Eyamaciko ifuna ungqongqoshe omusha “ayabele” umsebenzi wokutshalwa kwamaciko emicimbini kahulumeni

217

LUCKY CAIN

IFUNA ungqongqoshe omusha wezemidlalo, wubuciko namasiko KwaZulu-Natal ayinike umsebenzi wokulekelela uma kudingeka amaciko azonandisa emicimbini kahulumeni wakulesi sifundazwe inhlangano yamaciko, iCultural and Creative Industry Federation of South Africa (CCIFSA), ukugwema ukuqashwa kwabantu ababodwa. Le nhlangano yamaciko ihalalisele uMnu Mntomuhle Khawula ngokuqokelwa kulesi khundla.

UKhawula ufungiswe ngoLwesibili emuva kokuqokwa ngundunankulu omusha waKwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli ngoLwesibili.

UT’ZOZO okwesokunxele enongqongqoshe omusha wezemidlalo, ubuciko namasiko, uMnu Mntomuhle Khawula.

USihlalo weCCIFSA KwaZulu-Natal, uThokozani “T’zozo” Zulu, uthe bayamhalalisela futhi bayamamukela ngezandla ezifudumele uKhawula.
Uthe beyinhlangano bazimisele ukusebenza naye futhi bazibophezele ukubambisana naye ukuthuthukisa ezobuciko kulesi sifundazwe.
“Sizonxusa ungqongqoshe ukuba abonisane neminyango yonke nezinhlaka zikahulumeni ukuthi uma kunemicimbi ezodinga ukuthi kunandise amaciko, kuxhunyanwe nenhlangano kube yiyona ebambisana naleyo minyango ukusiza ukuthi wonke amaciko ahlomule, kungagcini kuhlomula abathile ngoba nakhu besondelene nabathile noma nezinhlangano zezepolitiki,” kusho uT’zozo.

Uthe bahlanganile baxoxa kancane (nongqongqoshe) kodwa basazoba nawo umhlangano ogcwele lapho bezobe sebeklama indlela yokusebenzisana. Uqhube ngokuthi okuseqhulwini abazimisele ukuthi ungqongqoshe angenelele kukhona, wukunqanda indaba yokuthi iminyango noma izinhlaka zikahulumeni, ibe namaciko ayizimfivilithi okuthi njalo uma inemicimbi iqashe wona iphindelela.

Ugcizelele nokuthi yize ekhona amaciko asephumele obala ngobulungu bawo bezepolitiki, kodwa iCCIFSA kayimbandakanyi nezepolitiki, iyinhlangano yamaciko jikelele. Uphethe ngokubonga uDkt Ntuthuko Mahlaba – obengungqongqoshe walo mnyango – ngeqhaza alibambile ukuthuthukisa amaciko, waveza nokuthi unethemba lokuthi noKhawula uzoqhubeka lapho egcine khona.

Previous articleAmajaji avume iphutha ahoxisa igama lowaseGoli kowezindondo zaseKZN
Next article22 June 2024