Ihlazo ngezidumbu ezimbondelene emakhazeni kahulumeni

703

LUCKY CAIN

SIHLASIMULISA umzimba isimo sokugcwala ngokweqile kwezidumbu ezitholakala zilimele emakhazeni kahulumeni  iForensic Pathology, ePinetown. Ngokuthola kwaleli phephandaba ngemithombo eyahlukene kula makhaza, ithi ezinye zezidumbu sekuphoqeleke ukuba zibekwe phansi, ezinye zigcinwe ngambili eshalofini elilodwa. 

Ngokusho komthombo waleli phephandaba, isimo sangaphakathi kula makhaza kasigculisi neze kanti nezisebenzi zakhona sezikhononde kaningi kubaphathi, kodwa kufane nokuthi zithela amanzi emhlane wedada. “Kusukela kwavalwa amakhaza akuGale Street, eThekwini, sibhekene nesimo sokugcwala ngokweqile kwezidumbu. Okubuhlungu wukuthi kunokuthi zinciphe lezi zidumbu, ziyaqhubeka nokwanda njengoba njalo ngezimpelasonto samukela ezintsha,” kusho umthombo. 

Omunye ukhale ngohlelo lukahulumeni lokuthi yonke imiphumela yolibofuzo yenziwa ePretoria. 

“Enye yale nkinga wukuthi izidumbu eziningi ezigcwele emakhazeni kahulumeni zilinde ulibofuzo, ezinye zifika zilimele zingabonakali,” kusho lo mthombo. Uthe ezinye ngezabantu abahlala emgwaqweni, okutholakala ukuthi sekunesikhathi bahlukana nemindeni yabo. “Ngokomthetho, phambilini isidumbu sasigcinwa izinyanga ezintathu bese kuthi ngemuva kwalokho uhulumeni ube negunya lokusingcwaba. Manje akusenzeki kanjalo njengoba sekuba nohlelo olude oluthinta lona ulibofuzo, ngaphambi kokuthi kufinyelele lapho bengcwatshwa khona uhulumeni,” kusho lo mthombo. 

Kuzokhumbuleka ukuthi inkinga yokugcwala kwamakhaza kahulumeni kayiqali manje njengoba ngaphambi kokuba kuvalwe amakhaza ayezinze kuGale Street, kwakuhlale kukhalwa njalo ngenkinga efanayo. Ngemuva kokuvalwa kwala makhaza, kwasabalala nemibiko yokugcwala ngokweqile kwezidumbu emakhazeni kahulumeni asePark Rynie. Kula makhaza kwavela nokuthi ezinye izidumbu zase ziqala nokonakala ngenxa yokuba sesimweni esingesihle. Phambilini okhulumela uMnyango wezeMpilo wakuchitha ukuthi la makhaza asePark Rynie ayegcwele ngokweqile futhi wakuchitha nokuthi kunezidumbu ezabe seziqala nokonakala. UMnyango wezeMpilo uthunyelelwe imibuzo ngokugcwala kwamakhaza asePinetown, kodwa ngesikhathi sokuloba ubungakaphenduli. 

Previous articleKAYIMIHLE IMIPHUMELA ESHIYWA YIZIFO ZOCANSI 
Next articleIsukumise ungqongqoshe wachaza ekaTrevor Noah