I-IEC ishaya indesheni kubavoti

167

BHEKI NDLOVANA

INHLANGANO eyengamele ezokhetho eNingizimu Afrika, i-Independent Electoral Commission (IEC), imatasa ilungiselela impelasonto enkulu ezayo yokubhalisela ukuvota okhethweni lukazwelonke nezifundazwe ngonyaka ozayo. 

Kumanje iphume umkhankaso wo-kunxenxa, ikakhulukazi abazobe beqala ukuvota, ukuba baphume ngothi lwabo, basebenzise ithuba lokubhalisela ukuvota ngoMgqibelo nangeSonto mhla ka 18 no-19. 

Ababhalisa phambilini – futhi asebeke bavota – banxuswa ukuba nabo basebenzise leli thuba ukubheka noma bashintshe imininingwane yabo uma kunesidingo. 

NgoLwesithathu, i-IEC izoba nesigcawu sabezindaba lapho izochaza khona ngesimo samalungiselelo empelasonto yokubhalisela ukuvota.  

Izikhungo zokubhalisela ukuvota zizovulwa kusukela ngo-08h00, kuvalwe ngo-17h00. 

Ngaphandle kokuthi umuntu aze aye ezikhungweni, angakwazi nokubhalisa ngokohlelo lwezobuchwepheshe, esebenzisa umakhalekhukhwini noma ikhompyutha. 

Zibalelwa ku-23 296 izikhungo zokuvota i-IEC ezimisele ngokuthi zivulwe ngempelasonto yokubhalisela ukuvota. 

Ikhabhinethi kazwelonke nayo igqugquzele bonke abantu abafanelwe wukuvota ukuba basebenzise ithuba, babhalisele ukuvota. 

UNkk Khumbuzo Ntshavheni ongungqongqoshe ehhovisi likamengameli, usanda kunxusa ababhalisele amakhadi omazisi ukuba baye eMnyangweni wezaseKhaya beyowalanda. 

Ubike ukuthi abalelwa ngaphezu kuka-500 000 alindele abanikazi bawo ukuba bawalande emahhovisi oMmnyango.  

Ukhetho lwangonyaka ozayo kulindeleke lube phakathi kukaNhlaba (May) noNcwaba (August), kodwa usuku oluqondile luzomenyezelwa ngumengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa, ngasekuqaleni konyaka ozayo. 

Umncintiswano wamaqembu epolitiki kulindeleke ukuthi kube ngonzima kakhulu uma kuqhathaniswa nokhetho oseluke lwaba khona kusukela ngokhetho lokuqala lwentando yeningi ngo-1994. 

Previous articleBashaya amakhala ngokuboleka kweTheku u-R1.5 billion
Next articleAbokufika balahlwe ngelakubo bebanjwa nempahla kamasipala ebiza u-R1.9 million