Idinga ukubambisana eyobubhoklolo kubafundi

  253

  THANDOLUHLE NGUBO

  UKUHLUKUNYEZWA kwabafundi ngozakwabo (bullying), yinto endala, edinga ukubambisana phakathi kwezinhlaka ezehlukene ukuze inqandwe. Ukusabalala kwesithombemnyakazo (video) esikhombisa umfundi wesifazane waseMpephose Secondary School, eMpangeni, ngeledlule, egonyuluka ngokuhlukunyezwa nguzakwabo wesilisa enkundleni yezokuxhumana iTik-Tok, kukhuthaze abaningi ukuphumela obala ngohlukunyezwa kwabo ezikoleni. Kulesi sithombemnyakazo,lo mfundi uveza ukuthi ubengazi ukuthi enzenjani uma efuna ukuvula icala lokuhlukunyezwa, nokuthi lo obemhlukumeza ubebukeka ezethemba kukho konke akwenzanyo, obekwenza abone sengathi ngeke abuthole ubulungiswa uma emthathela izinyathelo. 

  Ngokocwaningo olushicilelwe yi-United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef), imvamisa, abafundi abahlukumeza abanye baphuma emindenini enamandla, abadala ngeminyaka, abanamandla siqu sabo noma “abadumile” esikoleni. Lolu cwaningo luveza nokuthi abafundi abazithola besengcupheni yokuhlukunyezwa ngabaphuma emakhaya antulayo, abathandana nobulili obufana nobabo, abafikayo endaweni nabaphila nokukhubazeka. Lo mfundi uveze ukuthi wunyaka wakhe wokuqala efunda eMpephose, kanti neMpangeni akakayazi kahle. 

  Omunye ogonyulukile ngemuva kwalesi sithombemnyakazo, uveze ukuthi ezigamekweni zokuhlukunyezwa kwabafundi ngozakwabo azaziyo – ebala nesokuhlukunyezwa kwakhe – kuba ngumfundi omdala ohlukumeza omncane. 

  Ucwaningo lwe-Unicef luveza nokuthi  abanye abafundi abangabahlukumezi, lokhu bakwenza  ngoba behluleka wukulawula imizwa yabo, yingenxa yodlame olwenzeka emakhaya, wukungazethembi/
  wukuzenyeza, noma yigcindezi nokukhathazeka okudalwa yizimo ezithile. 

  Ekuqaleni kwale nyanga, i-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), idalule ukuthi ukuhlukunyezwa kuvame ukuba nemithelela emibi empilweni yabafundi abayizisulu, engaholela ekutholeni imiphumela engemihle ezifundweni, ukushiya phansi esikoleni, nokuphazamiseka emqondweni okungadalwa yi-post-trauma-tic stress disorder (PSTD). Lesi yisimo esihlasela umuntu oke wahlangabezana nesimo esithusayo. 

  Osonhlalakahle beChildline South Africa, bashicilele umqulu oqukethe amaqhinga angasetshenziswa ngabazali nothisha
  ukulwa nalesi sihlava. Lo mqulu uthi abazali kumele baqaphe futhi bahlolisise ubudlelwano bezingane zabo nezinye, bakhuthaze izingane zabo ukuvuleleka, zixoxe nabo, zixhumane nesikole ukuze kuthathwe izinyathelo ezifanele uma ziyahlukunyezwa. 

  ZIYANDA ZULU

  Mhla ka-13 kwephezulu, leli phephandaba libike ngodaba lokuzilengisa kukaZiyanda Zulu (11) obengumfundi kaGrade 6 eKhalipha Primary, Kwa-Z, eMlazi. Kwasolwa ukuhlukunyezwa ngomunye umfundi njengembangela yokuzilengisa kwakhe. Kuthiwa uZiyanda ubekuveza kwabanye ozakwabo ukuthi unesifiso sokuzibulala ukuze aphumule yilo mfundi obehlala ngokumhlukumeza. 

  BRIAN NDLOVU

  NgoNcwaba (August) walo nyaka, kwabikwa ngokuzibulala ngoshevu kukaBrian Ndlovu (15) – owayefunda eQueens High School, eGoli – esemagcekeni esikole. Umndeni walo mfundi waveza ukuthi imbangela yokuzibulala kwakhe kwakuwukuhlukunyezwa ngozakwabo. 

  LUFUNO MAVHUNGA

  Ngo-2021, kwasabalala ezinkundleni zokuxhumana isithombemnyakazo sikaLufuno Mavhunga (15), waseLimpopo, eshaywa ngomunye umfundi emagcekeni esikole iMbilwi Secondary, okwaholela ekutheni agcine ezibulele (uLufuno). 

  ANDISWA CHIYA

  NgoMasingana (January) walo nyaka, uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, wazwakalisa
  ukukhathazeka emuva kokuzibulala kuka-Andiswa Chiya (17) owayefunda uGrade 9 eSonyongwane High School, eBulwer. Umnyango wathi ushiye incwadi eveza ukuthi uzibulale ngenxa yokuhlukunyezwa ngozakwabo, ababehlale bemtshela ukuthi mubi. ILANGA labika ngalolu daba.

  *Olunye ulwazi oluqukethwe yilo mbiko (izigameko zabafundi) lucashunwe kweminye imithombo yezindaba.               

  Previous articleAmawele akhuthazwe ngunina ukufundela ubudokotela
  Next articleISilo nendesheni emakholweni ngendlunkulu