Belisongelwa ngokufa iphoyisa elibulawe ngoyaba lwezinhlamvu

538
ULT Col Jabulani Ndawonde (57) obeyibamba lomphathi esiteshini samaphoyisa saseNdwedwe, odu-tshulwe wabulawa ngentululwane
ye-zinhlamvu ngoMsombuluko ntamba-ma esendleleni ebheke kwakhe. 

NOMFUNDO NGWANE

“ELOKUFA kalitsheli. Ngimfone-lile umfowethu ngezithuba zabo-10 ekuseni ngoMsombuluko okuwusuku abulawe ngalo ngimcela ukuba asheshe aphume emsebe-nzini ngoba kunezinto ebengifuna ukuzikhuluma naye, ngezinkulumo ebese ngizizwile ezingezinhle. Bengifuna ukumexwayisa, kanti ngeke sisabonana.”

La ngamazwi kaMnu Mbuso Ndawonde, awasho ngesikhathi echazela ILANGA ngokudutshulwa kubulawe umfowabo, uLt Col Jabulani Ndawonde (57), obengu-mphathi obambile esiteshini sa-maphoyisa eNdwedwe. ULt Col Ndawonde udutshulwe wabulawa ngoyaba lwezinhlamvu ngababulali abangaziwa esilobe besagcwele amathafa.

Kusolakala ukuthi ababulali ba-vimbizele umufi esemotweni yo-msebenzi, esendleleni ephuma emsebenzini esezofika emzini wa-khe, badedela izulu lezandla. Nge-sikhathi ILANGA lixoxa nomfowabo kamufi, naye oyiphoyisa, uthe ngesikhathi egcina ukukhuluma nomufi bekungabo-10 ekuseni ese-msebenzini, wamcela ukuba ashe-she aphume emsebenzini, bavu-melana ngokuthi bazohlangana eGreen Gate, ngasemzini kamufi ngezikhathi zasemini.

“Ngihambile ngayomlinda enda-weni ebesivumelene ngayo. Ngime kwaze kwantambama lutho ukufika, ngaze ngabuyela endlini enga-qhamuki. Ngizitshele ukuthi ngi-zobuyela khona uma esethi usefi-kile, sengingeza. Kube yisikhathi esincane nje ngisanda kungena endlini, ngathola ucingo ngifone-lwa ngamaphoyisa aseNsuze engi-bikela ukuthi kunomonakalo osuwenzekile kumfowethu ngasere-nke yaseBhamshela mangiphuthu-me ngizobheka.

“Ngiphuthume khona nebala ngamfica esethule. Indela aba-mdubule ngayo bekukhombisa ukuthi bebefuna ukwenza isiqini-seko sokuthi bamshiya efile. Umfowethu ubulawa nje, bezikhona izinkulumo ezingezinhle ebezisabalele, kunabantu okuthiwa be-bemsongela. Kodwa into nje enkulu esisola ukuthi ubulawelwe yona wukusebenza kwakhe ngokuzikha-ndla elwa nobugebengu futhi ewu-mela umphakathi wakithi.

“Bekwaziwa endaweni ukuthi uma kunesigameko sobugebengu esikhona, kuzofonelwa yena kuqala athathe mina sizifikele mathu-pha endaweni yesigameko. Kwesi-nye isikhathi besize sifike kuqala, namaphoyisa asendaweni engaka-fiki,” kusho uMnu Ndawonde.

Uthe umfowabo ubeneminyaka ewu-36 esembuthweni wamaphoyi-sa futhi engahambisani nobugebe-ngu nezinto ezibhedayo ezibuye zenziwe ngamanye amaphoyisa. Uthi umfowabo ubenganqeni ukumfonela phakathi kwamabili uma kumele bayosebenza kuyosizwa umphakathi. Uthi ubedela konke akwenzayo ngaleso sikhathi ayosebenza.

Uthi umfowabo ubulawa nje, bese kunezigameko eziningi izigebengu zizama ukumhlasela ngoku-mdubula kodwa zehluleke kugcine kusale zona enkundleni.

ILANGA lithole ukuthi isigameko sokubulawa kwamaphara ayisihlanu esenzeka ngeledlule, edu-tshulelwa erenke yaseBhamshela, wazifikela mathupha kusona. Uthi ngesinye sezisuse umsindo omkhu-lu okugcine sekunezinkulumo zo-kuthi kunamaphoyisa okumele abulawe alandele la maphara. 

Kuthiwa emngcwabeni welinye iphara obungempelasonto, kunabantu abalikhipha ngembaba esi-dlangaleni elokuthi kunamaphoyisa okumele kuphele isonto esebu-lewe. Kuthiwa igama likaLt Col Ndawonde beliphezulu kulawo maphoyisa obekumele abulawe.

Ukhomishana wamaPhoyisa ku-leli uGeneral Khehla Sitole, uthe amaphoyisa aphume inqina uku-thungatha ababulali ukuze babo-shwe engakapheli amahora awu-72. 

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleBachitha eyamafa ngobulawe nendodana
Next articleUyawaphika wonke amacala uMnu Zuma