Besiphambili esobubi bendlwabu kowenkolo

686
KUNGESIKHATHI abesilisa bekhulekela izinkinga ezibhekene nabo
jikelele, emhlanganweni obuseChrist Will Worship Centre,
eChatsworth, ngoMgqibelo.

MTHOBISI SITHOLE
BAGODUKE nomphako wamazwi okwakha imindeni nemiphakathi eqotho futhi emaziyo uNkulunkulu, abesilisa abebeyingxenye yomhlangano wamadoda, obuhlelwe ngaphansi kwefulegi lebandla, iChrist Will Worship Centre, eseVillage, eChatsworth, eThekwini, ngoMgqibelo. Kulo mhlangano obekukhulunywa kuwo ngezihloko ezahlukene ezithinta abesilisa uMfu Nathi Mbokazi weHis Sovereignty Ministries, yaseZwelibomvu, eThekwini obengesinye sezimenywa eziqavile, unxuse abebewuthamele ukuba babuyele endaweni ababekwa kuyona nguNkulunkulu, yokuba ngabavikeli babesifazane nezingane.


Yize lo mhlangano uqale emuva kwesikhathi kunengcosana yabesilisa, kodwa kuthe kuphela imizuzu ewu-20, itende labe seligcwele. Phakathi kwezihloko okukhulunywe ngazo, yilezi;-

  • Uhlobo lowesifazane ofuna ukulwenza umfazi;
  • Ikhona yini into okuthiwa wubambo lomuntu?
  • Uma umuntu esindiswa enesithembu, kumele enzeni noma ibandla lithini ngaye;
  • Uma owesifazane esebenza indoda ingasebenzi;
  • Nokuzithokozosa ngendlwabu okuyiphuzu elibukeke liha-mba phambili.
    Mayelana nephuzu lokuqala, okugqamile wukuthi kumele kube ngowesifazane omesabayo uNkulunkulu, kwelesibili ithande ukwehlukana imibono. Kwelesithathu, indlu igcine ivumelana ngokuthi umuntu makamukelwe nesithembu sakhe, kodwa anganikwa isikhundla esizomenza abengumeluleki. Ephuzwini lesine, kubenoku-khala okukhulu. Kuvele ukuthi abesilisa babhekana nezimo ezinzima uma bengasebenzi, owesifazane ayihlohloloze indoda noma igcine isifana “nebhoyi”, ithunywa ngapha nangapha. Kokunye ihlale ikhunjuzwa ukuthi izinto ezithile endlini, noma yona indlu uqobo yathengwa ngumama wekhaya. Nokho kuvelile nokuthi amanye amadoda alinyazwa wukungazethembi, ku thi noma umfazi enzela indoda yakhe izinto ngothando, yona ibone sengathi kubukiswa ngayo. Likhulekelweke lelo dimoni.

  • Iphuzu lokugcina libe nesasasa. Kuphawuleke ukuthi lo mkhuba (indlwabu) ugcina udala ukuchitheka kwemizi ngoba indoda ezijabulisa ngayodwa igcina ingasamuzwa umkayo ngenxa yokuthi phela isandla simele bonke osayizi umuntu uyakwazi ukusiqinisa noma asithambise ngokuthanda kwakhe futhi nesivinini uyazikalela. Indlu iphawule ukuthi lo mkhuba uphambene noNkulunkulu ngoba yena wadala ukuthi le mbewu ichithelwe kowesifazane nokuthike abawenzayo basuke bezakhele isithombe sowesifazane othile emiqondweni yabo. Lokho kudala ukuthi noma esenomkakhe, acabange omunye wesifazane ezama ukwaneliseka, okufana ncimishi nokuphinga.

  • UMfu Sithembiso Sabela ongusobaba waseChrist Will Worship Centre, uthe inhlosongqangi yalo mhlangano, obekungowokuqala ngqa wenziwa, wukuthi abesilisa bathole ithuba lokubhoboka, badingide izinkinga ezibakhungethe. “Lapha sizopholisa imimoya yabesilisa abalimele, kube nokubekezelelana phakathi kwabo nabesifazane, silekelelane ukuthola izixazululo, kwazise abesilisa izinto bazivalela ngaphakathi,” esho. Uthe lo mhlangano ukhombise ukuthela izithelo ezinhle njengoba abebewuthamele bephakamise ukuba kubekhona olandelayo maduze nje, kwazise kunemibuzo nemibono esale ilenga ngenxa yesikhathi njengodaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.

  • Ukuqinisikisile ukuthi uzoba khona, abafisa ukuthola kabanzi bangalandela InkoloTV kuYouTu-be noma baye kuFacebook, ekha-sini elithi: “Sibanga Inkolo”. UMfu Smanga Msweli osembu-thweni wamaphoyisa, unxuse abebehambele lo mhlangano ukuba izixazululo okuvunyelwane ngazo, bazitshale kwabebengekho, ukuze kwakheke amakhaya asekelwe nguNkulunkulu. UMfu Xolani Shabalala we-Christ Ambassadors Community Church, eKwaNdengezi, ofundisa eOmega Bible Theological College, unxuse uNkulunkulu ukuba asize abesilisa njengezinhloko zamakhaya ezinkingeni ababhekene nazo ukuze bakwazi ukuwahola ngomoya onobuNkulunkulu

Previous articleUMASIPALA NOHLELO LOKUQWASHISA NGOBUMQOKA
BOKUVIKELWA KWENDALO
Next articleIGIDIGIDI ZIWUSHAYA EKHEHLENI ELINA-107