Buningi ubugebengu obenzeka kuleli ngenxa yezivumelwano namanye amazwe

340

SAKHA ISIZWE: CALLISTUS NKWANYANA

KUMELE kushayelwe ihlombe okwenziwa nguNgqongqoshe wezaseKhaya, uDkt  Aaron Motsoaledi (osesithombeni). Miningi imithetho nezivumelwano ezibukela phansi izakhamizi nokuzimela kweNingizimu Afrika. Lokhu kuhlukumeza izakhamizi eziphenduka izifikanamthwalo ezweni lazo. Ngesikhathi sobandlululo, abaholi bethu abaningi babegqunywe emajele ngoba belwela inkululeko. 

Lokhu kwenza izinhliziyo zabo zabuka ububi bejele nezigwebo ezihambelana nalo. Imiphumela yalokho kwaba wuzwelo kwizaphulamthetho. Imithetho yethu kayibange isabheka ukuthi kumele silwe nabahlukumeza umphakathi. Abantu abaningi bagxeka amajaji ngokudedela izigebengu noma ngokuthatha izingqumo ezibukeka zivuna abaphula imithetho, bayakhohlwa wukuthi alawulwa wumthetho nezivumelwano ezenziwa yizwe lethu. 

Igidigidi elasuka ngesikhathi kuphuma isinqumo sokubopha owayengumengameli waseSudan, uMnu Omar Hassan Ahmad al-Bashir, ngenxa yesivumelwano sethu ne-International Criminal Court (ICC), sasifaka ehlazweni elikhulu. Sakhombisa ukuthi ezinye izivumelwano esingena kuzo siyizwe, kasiziqondi. Ukuba siyaziqonda, ngabe kakufikanga ezingeni elifana nokwenzeka ngodaba luka-Al-Bashir. 

Ngesikhathi kuza umhlangano weBrazil, Russia, India, China neNingizimu Afrika (Brics) kulo nyaka, kuphinde kwaba yiso leso; kube nezinsongo zokubopha uMengameli waseRussia, uVladimir Putin, uma efika kuleli. Konke lokhu kukhombisa ukungahleleki nokungaziqondi kahle izivumelwano esingena kuzo. 

Inkantolo ivune abantu baseZimbabwe ukuba bahlale kuleli, nakuba sekuphele isikhathi sezimvume zabo. Konke lokhu akuzixazululi izinkinga zeNingizimu Afrika, kuyazandisa. Imisebenzi eminingi engabe yenziwa ngabantu bakuleli, yenziwa ngabangaphandle. Ezindaweni ezithengisa ukudla, kugcwele bona, lo msebenzi ungenziwa ngabantu abaningi bakuleli. Uma uya kubashayeli bamaloli, nakhona yiso leso; abaqashi bathatha abangaphandle. Uma uya kula mazwe, le misebenzi ibekelwe abantu bakhona, eNingizimu Afrika yikwampunz’ edl’ emini. Abantu bangena ngokungemthetho ezweni lethu, bavikelwe yimithetho yethu. 

Abantu baseNingizimu Afrika ababebhace kwamanye amazwe, babelandela imithetho yakhona, babengenzi noma kanjani njengoba abangaphandle benza kuleli. Masingajatshuliswa wukunconywa komthethosisekelo wethu ngamanye amazwe, awuncoma ngoba akwazi ukwenza umathanda kuleli. Kumanje abantu baduna amabhilidi, bavikelwe wumthetho. 

Buningi ubugebengu obenzeka eNingizimu Afrika ngenxa yezivumelwano nobuthaka bomthethosisekelo wethu. Umthethosisekelo wakuleli ufana nencwadi engcwele; umfundisi uvula indawo evuna yena nomunye avule elinye ivesi, limvumele. Imithetho yethu inobuthaka kakhulu, iyefana nezivumelwano zethu. Kumele sikesibhekisise zonke izivumelwano zethu njengezwe. Izivumelwano esingena kuzo zibuye zisibambe ngobhongwane. Ungqongqoshe wezasekhaya udinga ukwelekelelwa, ngoba ukhombisa uthando lwezwe lakhe.

*UMnu Callistus Bheki Nkwanyana    

Uneziqu zeMasters in Governance and Political Transformation. Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral  Regeneration

Ungumbhali wencwadi:
“Talking to Yourself: The Journey to Self-discovery” 

Utholakala ku: nkwanyanacb60@gmail.com naku-066  544  5466 ngocingo nangeWhatsApp

Previous article“Ubulale intombi nomlamu” wakhe engafuni ukwaliwa
Next articleUKhuzani noBig Zulu bahlose ukubumba abalandeli ngengoma