I-ANC ithembisa ukuphucula isimo sezinga eliphezulu lezindleko zokuphila ezweni

272

BHEKI NDLOVANA

INDABA yemisebenzi engenye yezingqinamba ezinkulu iNingizimu Afrika ebhekene nazo, ihamba phambili ohlwini lwezinto ezethenjiswa yi-African National Congress (ANC) ukuthi izobhekana nazo uma ibuyela emandleni emva kokhetho lukazwelonke nezifundazwe olungomhlaka 29 kuNhlaba (May) nonyaka.

Emqulwini wayo wezethembiso zokhetho i-ANC ithembisa ukuphucula isimo senkinga yokusweleka komsebenzi ezweni. Kulo mqulu owethulwe nguMengameli Cyril Ramaphhosa eMoses Mabhida Stadium, eThekwini, ngoMgqibelo, i-ANC ithi izosungula futhi ivikele amathuba emisebenzi awu-2,5 million. I-ANC yethule lo mqulu wezethembisa lapho beyenzele khona umbuthano wayo iMayihlome Rally, lapho inkundla iMoses Mabhida igcwale phama njengoba abantu bagcwele baze bakapakela ngisho nangaphandle kwenkundla.

Le ndaba yokusweleka kwemisebenzi i-ANC ekhuluma ngayo iyiqatha elishisayo njengoba liphezulu kakhulu izinga labantu abaduve emakhaya ngenxa yokweswela umsebenzi. Le ndaba yesimo semisebenzi ingenye yezinto i-ANC egxekwa kakhulu ngazo njengoba amanye amaqembu epolitiki aphikisayo aye eyinyundele ngokuthi yehlulekile wukuphucula impilo yabantu emva kweminyaka engama-30 izwe lathola inkululeko futhi i-ANC yangena kuhulumeni.

Isibalo esiphezulu sabantu abaswele umsebenzi sifakazelwa nayizibalo zamakamuva ezimenyezelwe yiStats SA ngoLwesithathu, eziveze ukuthi izinga labantu abangasebenzi kuleli lenyuke lafinyelela ku-32,1% kwingxenye yesine yonyaka, kanti belisuka ku-31,9% egxenyeni yesithathu yawo unyaka owedlule. Ngaphandle kwenkinga yesimo semisebenzi, i-ANC ithembisa nokuphucula isimo senkinga yezindleko eziphezulu zokuphila. UMengameli Cyril Ramaphosa ethula lo mqulu wezethembiso zokhetho uthembise ukuthi beyi-ANC bazolwa nale nkinga yezinga eliphezulu lezindleko zokuphila. Kuyaziwa ukuthi iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe emhlabeni jikelele elixakwe yinkinga yokwenyuka ngamandla kwezindleko zokuphila. Kwizindlela i-ANC ethi izozisebenzisa ukulwa nale nkinga yezindleko eziphezulu zokuphila wukuba abantu bangakhokhiswa intela ebizwa phecelezi nge-value added tax (VAT) kwizinhlobo ezithile zokudla okuyisisekelo.

Okunye okuseqhulwini kwizethembiso ze-ANC yindaba yokuthuthukiswa komnotho. Yethembisa ukwakhiwa kwezimboni ezizosimamisa umnotho ozohlomulisa wonke umuntu wakuleli. URamaphosa utshele izinkumbi zabantu abebethamele lo mcimbi ukuthi njengoba eselumemezele usuku lokhetho, kusho ukuthi impi isihlomile, uthi kuzocaca ukuthi ngubani ozonqoba abuse izwe iminyaka ewu-5 ezayo.

Previous articleBagcwele phama eMabhida abalandeli bakaKhongose
Next articleKukhonjwe ngenjumbane iziqhwaga zosomabhizinisi ngokubambezeleka kokwakhiwa kwenkantolo