“Bengihlela ukubulala umndeni wami”

534

Uthi unina wadlwengulwa emndenini ukuze azalwe

UMNU Thabani Mthembu (kwesokunxele) ubesehlela ukubulala umndeni ngenxa yenzondo. Kwesikhulu unoMnu Mduduzi Mkhwanazi weThuleleni
Organisation egqugquzelela abantu besilisa ukuba bakhulume ngemizwa yabo. IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

NONHLAKANIPHO SHINGA
UBESEHLELA ukuqotha umndeni wakhe owesilisa waseGula, KwaHlabisa, ngoba ewusola ngokuthi ubumfihlela indlela azaleka ngayo. UMnu Thabani Mthembu (29), ophumele obala ngokuthola kwakhe ukuthi unina wadlwengulwa nguyise omncane (kanina) eneminyaka ewu-14 ubudala, wakhulelwa yena, uthi ubehlale etshelwa ukuthi uyise ungowakwaZondi, eMtubatuba. Uze wathola ngo-2010 ngesinye
isihlobo sakhe esamtshela emakhaleni

  • ngesikhathi ebuza ngokuzaleka kwakhe ukuthi empeleni ngubani uyise, lokho kwamhlukumeza kakhulu. “Ngiqale ukuqaphela ukuthi kukhona okwehlukile ngami ngisemncane ngoba ngibone indlela umama abengiphatha ngayo, beyehlukile kunezingane zakhe ezimbili ezingelamayo. Wayengafuni ukuthi ngibe phambi kwamehlo akhe, kwaze kwaphoqa ukuthi ngiyohlala ezihlotsheni. “Ngithe uma sengibuza ukuthi ngizaleke kanjani, ngubani ubaba, kwangabakhona ofuna ukungitshela iqiniso. Lokhu kungenze ngaba nenzondo eyisimanga, ngaze
    ngaqala ukuphuza utshwala ngimncane kakhulu. Kalukho uhlobo lokuganga engingalwenzanga,” kusho yena.

  • “Besenginakho nami ukuhlela ukuthi maduze nje, ngizoqonda ekhaya ngifike ngiqothe kwasani engicabanga ukuthi inolwazi ngokuzaleka kwami. Iqiniso ngize ngalithola ngelanga lomuntu ongizalayo ashona ngalo,” kusho yena. Uthi ngenxa yokukhula engavikelekile, ezibona
    engadingeki nasegcekeni, akakwazanga nokuqeda isikole. Walibangisa eThekwini, eyozama impilo, ngemuva kokudlula emhlabeni kukamkhulu wakhe, athi kunezinsolo ezinkulu zokuthi wabulawa yilungu lomndeni ngoba esefuna ukuthatha izinyathelo ngokuzaleka kwakhe. “Ngihambe ngingazi muntu.

  • Bengihamba ngihlala emizini yabantu, okuholele ekutheni ngigcine ngihlala nabantu abangalungile, ababulala abantu. Besekulula nakimina uma ngifuna ukungena kulolu hlobo lomsebenzi futhi nakhona ngibanjwe wukuthi kunabantu abazi ukuthi ngingumuntu olungile ngoba ngibuye ngisonte,” kusho yena. Uthi uyafisa ukushintsha impilo yakhe njengoba esenqume ukuphila impilo eqondile, waqala wagxila ekubhaleni izinkondlo nokwethula izinkulumo ezakhayo entsheni ezinkundleni zokuxhumana. Uthi uxhumane noMnu Mduduzi Mkhwanazi weThuleleni Organisation, elwa nesihlava sokuhlukumeza ngokobulili.

  • “Ngathanda ukuthi uMnu Mkhwanazi unika abantu besilisa ithuba lokukhuluma ngemizwa yabo nezingqinamba ezahlukene ababhekana nazo empilweni,” kusho uMnu Mthembu. UMnu Mkhwanazi uthi unethemba lokuthi uMnu Mthembu uzosizakala, kodwa okusabalulekile manje wukuthi yena nonina belulekwe. ILANGA likhulume nonina ka-Mnu Mthembu, uNkz Tholakele Mthembu, othe sisekude ukuphela isilonda kuye ngoba noyise wabulawa ngoba esetholile ukuthi wadlwengulwa ngumfowabo esemcane. “Kubuhlungu ukuthi ngingowakwaMthembu, indodana yami ngeyakwaMthembu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ingixolele ngalesi simo, yehlise nolaka kimina.
  • “Ngiyathemba ukuthi izotholakala indlela eyaphambili, sithelelane amanzi ngoba uyindodana yami,”kusho yena. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
Previous articleUVALO EMNDENINI WOMFUNDI OSENESONTO ENYAMALELE
Next articleQHUBEKILE NOMLANDO IMOROCCO