I-IFP ifuna kubhekisiswe eyemaki lokuphasa kwabafundi

269

BHEKI NDLOVANA

IFUNA kubhekisiswe indaba yamamaki okuphasa kwabafundi i-IFP, evale ingqungquthela yayo yemigomo ngoLwesithathu, eMbizo Hall, eMpangeni. Leli qembu lihlanganise umqulu weziphakamiso – zezinto eliyozenza uma kwenzeka lidla ubhedu okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo – okulindeleke ukuba ushaywe isigxivizo wumkhandlu walo kazwelonke ngo.

Eziphakamisweni ezenziwe, kubalwa ezimayelana nomkhakha wezemfundo, ezempilo, ezokuphepha, ezomnotho, ezolimo, ezamanzi nokuthuthwa kwendle, nezamandla. Kudingidwe nangenqubomgomo yeqembu ethinta intsha nabesifazane. 

Ikomidi ebeliholwa nguSihlalo we-IFP, uMnu Blessed Gwala, lenze isiphakamiso sokuthi kwandiswe isibalo samaphoyisa ezweni ukuze kuqinisekiswe ukuphepha ko-mphakathi, lathi makuqiniswe nasohlelweni lokuqeqeshwa kwawo. UDkt Andile Biyela ophawule ngeziphakamiso zezemfundo, uthe beyi-IFP bathi mayikhishwe iLife Orientation ezikoleni, kufakwe izifundo zezamabhizinisi (entrepreneurship) nezolimo. 

Uthe akukhona ngoba bebona singabalulekile lesi sifundo, kodwa kumele kubekwe eqhulwini ezizokwenza abantu bakwazi ukuphila ngokuzimela. 

Uveze neyesiphakamiso sokubuyekezwa kwendaba yamamaki okuphasa kwabafundi ezikoleni, wathi makubuyelwe ekutheni baphase ngo-50% njengakudala. 

Previous articleIzibiliboco zikuholela esifweni sesibindi
Next articleKujame impilo kufa “iwele” likamazisi