjwe nezitaputapu emzini womuntu
  Next articleSebethembe uMchunu ngenkinga yobugebengu bokuweliswa kwezimoto abaseMkhanyakude