Bethulelwe isigqoko abaseMsinga ngokulekelela kwakhiwa uphiko lwezemfundo

168

THANDOLUHLE NGUBO

WETHULELWE isigqoko umphakathi waseMsinga ngokubamba iqhaza ekwakhiweni kophiko loMgungundlovu Tvet College, obeluvulwa ngokusemthethweni eCwaka, khona eMsinga ngoLwesihlanu. 

Uthishanhloko walolu phiko, uNkz Ntombi Ntshangase, uzwakalise ukujabula ngokuvulwa kwalo. Ubonge umphakathi waseMsinga osebenze ngokuzikhandla ukulekelela ngesikhathi lwakhiwa. Uveze ukuthi kulolu phiko kufundwa iBusiness Studies, ezobunjiniyela, iMecatro-nics nePublic Management. Uthe banike amalungu omphakathi ithuba lokusho ukuthi ngabe yiziphi ezinye izifundo afisa zibe khona kulolu phiko. Athe ezolimo.

UNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande, obekhona kulo mcimbi, uthe ukuba khona kwalolu phiko kuzoshintsha indlela abantu ababuka ngayo uMsinga, wathi usuzobukwa njengekhiqiza izifundiswa.

Previous articleKuthiwa ubungenaso isibusiso umshado womhlengikazi “obulawe” ngumyeni
Next articleKukhuthazwa inhlanzeko ukugwema izinyoka ezichanasa ehlobo