I-IFP isibhalele usomlomo ifuna kuxoshwe iMeya yeTheku

329

INTATHELI YELANGA

ISIFAKE isicelo kuSomlomo kaMasipala weTheku, uMnu Thabani Nyawose i-IFP (eThekwini) efuna kuxoxwe eyesiphakamiso sokushaywa kwemeya yalo masipala, uMnu Mxolisi Kaunda ngevoti lokungabethembi ubuholi bayo. Phakathi kwezizathu ezibekwe yileli qembu – elifuna ukuba uKaunda axoshelwe zona: 

* Yimibiko yomgcinimafa-jikelele – yeminyaka eyahlukene – ekhomba ukungaphathwa ngendlela efanele kwemali kamasipala;

* Wukusetshenziswa budlabha kwenkece kamasipala ngesikhathi kubhoke iCovid-19, okuholele ekutheni kushayeke izinsiza zomphakathi zezempilo nezokuphepha ngesikhathi salolu bhubhane;

* Wukushaya ngolonwabu ekuhlinzekeni ngezindlu izisulu zezikhukhula zanyakenye;

* Nokubuyiselwa kuka-R1.9 billion eMnyangweni woMgcinimafa kuzwelonke, ngenxa yokungasetshenziswa kwesibonelelo (sikamasipala) esihlinzekelwe ukulungisa ingqalasizinda eyakhahlanyezwa yizikhukhula.

“Ngaphezu kwalokho; 

Ngaphansi koholo lukaKaunda, izakhamizi zaseThekwini ziklinywe ngezintela ezesabekayo, okuholele ekutheni zibhekane nobunzima kwezemali; 

* Wukwesulwa kwezigidi ngezidi ezalahleka kusetshenziswa imali ngesinxele, wukusetshenziswa kwayo kungalandelwa imigudu efanele nokuxhashazwa kwayo emisebenzini engathelanga zithelo;

* Wukuba mathintanyawo kwabatshalimali nokuphuma kwemali ngezindlela ezingafanele – okube nomthelela ongemuhle esikhwameni sikamasipala. Ngenxa yokukhathazeka, sithi makethulwe esihlalweni ngokukhulu ukushesha,” kusho iNkatha esitatimendeni. Inxuse ukuba bonke abathintekayo basebenze ngokushesha nokuzikhandla, ukuqinisekisa inhlalonhle nekusasa likaMasipala weTheku nezakhamizi zawo, ngokuthi beseke ikhwelo layo lokuba kugudluzwe uKaunda.

Previous articleIchithwe yinkantolo inhlangano “etatazeliswe wutalagu” kolwezimvume zabaseZimbabwe
Next articleUkukhathazeka ngokudloba kobugebengu obusha eNingizimu Afrika