I-IFP iyibeke eqhulwini eyokulwa nogqamcishi

388

UMnu Hlabisa uthi lo nyaka ubalulekile kwabepolitiki ekutheni bazibonakalise

PHUMLAMI GAMA

BUSEZINHLELWENI zokulwa nenkinga kagqamcishi kagesi ehlasele iNingizimu Afrika ubuholi be-IFP kuzwelonke. Lokhu kuvezwe ngumengameli waleli qembu, uMnu Velenkosini Hlabisa – obegubha usuku lwakhe lokuzalwa izolo ngoLwesithathu engxoxweni ekhethekile neLANGA. Uveze ukuthi kuzona zonke izinhlelo zakulo nyaka, bafuna ukutakula abantu bakuleli enkingeni kagesi. Uthe kusukela ngesonto elizayo, bazoba nomhlangano wesigungu esiphezulu saleli qembu okuzophunywa kuwo nezinsuku okuzoqalwa ngazo ukuhambela kuzona zonke izifunda zaKwaZulu-Natal, ngenhloso yokulalela izidingo zabantu. Uthe uma beqeda ukuhambela izifunda, bazobe sebeqala amalungiselelo engqungquthela yokwethulwa kwemigomo yaleli qembu njengoba ngonyaka ozayo kuzoba nokhetho lukazwelonke nezifundazwe okulindeleke ukuba ibe phakathi kukaNhlangulana (June) noNtulikazi (July).


Uqhube wathi imigomo yaleli qembu izoshesha ukwethulwa ukuze kuzonikwa umphakathi ithuba elanele lokuyifunda futhi ukwazi ukuphawula ngayo kusenesikhathi. “Kuzona zonke izinhlelo esinazo, sifuna ukuqeda ngenkinga yokucinywa kukagesi. Sinalo iqhinga layo. “Lokhu sesivele sikuqalile njengoba kunethimba esiliqoke ngasekupheleni konyaka odlule ukubhekana nalolu daba. “U-2023 wunyaka obalulekile kuwona wonke amaqembu ezombusazwe ngoba yilapho okufanele aqale izinhlelozokuzibonakalisa kubantu baseNingizimu Afrika (ukulungiselela ukhetho).

“Thina sesivele siqalile njengoba sesinezinhlelo esisebenzela phezu kwazo. Imigomo yethu izobe itholakala kuzona zonke izizinda zolwazi okungamaphephandaba, izinkundla zokuxhumana nezinye izinkundla. Ngeke sikushiye ngaphandle ukuthi sizicelele kubantu ukuba basinike ithuba ukuze sizokwazi ukulungisa isimo sobubha esidalwa wukufadalala komnotho wakuleli. “Sizobe sitshela abantu ukuthi bangabe besaqhubeka nokunika abasemandleni ithuba ngoba bahlulekile wukusiza umphakathi, okuhlanganisa nayo le nkinga kagesi. “Okunye okusezinhlelweni zami kulo nyaka, wukuthi ngiqede ngesibalo esiphezulu sentsha efundile kodwa engayitholi imisebenzi.


Lona wunyaka esizoqala ngawo ukwenza ushintsho empilweni yabantu bakuleli,” kusho uMnu Hlabisa. UMnu Hlabisa uthathe isikhundla sokuhola i-IFP ngo-2019 emuva kokuthatha umhlalaphansi kweNkosi Mangosuthu Buthelezi engumsunguli waleli qembu. Ungene kulesi sikhundla, ekade eyimeya yeBig Five Hlabisa kusukela emuva kokhekho lohulumeni basekhaya olwalumhlaka-3 kuNcwaba (August) 2016. Waqala ukuba yikhansela laKwaHlabisa ngo-1996. Ungumholi weqembu eliphikisa ngokusemthethweni esiShayamthetho saKwaZulu-Natal kusukela ngo-2019. phumlani@ilanganews.co.za www.ilanganews.
co.za

Previous articleKuthungathwa ozale ingane wayilahla ngovivi
Next articleIdinga ukufakelwa izibuko eyokubhacaza konompempe