I-NFP isongele iMeya yaKwaNongoma ‘ngentelezi’

740

Ithi isenzo sikaMncwango sokuchela izikibha zale nhlangano izosibika kwi-IEC

PHUMLANI GAMA noZIMBILI VILAKAZI  

SINENGE iNFP, yashaya indesheni kubavoti isenzo seMeya yaKwaNongoma, uMnu Albert Mncwango, okusabalale izithombemnyakazo (video) zayo ichela izikibha zaleli qembu ezinobuso bowayengumengameli walo, uNkk Zanele Magwa-za-Msibi (ongasekho), emcimbini wokwamukela amalungu amasha namanye abekhuza ibuya, esuka kwamanye amaqembu ngeledlule. 

La malungu amasha amukelwe nguMengameli we-IFP, uMnu Vele-nkosini Hlabisa, ebambisene nabanye abaholi baleli qembu ezi-ngeni lesifundazwe KwaZulu-Natal. 

Kwisithombemnyakazo kubona-kala abantu abaningi bebambe ulayini phambi kwabaholi be-IFP, uMnu Mncwango ahola lo masipala ngethikithi layo – begqoke izikibha zamaqembu abo amadala. 

Bafike bakhunyulwe zona zibekwe phezu kwetafula, bagqokiswe eze-IFP. Baningi ababonakala be-gqoke ezeNFP. 

Phakathi kwabanye abamukelwayo kubalwa noMnu Mphiwa Mkhwanazi obeyikhansela le-EFF KwaNongoma. Naye ubonakala elaxaza isikibha se-EFF emukela esimhlophe se-IFP. 

UNobhala-jikelele weNFP, uMnu Canaan Mdletshe, uthe sibadine kakhulu isenzo sikaMnu Mncwango. Uthe bayamhlonipha ngokwezinga lakhe nangokuthi ungubaba osemdala, kodwa le nto ayenzile yimbi, futhi eyenza esi-dlangaleni. 

Uthe bafuna ukumjezisa ngokuthi bamgudluze ngevoti kulo masipala. Ushaye indesheni kubantu baKwaNongoma, wabacela ukuba babambisane neNFP ukujezisa uMnu Mncwango.

 “Siyasigxeka kakhulu lesi se-nzo. Besingakulindele lokhu ukuthi kungenziwa ngumuntu ofana noMncwango ngoba siyamhlonipha ngenxa yokuthi usemdala kwezombusazwe. Sifuna ukumjezisa ngokuthi sithathe leli ketanga lobumeya. Sizolithatha ngevoti. 

“Ubaba ngabe usondela kithi ukuze sizokwazi ukumbhekelela ngemuva kokhetho, thina sizowuthatha uNongoma. Kasazi-ke ukuthi uzoshonaphi ngoba naseqenjini lakhe akasafunwa, bakhathele nguyena. 

“Unesikhathi sokudlala emdala kangaka! Isikibha sethu usichela ukuthi sinani nje? Futhi lezi zikibha akuzona ezethu, ngezakhe wazibekela ukuthi adukise abantu ngazo, thina sazi kahle ukuthi akekho umuntu weNFP ongajoyina i-IFP. 

“UMncwango uyimeya ephumayo emkhandlwini, isenzo sakhe si-khombisa ukuba yivukane, siyicala elibomvu kwa-IEC. Sizolubika udaba maqede silushiye ezandleni zayo inhlangano yezokhetho (IEC) ngoba thina kasinaso isikhathi sokudlala, simatasa nemikhankaso yeqembu. 

Ethintwa ngalolu daba uMnu Mncwango, uthe uyezwa sekudume izwe lonke ukuthi yena wayechela imifaniswano yeNFP ngentelezi. 

Uthe akulona iqiniso lelo ngoba yena wayebulala amagciwane kulezi zimpahla. “Ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongazi ukuthi kuneCovid 19, minake bengibulala amagciwane kulezi zikibha ngoba beziphuma emizimbeni yabantu. 

“Ngizichele nge-sanitizer. Besifelwe yisigubhu sokufutha kwaphoqa ukuba siyifake kuleli thini ledrink. Sasamukela amalungu ngoba KwaNongoma kalikho ikusasa lamanye amaqembu. Mabeze ngakithi bona sibewumndeni owodwa. 

“Okubi-ke wukuthi kumanje sebefuna simile yizimpondo emini ilanga libalele njengoba bethi ba-zothatha uMasipala waKwaNongoma, kubusa iNkatha lapha. Ngeke bawuthole. 

“Bayadlalake manje, ngabafana abancane laba ngeke balibone elidlalayo,” kusho uMnu Mncwango.

Previous articleUbhuqwa yindlala kucwila impesheni
Next articleKulamule imeya yaseNkandla ‘kubangwa ukungena esiteji’