Ezintsha ngokususa uNyazi eBuhleni

1562

Benqaba ukuphuma kweyaseBuhleni

THANDEKA NGOBESE 

BASHAYA phansi abala-ndeli beNkosi yamaNa-zaretha endlini yaseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe (osesithombeni), bathi akekho ozobakhipha emzini waseBuhleni, eMatabetulu, eNanda, yize indlu eholwa yiNkosi Phinda “Kukha-nyakwelanga” Shembe, yaseThe-mbezinhle isifake amaphepha eNkantolo eNkulu yaseThekwini ukuba ikhiphe uNyazi. 

  uNyazi lwakhala ngaphansi emizuliswaneni emine yasezinkantolo – okwaba ngowaseNkantolo eNkulu yaseThekwini, eyaseMgungu-ndlovu, eyokudluliswa kwamacala eBloemfontein neyomthethosise-kelo – mayelana nombango wesihlalo sokuhola indlu yaseBuhleni. 

Lo mbango waqubuka emuva kokudlula emhlabeni kukayise woNyazi, iNkosi Vimbeni “Thingolwenkosazana” Shembe ngo-2011. Emuva komngcwango 

woThingo, kwasukuma iNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo, yamemezela igama loNyazi njengenkosi eyaqokwa wuThingo ukuhola ibandla emuva kwalo. 

Emuva kwalokho kwasukuma uMnu Zwelabantu Buthelezi owa-yengummeli woThingo, waveza ukuthi lwaqoka iNkosi Vela “Misebeyelanga” Shembe (engasekho) ngencwadi, kwaba wukuqala koqhekeko. 

Abameli bendlu yaseThembezi-nhle, iNkosi Trevor Attorneys, bafake amaphepha eNkantolo eNkulu yaseThekwini emuva kokuba incwadi abebeyibhalele uNyazilwezulu, belunxusa ukuba luphume eBuhleni, iphendulwe ngabameli balo bakwaMncedisi Ndlovu@Sudumedi Attorneys Inc, bathi ngeke iphume ngoba ihleli emzini kayisemkhulu, iNkosi Amos “Nyangayezulu” Shembe. 

Ekhuluma neLANGA uMnu Nkululeko Mthethwa, okhulumela indlu yaseThembezinhle, uthe ngaphezu kokuba befuna uNyazi luphume emzini waseBuhleni, oyikomkhulu lebandla, bafuna nokuthi luyeke ukuzibiza ngenkosi yaseBuhleni ngoba inkosi yale ndlu sekuwuKukhanyakwelanga, emuva kwesinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo esaphuma mhla ka-22 kuNhlangulana (June), sivuna iMisebeyelanga ukuthi yiyo inkosi yaseBuhleni eyabekwa wuThingo. 

“Ukubafaka kwethu enkantolo sekuzosiza nasekutheni kubuyele ama-akhawunti ebandla ngakithina njengoba agcinwa emisiwe ukusebenza. Ukunqwaha koNyazi ukuphuma ekomkhulu lebandla yinto ebesiyilindele. 

“Ngokuqala silubhalele incwadi, besilandela umthetho othi umuntu kumele uqale umazise futhi umnike nezinsuku zokuba aphume. Uma kuphela lezo zinsuku kuba yinkantolo enika umyalelo ngemuva kokuba isilucubungulile udaba,” kusho uMnu Mthethwa. 

Ummeli wendlu yaseThembezi-nhle, uMnu Trevor Nkosi, uthe iNkantolo yoMthethosisekelo yakubeka kwacaca ukuthi iMisebe-yelanga yiyona inkosi okufanele ihole indlu yaseBuhleni.

“Uma kufanele ahole ibandla laseBuhleni, kufanele abeseBu-hleni. Izinkunzi kazikhonyi esiba-yeni esisodwa, kumele lushenxe uNyazilwezulu, ludedele inkosi,” kusho yena. 

Unqabile ukuvezela leli phephandaba amaphepha abawafake enkantolo, ezeseka ngokuthi abucayi, aqukethe umongo wonke wecala, okungaba yinkinga uma esewela ezandleni ezingafanele, olunye uhlangothi lungakawafaki awalo. 

UMnu Lizwi Ncwane okhulumela uNyazi, uthe incwadi ethi maluphume eBuhleni bayinikwa mhla ka-1 kwephezulu, bayiphendula zingakapheli izinsuku eziwu-10, kodwa kuze kube manje kabakhi-shiwe futhi akekho ozobakhipha. “Siyazisontela nje ngokuthula. Silandela uNyazi lwethu esazikhethela thina ngokuthula, okunye asikwazi,” kusho yena. 

Previous articleUmfelokazi ufele izimbuzi zomcimbi
Next articleLuyancomeka usizo oluze noMboweni nethimba lakhe