I-IFP isola izimbangi ‘incishwa’ ihholo

247

PHUMLANI GAMA

IPHOQELEKE ukuba ihlehlise umcimbi wayo ngemizuzu yokugcina i-IFP KwaZulu-Natal izolo ngoLwesithathu, ivinjwa ngencwadi yiziphathimandla zikaMasipala iGreater Kokstard ngoba isolwa ngokwephula imithetho elawula ukuhlanganiswa kwabantu ezindaweni ezingaphansi kwalo masipala. Leli qembu belihlele ukuhlangana namalungu alo kanye namalungu omphakathi ehholo lomphakathi elibude buduze nedolobha lendawo, ngenhloso yokugaya ivoti. Elakuleli lizobamba ukhetho lukazwelonke nolwezifundazwe ngomhlaka 29 kuNhlaba (May) kophezulu.

ILANGA lithole ukuthi ingxenye yabaholi baleli qembu bese befikile endaweni obekufanele kubanjelwe kuyona umcimbi okuyilapho kufike isithunywa salo mkhandlu, siphethe incwadi ebazisa ukuthi kabanalo igunya lokuqhubeka nomcimbi ngoba kunemigudu okufanele ilandelwe.
Ekhuluma naleli phephandaba uMnu Thami Ntuli onguSihlalo we-IFP eKZN uthe, akubakhathazi ukuvinjwa yilo mkhandlu ngoba kucacela ngisho ingane encane ukuthi banovalo ngokungenisa kweNkatha kule ndawo. Uthe bona kabazifikelanga kule ndawo, kodwa bafike ngoba bedingwa ngabantu ngoba bebona izithelo ezinhle kuzona zonke izindawo eziphethwe ngabaholi be-IFP.

“Bakhuluma ngezigatshana zomthetho okhuluma ngokuqiniswa kwezokuphepha. Lokhu sikubuka njengokwephucwa ilungelo lokukhankasa ngokukhululeka. Ingani abanye abaholi bayafika ezindaweni eziphethwe yi-IFP, kodwa asikaze sibavimbe nangolulodwa usuku.
Banovalo lokuthi ukungena kwezindlovu kule ndawo, kubeka engcupheni amandla abawaphethe ngoba abantu sebekhathele yibona, bafuna ukuzwa i-IFP. Ngokohlelo lwethu besizoqala eKokstard sedlulele eHarding ngaphansi kukamasipala uMuziwabantu.

Siphoqeleke ukuba siqhubeke siyohlangana khona nabantu. AbaseKokstard bathe angeke bavinjwe ngumuntu, bafuna ukuzwa i-IFP bahamba nathi eHarding. Sibatshelile ukuthi siyabuya, futhi sizowaqoqa wonke amavoti abazitshela ukuthi asengakubo ekubeni abantu sebafuna ukuphathwa yi-IFP,” kusho uNtuli.

ILANGA lixhumane noMnu Lwande Madikizela oyimeya yalo mkhandlu oveze ukuthi kakulona iqiniso ukuthi bavimbe iNkatha ngoba benovalo lokuthi izoqoqa amavoti, kodwa bona bafuna kulandelwe imithetho nemicikilisho ephathelene nezokuphepha.

“Isicelo sisithole kusele usuku olulodwa kubanjwe umcimbi. Thina sifuna kulandelwe imithetho njengoba kusuke kuzohlanganiswa abantu okungenzeka noma yini engalungile emuva kwalokho kudingeke thina ukuba sizophendula. Kufanele kuthintwe abaphathi bezinhlaka zezokuphepha kusenesikhathi. Asinalo uvalo. Asinayo inkinga ngokungena kwamaqembu ezombusazwe ukuba azokhankasa noma ngabe yinini ngoba nathi singaphansi komthetho we-IEC okuyinhlangano eyengamele ezokhetho kuleli,” kuphetha uMadikizela.

Previous articleLizoqulwa enkantolo enkulu icala ‘lowabulala umyeni’
Next articleKakucaci ‘ngokushenxiswa’ kobexhumanisa intsha ye-MK