Ijwabu elinganakekelwa lingakulethela izifo

782

Umbhali uthi ukusoka kunemiphumela emihle kwabesilisa

IJWABU Lidinga ukunakekelwa uma ungasokile ngoba lingakulethela izifo

MHLAWUMBE wake wazibuza ukuthi kungani abezempilo begcizelela indaba yokuba kusokwe. Kakusikho nje ukuthi basuke befuna ukususa amajwabu kwabesilisa ngaphandle kwesizathu, kepha yingoba kunemiphumela emihle. Singabala ukuvikeleka ezifweni ezithile, ngoba ijwabu lilodwa nje kunezifo elizidalayo. Liyini ijwabu? Ijwabu yilesi sikhumba esivalela ikhingqi, siyasuswa uma usoka. Nxa ungasokile unaso lesi sikhumba. Abaningi basoka ngezizathu zenkolo, ezendabuko noma ngenxa yokugula, njengoba sichazile ngesonto eledlule. Ukusoka kungaphinde kukusize ukuvikela izifo ezithile. Ukusoka kuyisinqumo somuntu lapho esethole ulwazi olwanele ngakho. Uma usuthathe isinqumo sokuthi ungasoki, kubalulekile ukunakekela ijwabu lakho ngoba ungazithola ubhekene nezinkinga. Nazi izifo ezingakuphatha ejwabini
– phimosis;
– paraphymosis;
– infections;
– ukulimala;
– izifo ezithelelana ngocansi;
– umdlavuza wesitho sangasese;
– ukushintsha kwebala;
– Sizongena kuzo zonke ngasinye, kodwa ngeke sibe mude kwi-paraphymosis ngoba sikhulumile ngayo esontweni eledlule.

 • PHIMOSIS
  Lokhu wukubambeka kwejwabu
  ngaphambili, lingabe lisavuma
  ukudonseka, lokhu kwenza kube
  nzima ukuhlanza ikhingqi, kuqoqelane
  inkununu ngaphansi kwejwabu.
  Ngezinye izikhathi lokhu kuvaleka
  kungadala:
  – ubuhlungu phambili endukwini;
  – Ukuvuvuka kwenduku;
  – Ukopha;
  – Ukuklayeka kwejwabu;
  – Izinkinga zokuchama, njengokuqoqana
  kwawo ngaphansi kwejwabu;
  – Ukungcola;
  Uma unalezi zinkinga gwema ukusebenzisa
  insipho uma uhlanza isitho
  sangasese, kodwa sebenzisa amanzi
  afudumele.
  Nokho kuyatuseka ukuthola usizo
  lapho ubhekene nalezi zinkinga ngoba
  uma uzishiya zingelashiwe, zingaqhubeka
  zenze umonakalo futhi ungathelela
  umlingani wakho wocansi noma
  uzwe ubuhlungu uma usenkonzweni
  yasekamelweni.
 • PARAPHYMOSIS
  Sikhulumile ngayo esontweni
  eledlule, lokhu kuwukuhlehla kwejwabu
  lingasaphindiseleki emuva. Lokhu
  kuyisimo esiphuthumayo okumele
  sithathelwe phezulu, ngoba uma
  ungasheshi ukusinqanda, ungaba
  nokulimala okukhulu esithweni sangasese.
  Uma uke wazithola usunalesi sifo,
  kuyatuswa ukusoka ngoba singakuphinda
  futhi, kanti ubuhlungu balesi
  sifo bunzima impela.
 • INFECTIONS
  Lokhu kwenziwa ikakhulukazi
  wukungahlanzeki kwabesilisa, kubamba
  laba abangenakho ukuqonda ukuthi
  ijwabu liyahlehliswa, kuhlanzwe
  kahle ikhingqi ngoba le nkununu
  embondelana ngaphansi kwejwabu,
  ithandwa kakhulu wukungcola.
  Ukuvelwa yiminkenke noma ukusikeka
  ejwabini kwenza kube lula
  ukungena kwamagciwane esikhunjeni,
  kudale ukuvuvukala nobuhlungu.
  Kunohlobo lokungcola esikubiza
  ngokuthi yi-balanitis, okusho ukuvuvuka
  kwesitho sangasese ngenxa
  ye-infection, okujwayele abangasokile
  ngenxa yokwanda kwezifo zokungcola
  kwabangasokile.
  Izimpawu ze-balanitis:
 • Wubuhlungu nokuluma kwenduku;
 • Wukuvuvuka kwenduku;
 • Wubuhlungu lapho uchama;
 • Wukuphuma kokungcola ngaphansi
  kwejwabu, okunephunga.
  Ngenxa yokusondelana kwalesi sifo
  nokuhlanzeka, kubalulekile ukuzigcina
  uhlanzekile noma ukuthatha
  isinqumo sokusoka uma ungakwazi
  ukuhlanza ikhingqi. Lezi zimpawu
  nazo uma uzibona phuthuma uyothola
  usizo.
 • UKULIMALA
  Umkhuba wokungazifaki izimpahla
  zangaphansi uya ngokwanda kodwa
  kawandi wodwa, wandisa namajwabu
  esiwabona elethwa ezothola usizo
  ngenxa yokubanjwa ngoziphu. Okwake
  kwamehlela lokhu ubuqonda kahle
  lobu buhlungu. Lokhu kakulimazi
  kuphela ijwabu kodwa kungathinta
  ngisho nekhingqi imbala noma imbobo
  yokuchama, okungenza wophe
  noma kwenze umonakalo omkhulu
  kulo ijwabu.
 • IZIFO EZITHELELANA
  NGOCANSI
  Abasokile banamathuba aphansi
  okuthola izifo zocansi njengoba
  ucwaningo luveza. Nokho lokhu
  kakusho ukuthi ukusoka kuqeda
  ngokuphelele ithuba lokuthola izifo
  ezithelelana ngocansi. Yingakho-ke
  kubalulekile ukuqhubeka nokusebenzisa
  ijazi lomkhwenyana nalapho
  ususokile.
 • UMDLAVUZA WESITHO
  SANGASESE
  Lo mdlavuza wenziwa yi-human papilloma
  virus, okuyisifo esithelelana
  ngocansi. Ukusoka kuyawanciphisa
  amathuba akho okuthola leli gciwane
  kalula.
  Ngokufanayo, ukusoka akuqedi onke
  amathuba akho okuba nalo mdlavuza
  kodwa kuyawehlisa. Abaningi esibabona
  nalesisifo basuke bengasokile.
  Uma uzibona unesilonda esingapholi
  esithweni sangasese, sithathele
  phezulu ngoba singaba umdlavuza.
  UKUSHINTSHA KWEBALA
  LEJWABU
  Abaningi bazibona sebenejwabu
  elikhanyayo, kujwayeleke ukuqala
  ejwabini kuye ngokuqhubeka.
  Nokho okujabulisayo wukuthi lokhu
  kakunabungozi. Kuyinto nje abaningi
  abangayithandi ngenxa yokubukeka
  kuphela. Uma usoka, kwabaningi kuba
  wukuphela kwayo le nkinga.
  Kayisisona isifo esithelelana
  ngocansi. Ngokufanayo, abaningi
  abangasokile kababi nankinga ngisho
  encane. Nokho ukungahlanzeki
  kungakwenza uzibone usubhekana
  nalezi zinkinga.
  Yiziphi izindlela ongagwema ngayo
  lezi zinkinga:
  – Kumele uhlanze ngaphansi
  kwejwabu nsukuzonke ngamanzi
  afudumele;
  – Ungasebenzisi insipho noma izinto
  ezishisayo lapho ugeza;
  – Shintsha izingubo zangaphansi
  nsukuzonke;
  – Gqoka izingubo zangaphansi;
  – Ungazibandakanyi ocansini
  olungaphephile;
  – Shesha ukuthola usizo lapho
  kunokuthile ongakuboni kahle.
  www.ilanganews.co.z
Previous article‘Izelamani zibulale unina zifuna ifa
Next articleUsizi olubhekene noNdlunkulu uGwabini