Idinga ukufakelwa izibuko eyokubhacaza konompempe

919

Akukwazi ukuthi abaqeqeshi bangakhihla esifanayo kungonakele lutho

UNONDWEBA uJelly Chavani oke wamiswa amasonto ayisithupha yiPSL ngokuthatha isinqumo esingafanele emdlalweni.

KUNGABA wumqondo ophusile ukuthi iPremier Soccer League (PSL) ibhekisise izinga elikhonjiswe ngonondweba emidlalweni yakamuva yeDStv Premiership kunokugagamela ngokujikijela abaqeqeshi bamakilabhu ekomidini eliqondisa ubugwegwe ngokuphawula kwabo. Selokhu imidlalo yeligi ikhuze ibuya ngemuva kwemidlalo yeNdebe yoMhlaba yeFifa esongwe ngenyanga edlule eQatar, kuningi ukukhalaza kwabalolongi ngokuziphatha konondweba. Esikhathini esiningi abaqeqeshi bagwinya itshe ngoba besaba ukuthi bazoquliswa amacala yiligi, bese kuphetha ngokuthi bahlawuliswe kanzima. Ngokwejwayelekile, babekwa icala lokudicilela phansi isithunzi seligi nesabaxhasi.


Nokhoke okumqoka wukuthi kubhekisiswe ukuthi kunesisekelo kangakanani abasuke bekhononda ngakho. Phela imisebenzi yabaqeqeshi ihlale isengcupheni njengoba bexoshwa kalula nxa behlulwa wukukhiqizi imiphumela edingekayo. Kubuhlunguke ukuthi umqeqeshi angasebenza kanzima nabadlali ejimini elungiselela umdlalo, bese umphumela walowo mdlalo uzokhishwa ngunondweba kunokuba ukhiqizwe wumjuluko wabadlali ensimini. U-Ernst Middendorp, ongumqeqeshi weSwallows FC, ushiye angalazi ngonondweba beguqiswa yiRichards Bay ngo-1-0 ngeledlule.


Lo mqeqeshi usezakhele igama ngokungayifihli imizwa yakhe ngokwenzekayo enkundleni. Muva nje, uDan Malesela opheka iMarumo Gallants ukhale esifanayo beguqiswa yiSekhukhune United ngo-2-1 phakathi nesonto, ekubeni noSead Ramovic ocija iTS Galaxy ebalise ngokuziphatha kukanondweba bedlala ngokulingana neRoyal AM phakathi nesonto. Akukwazi ke ukuthi abaqeqeshi abathathu bangakhihla isililo esifanayo kube kungonakele lutho. Lokhu kukhomba ukuthi kukhona okumele kulungiswe ngethimba lonondweba baseNingizimu Afrika. Siyakuqonda kahle ukuthi onondweba akubona abePSL, kodwa ngabeSafa.


Yize kunjalo, imidlalo yePSL yiyona esuleleka ngodaka nxa onondweba bekhombisa izinga eliphansi. Kuyinto eyaziwayo ukuthi iSafa inomthwalo onzima wokuvundulula onondweba abasezingeni eliphezulu ezifundeni. Ezinye izifunda zikubeka eqhulwini ukuhlonyiswa konondweba ngolwazi, kodwa ezinye kaziyihhoyi eyokwenza lokhu. Ukushaya udaka konondweba kuthunaza isithunzi sePSL nesabaxhasi bayo imbala. Ngakhoke kumqoka ukuba iPSL ibambisane neSafa ukuxazulula indlela onondweba abaziphatha ngayo nabenza ngayo enkundleni. Ukuhlawulisa abaqeqeshi ngokukhononda ngonompempe akuyixazululi inkinga yokuthi basezingeni eliphansi.


Bekulindelwe ukuba bafunde kwabebesingethe imidlalo yeNdebe yoMhlaba, kodwa kubukeka sengathi akukho nokukodwa abakucoshile. Kubalulekile ukuba kulungiswe le nkinga ngokushesha kunokusabisaabaqeqeshi ngokubethwesa amacala. Umphakathi lona okuthiwa sithunzi seligi nabaxhasi sehliswa kuwona ngabaqeqeshi, nawo usuke uzibonela okusuke kwenziwa ngonondweba enkundleni. Lokhu-ke kuchaza ukuthi okushiwo ngabaqeqeshi akuhlazi nhlangano ngoba basuke besho into ebonwe yizwe lonke njengoba imidlalo eminingi iboniswa bukhoma kumabonakude. Akubhekwane nenkinga, kwehliswe ukwesatshiswa kwabaqeqeshi.

Previous articleI-IFP iyibeke eqhulwini eyokulwa nogqamcishi
Next articleUBabes Wodumo uvikelwa ngungoti wezengqondo