Igcabha isele nabadala ngokuziphatha kwentsha

  136

  CALLISTUS NKWANYANA

  KANGIKHOLWA ukuthi abafa emzabalazweni wenkululeko bangajabula ukubona isimo sokubulalana phakathi kwabantu abansundu. Lesi simo sesiphume kakhulu esandleni. Uma ubona abayamaniswa nokubulala, kudabukisa kakhulu ukuthi yintsha. Phela intsha sisuke silindele ukuthi yiyona ezoqhuba inkululeko yomuntu onsundu, yingakho kukhona isisho esithi: “Inkunzi isematholeni.” Nokho, kukho konke lokhu,  ingcabha isala nathi esibadala. Ngabe senza okusemandleni ukuyikhulisa, ukuyiluleka nokuyinika umhlahlandlela intsha yethu? 

  Omunye uzokhala ngamalungelo nomthethosisekelo; yebo kungaba khona okungalungile kuwo, kodwa kangikaze ngibone lapho kuthiwa khona akumele sifundise abantwana bethu inhlonipho nangosikompilo lwethu thina bantu abansundu. Uma uhamba edolobheni ngesikhathi sokufunda, ubona abantwana bethu begcwele idolobha, umangale nje ukuthi bafunda nini. Abanye baphuma beya esikoleni, kodwa bagcine bengayanga. 

  Njengabazali, siyawenza yini umsebenzi wethu wokubheka ukuthi njengoba sibathumele ezikoleni, bayile yini? Abanye uma bebuya esikoleni, babuya nezinto esingabathengelanga zona, kodwa singasho lutho. Sengathi nathi siyalekelela ukwakha ababulali. Abanye bethu banezingane eziningi ngaphezu kwamandla abo futhi kabazi nokuthi zidlani. Konke lokhu kwakha ababulali nezingane ezihlukumezekile futhi ezingenanembeza ngoba kazilwazi uthando. Uthando ezinalo zilufaka emalini ngoba yiyona ezinika injabulo. 

  Kuzona, umuntu ufana nento engelutho, futhi ezingayenza noma yini ukuze zithole imali. Omunye uzothi mina owami umntwana ngimenzela konke, kodwa kujike kufane nje. Yebo umenzela konke, ngabe uyamnika yini uthando? Uyazinika yini isikhathi sakhe? Uyaxoxa yini naye? Uma ungamniki, uthando, abanye bazomnika olwezi-dakamizwa. 

  Uma ungaxoxi naye, kukhona abazoxoxa naye ngendlela ezobulala ikusasa lakhe. Yazi ukuthi uma uyibhubesi ekhaya, wakha amabhubesi, uma udla izidakamizwa ekhaya, wakha umshini wezidakamizwa ekhaya. Le ngane oyithuma utshwala, izogcina iphuza ngoba ibukela kuwe. Uma uyisela nayo izogcina iyisela. 

  Sidinga ukwakha ukuzethemba ebantwaneni bethu. Kumele sibafundise ukuthatha izinqumo eziphusile ngempilo yabo. Kumele sibafundise ukuxazulula izinkinga ngokuxoxa, kufanele singakhatha-li ukubafundisa okufanele nokuzobasiza ekuzimeleni. Uma umntwana wakho ekwazi ukuzithathela izinqumo, ngeke abe nengcindezi yontanga. Ingcindezi yontanga ikhona ngisho ebantwini abadala. Uma kuke kwafona abangani, ubona ubaba eyeka ngisho into ebalulekile emndenini wakhe. Le ngcindezi iyingozi kakhulu, yenza obaba abadala badle imali nabangani, bafike emizini yabo bengaphethe lutho. Uma ihlula ngisho obaba, kangakanani-ke ebantwaneni? 

  Uhulumeni sewaphenduka umzali wabantwana bethu, usondlela bona futhi usifundisele bona. Lokhu sekwenze sangakunaka okufanele sikwenze njengabazali. Umuntu ongakhuzwa futhi ongalawuleki ekhaya, uphenduka ibhubesi, uphenduka isilwane esiyingozi futhi ugcina engumbulali ongenanembeza. Uma sifuna izwe lethu nenkululeko yethu idlulele ezizukulwaneni zethu, kumele sisukume sizibambe ziqine. Inkululeko isho ukusebenzela izwe lakho ngothando nangokuzinikela. Uma sidembesela, inkululeko yethu iyoshabalala njengamazolo ebona ilanga. Uma kunganqandwa ukubulalana eNingizumu Afrika, inkululeko yethu kayisho lutho, ifa lethu liyodliwa ngabezizwe.

  UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana: Uneziqu zeMasters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery” 

  Uyatholakalaku: nkwanyana-cb60@gmail.com

  Ucingo neWhatsApp:   0665445466 

  Previous article“Lizigulisile” leqa iphoyisa ebelizogwetshelwa ukubulala abathathu
  Next articleUmsubathi wesifazane ushiye amadoda emjahweni esanda kubeletha