Enye intsha ibona ukuvota kungeke kuyisize ngalutho

143

LUCKY CAIN

NJENGOBA sezihubela sakusha ngokhetho lukazwelonke nezifundazwe olungoLwesithathu oluzayo, ILANGA llihambele izindawo ezahlukene eThekwini, libuza intsha ezobe iqala ukuvota ukuthi yikuphi okuyikhuthazayo ngalolu khetho. 

UMnu Ayanda Ntsiba (21) waseClermont, uthe uzimisele futhi usekulungele ukuvota ngesonto elizayo. Uthe okuseqhulwini kuyena wukuthi kube noshintsho ezweni. “Ngifisa kuvuleke amathuba emisebenzi, ikakhulukazi kithina bantu abasha,” kusho yena. Uthe unethemba lokuthi iqembu azolivotela lizokwazi ukwenza ushintsho oluzosiza kakhulu intsha eduve emakhaya nesezikhungweni zemfundo ephakeme. 

UNkz Noluthando Ngcongo (21), wase-Adams Mission, uthe okubalulekile kuye wukuvuleka kwamathuba kuzona zonke izinhlaka ezikhona, kusuka kwezemfundo kuya emisebenzini. “Ngifisa iphele nenkohlakalo, umphakathi ukwazi ukuthola izidingo ezifanele ngaphandle kokukhethwa kwephela emasini,”  esho.

UNkz Xoliswa Myeza (21), waseNtuzuma – owenza izifundo ze-Electrical Engineering eBerea Technical College – ukhale ngenkohlakalo, wukungalungiswa kwemigwaqo, wukungaphephi kwabesifazane nezingane nobugebengu. Uthe kubalulekile ukuthi intsha yazi ngamaqembu ezepolitiki ukuze ivote ngendlela ezothuthukisa izwe. 

ENHLA kwesobunxele nguBongumusa Hlophe, kwesokudla nguNoluthando Ngcongo, ezansi kwesokunxele nguThobani Motha kwesokudla nguXoliswa Myeza.

UNkz Naledi Ransebe (20) waseNtuzuma, uthe yena ubhalisele ukuvota ngoba enxenxwa wumndeni wakhe. Uthe nakuba kunjalo, uyalazi iqembu azolivotela futhi wethemba umholi walo ukuthi uzokwazi ukwenza umehluko odingekayo. 

UMnu Bongumusa Hlophe (25), waseMthwalume, uthe kuzokube sekungokwesibili evota kulo nyaka. Uthe amaqembu amaningi kusamele abe nezinhlelo ezizogxila ekuthuthukiseni intsha. 

Njengoba abantu bengayi nganxanye bengemanzi, bakhona nabakhulume naleli phephandaba abathe kabakubhaliselanga ukuvota futhi kabanandaba nakho njengoba bethi ngeke kubasize ngalutho. UMnu Thobani Motha (20), waseVryheid, uthe akasiboni isidingo sokuvota ngoba uyazi ukuthi iqembu abengathanda
ukulivotela ngeke linqobe. 

Previous articleSichithiwe isicelo sebheyili yenkosi “edlwengule” isihlobo
Next articleKubatshazwa ukujula kwenkinga yodokotela bomgunyathi