IGIDIGIDI ZIWUSHAYA EKHEHLENI ELINA-107

1182

Izinhlangothi zombili, olwakwamakoti nolomkhwenyana, bezikhiphana inkani ngengoma

UMNU Cobo Nxumalo (107) ugcagcelwe nguNkk Thabitha Nxumalo (58) uMaMyeni, baphahlwe yizimenywa ebezizobeseka ngosuku lwabo

PHUMLANI GAMA
LIFUNGE phambi kwephoyisa lenkosi ixhegu laKwaQondile, eJozini, ebeligcagcelwa ngoMgqibelo. UMnu Cobo Nxumalo (107) wenze isifungo sokuthanda umkakhe uNkk Thabitha Nxumalo (58), uMaMyeni, kuze kube bahlukaniswa wukufa. Ngenyanga eyedlule ILANGA libike ngodaba lwamalungiselelo omgcagco walezi zithandani. UNkk Nxumalo ungumagcino emndenini wasebukhosini bakwaMyeni okuzalwa kuwona uNkk Meneta Nxumalo owayegane uMnu Nxumalo.


UMeneta wedlula emhlabeni ngonyaka ka-1984, okuyilapho umndeni wakwaMyeni wahlangana kwathunywa uThabitha ukuba ayokhulisa izingane zikadadewabo owayengasekho. Ngeshwake akabanga nayo inhlanhla yokuthola izingane uNkk Nxumalo kodwa uncoma izingane zikadadewabo ngokuthi ziyamhlonipha futhi zimnika uthando. Abantu bebephume ngobuningi babo ukuzoba ngofakazi kulo mgcagco. Abanye bebencoma uMnu Nxumalo ngokuba wusizo emphakathini. Bathi ubambe iqhaza elikhulu emphakathini, okuhlanganisa nokweluleka abantu abasuke benezinkinga ezima-qondana nesintu kanti futhi ufaniswa nenqolobane yomlando ngokwazi izigameko ezenzeka kwaNongoma nakuyona le ndawo.


Izintombi nezinsizwa bezihuba amahubo esizwe sakwaMyeni nezingoma zokusina. Izinsizwa zohla-ngothi lwakwaMyeni nazo bezishaya phansi zithi ngeke zikuvumele ukwehlulwa abakwaMyeni ngengoma. Kusinwe kwaze kwaba kufika umzuzu obe ulindelwe ngabaningi. Lapho khona iphoyisa lenkosi libuza umbuzo kuzona zombili izithandani ukuthi ngabe ziyathandana yini na? UMnu Msweswana Kunene oyiphoyisa lenkosi yesizwe sakwaMyeni, uyena obejutshwe yindlu-nkulu ukuba azokwenza umsebenzi wokuhlanganisa lezi zithandani ngokomthetho olawula ukuganana ngokwesintu.


“Uyabuza umthetho…! Ingabe uyamthanda na,” kubuza iphoyisa esigcawini. Kuthe emuva kwalokho wanikwa ithuba futhi uMnu Nxumalo nalo futhi ebe lilindelwe ngabaningi lokuba kube khona amazwi awakhulumayo. Ushaye ngamafuphi maqede wabonga wagiya. Nakuba lungasaphakami kahle unyawo kodwa bekubonakala ukuthi ufuna ukwenzani. “Ngiyamthanda umkami. Namanje ngibonga uNkulunkulu namadlozi akithi ngokuthi kuze kufike lolu suku lapho khona ngithatha unkosikazi wami ngimfaka emadlozini ngokugcwele. Noma kungafika usuku lokuhamba emhlabeni ngiyohamba ngikhululekile ngoba umkami ngimshiya uphephile. Ngeke ngihlale ngingalubongi uthando engiluboniswa ngabantu ngalolu hlobo. Bengingalindele ukuthi abantu bangafika kulesi sibalo.


“Khona ngiqale ukuyisola le nto ngemuva kokuba abazukulu beqale ukuxhumana nephephandaba ILANGA, ngabona ukuthi kuzofika nabantu engingabalindele. Ngiyathobeka kakhulu ngothando engilunikwa wunkosikazi wami,” esho. UMnu Philimon Myeni (58) obehola ithimba elisuka kwaMyeni, uthe kubagqugquzele kakhulu okwenziwe ngusibali wabo. “Ngudadewethu lona esimlethe lapha. Phela obaba sebahamba bonke kwasala thina zingane. Kuthe ngasekuqaleni konyaka sathola umbiko wokuthi uyasidinga usibali. Sifike lapha wasitshela ukuthi ufisa ukugcagca nodadewethu. Kwasijabulisa lokho ngoba nathi bekuyisifiso sethu ukuthi udadewethu angene ngokugcwele emndenini wakwaNxumalo,” kusho uMnu Myeni.


UNkk Nxumalo uthe: “Mina ngi-zijabulele kakhulu. Ngibonga izingane zalapha ekhaya ngokwenza umsebenzi wethu ube sezingeni eliphezulu ngalolu hlobo. Ngicela nikhulume noNxumalo enze lento athi uzoyenza ngosuku lomshado. Nakhu phela wehlulekile esigcawini. Angazi ukuthi ka-basambuzi ngani laba bantu abe ehlala ngokubafonela ethi bafike ezobakhombisa ukuthi insizwa isina izibonge kanjani esigcawini uma iganwa,” kusho uNkk Nxumalo.UMnu Nxumalo ubehlaliswe ngomakhelwane nabangani bakhe nabo okungamaxhegu endawo. Phakathi kwabo kubalwa noMnu Josiah Myeni (92), uMnu Nduke-nhle Nkosi (78) nabanye abaningi. www.ilanganews.co.za

Previous articleBesiphambili esobubi bendlwabu kowenkolo
Next articleKuqiniswa ezokuvakasha emalokishini