Ibhungu ecaleni lokubulala uninakhulu lifuna ukuceba

1258

Kuthiwa ligile lo mkhuba emuva kokuyalelwa yinyanga yalo

Udlwengule qede wabulawa uninakhulu umzukulu oyalelwe yinyanga ukuthi enze lokho ukuze ezoceba.

NOMFUNDO NGWANE

UBOSHWE ngamaphoyisa ngoMsombuluko ezihlalele ngaphansi komthunzi owesilisa waKwaJobe, eJozini osolwa ngokudlwengula, abulale uninakhulu ngoba ethi uyalelwe yinyanga ukuba ambulale ukuze ezoceba. Isidumbu sikaNkk Florence Mthembu, uMaDlamini (69), sitholwe endlini yakhe sinezibazi zokuklinywa namanxeba okugwazwa futhi kunezinkomba zokuthi udlwenguliwe ngaphambi kokubulawa.

Kuboshwe umzukulu wakhe oneminyaka ewu-21, otshele amalungu omndeni ukuthi inyanga ibimtshele ukuthi amandla akhe asegcekeni lakubo akuninakhulu. UNkz Thembisile Mthembu, ongumzukulu kamufi, utshele ILANGA ukuthi umsolwa ufike kubo ngeSonto ntambama ephuma koninalume, waqala wabakhulumela into abangayiqondi. Uthi ngesikhathi ebatshela ukuthi uyolanda amandla akhe, bebezitshela ukuthi ufuna ukuzibulala. Ukhiphe isikibha ayesiphethe, wabatshela ukuthi yisona ayolanda ngaso amandla akhe.


Uqede lapho wakhuluma noninakhulu, embonga ngokuthi wabakhulisa, wamtshela ukuthi uma esenemali, esecebile, ufuna ukumenzela isiphihli somsebenzi, embonga ngokubakhulisa kahle. Kuthiwa utshele umufi ukuthi kade esenyangeni ayigagule ngesibongo wathi imtshele ukuthi kumele alande amandla akhe egcekeni. UNkz Mthembu uthi umsolwa ubatshele ukuthi ukube uninakhulu akekho ekhaya ngabe baphila kahle, uma kungahamba yena impilo yabo ingashintsha. Uqede ukubatshela lokho, wathatha indishi wathi kunomuthi abuye nawo enyangeni okumele agqume ngawo.


“Kuthe uma eqeda ukugquma, wagijimisa izingane zamantombazane egcekeni. Besizitshela ukuthi ufuna ukuzinukubeza, saze sazitshela ukuthi mazizivalele endlini yazo zilale. Size sayolala ematasatasa egcekeni, ehla enyuka enza into esingayazi. Ubekade ecele imali kugogo ethi ufuna ukuvuka aye eThekwini. Kuthe ngabo-3 ekuseni, ngezwa ugogo ekhala, ngazitshela ukuthi ngiyaphupha. Ngivuswe nguyena ngabo-4 ezocela ukuthi ngimnike imali yokugibela uphuthuma eThekwini. Ngimyalele ukuba ayoyicela kugogo, wangitshela ukuthi usevuke waya emasimini.


“Ngiqonde endlini obekulele kuyona ugogo, wangixwayisa ngokuthi ngingakhali ngento engizoyibona uma sengivule endlini. Uqede ukusho lokho, wakhumula washaya ngesudi yesele, wathatha indishi ebinomuthi wageza ngawo phakathi negceke. Ngivule endlini kagogo ngafica isidumbu phansi, simbozwe ngengubo, sigcwele inhlabathi umzimba wonke. Ngimbuzile ukuthi umbulaleleni ugogo,” kusho uNkz Mthembu othi umsolwa uqale waphika ukuthi ubulawe nguyena, kodwa wagcina esevumile, wathi uyalelwe yinyanga yakhe ukuba ambulale ukuze ezothola amandla “okuceba,” kusho yena.


Uthi uhlabe umkhosi komakhelwane ukuba bayombonisa imihlola esigilwe ngumfowabo. Utshele ILANGA ukuthi basembulile isidumbu, bathola ukuthi uqale wamdlwengula uninakhulu ngaphambi kokuba amklinye ngesiklibha emuva kwalokho wamgwaza ngentshumentshu. “Usitshele ukuthi ukwenze lokho ngoba ubesekhathele wukuhlupheka,” kusho uNkz Mthembu. UDkt Bhedlindaba “VVO” Mkhize ongumelaphi wendabuko futhi oyisazi kwezamasiko, uthe: “Ake siyeke thina belaphi bendabuko ukudukisa abantu, sibatshele into engekho ukuthi mababulale abanye ukuze bazoceba. Kayikho into efana naleyo.

Abantu bakithi mabavuke emaqandeni, bayeke ukudlala izinyanga. Uma inyanga ithi bulala umuntu, isuke ingakwenzi ngani yona lokho ukuze nayo izoceba? Lowo wumbuzo ekumele sizibuze wona,” kusho uDkt Mkhize. Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala, umsolwa uboshiwe kulindeleke ukuba avele enkantolo khona maduze.

Previous articleIZINDUNA ZAMABUTHO ZIPHEFUMULA NGOMBANGO WENDLUNKULU
Next articleBOND PROTECTION COVER