IFitFanatic ithi masizivalele sizivocavoce

2716

U-AMANDA Mbongwa, odume ngeleFitFanatic kwezokuzivocavoca uthi ingxenye enkulu yesi-khathi sokuzivalela endlini kumele isetshenziswe ukunyakazisa umzimba.
Uthi ukuzivocavoca nokulula imisipha kakudingi kube yinto eyenziwa kuphela uma niyiqoqo futhi ningaphandle. Ziningi izindlela athi zingagcina umzimba usesimweni esihle.
“Inkinga enkulu ngalesi sikhathi wukuthi abantu bazobe bedla ngo-kweqile, kwazise imvamisa isithukuthezi noku-ngenzi lutho kukwenza ubhorekele efrijini nasekhabetheni.
“Kumele abantu baqikelele ukuthi bathenga kakhulu ukudla okunempilo njengama-vege nama-fruit noma amakinati uma behalela ukuhlafuna.
“Makungagcwali izicoficofi nezibiliboco emakhabetheni. Akudingi ukuba uze ube nemali eningi ukuqinisekisa ukuthi umzimba uwugcina wondleke kahle kodwa kuba yilezo zinto ezincanyana okumele uziqaphele,” esho.
Uthi into yokuqala ebalulekile uma uvuka ekuseni wukuphuza amanzi anolamula ne-ginger ukukhuculula umzimba.
Ungagcini ekuseni kuphela kodwa udamane uthi qhabu ngaso sonke isikhathi uku-ze umzimba uhlale unesikalo samanzi esi-dingekayo.
Ukuze uzinike isikhathi esanele sokuzivocavoca, uthi kumele umuntu azibekele umgomo wokuvuka ngaphambi kokuba kuvuke abanye ukuze angaphazamiseki.

Ezinye zezindlela zokuzivocavoca usendlini

  • U-Amanda uthi uma uvuka nje into yokuqala ongayenza ama-squats, ngelinye ilanga kube ama-jumping jack, ula-ndelanise ngokweqa intambo (skipping) noma i-mountain climbing.
    Uthe umuntu kumele aqale kancane mhlawumbe ngosuku lokuqala enze awu-10 bese enyuka njalo ngosuku, kuthi uma sekushaya usuku luka-21 kube sekulula ukwenza angu-100 ungaphumulanga.
  • Konke lokhu uthi kumele kuhambisane nokuthi ivuleke kangakanani indawo yakho.
  • Ngaphandle kokuzivocavoca, uthe lesi yisikhathi sokubuyekeza impilo yakho nokuhlahla indlela yempilo eya phambili kungekho izihibe ezikuthikamezayo njengomsebenzi nokunye.
    Uthe lokhu unga-kwenza ngokufunda izincwadi, udlale nabantwana noma uthole isikhathi sokuzithola uwedwa (meditation).
Previous articleKunomvuzo ukusebenzisa umeluleki wezemali
Next articleUkuzivalela ngenxa ye-Coronavirus kungayiphazamisa ingqondo