Ikhiphe ingonyuluka ‘ngenkohlakalo kanina’ indodana yowe’bhantshi

229

Yethula ubufakazi, ithe unina ubehlale ephethe isamba semali eyobonana nomsolwa njalo uma kukhona obulewe

NGUNKK Nonhlanhla “Mama Webhantshi” Mbele, uMaXolo obhekene namacala amathathu okubulala
izihlobo zakhe nendodana yomngani wakhe ayekhonza naye.

uMnu Cele, bahamba nonina beya emahhovisi okwakusebenza kuwona uMnu Msipha, eThekwini nakhona lapho unina wayephethe isamba semali, kodwa sebebuya wayengasayiphethe. Ithi ngesikhathi sekubulewe uMnu Cele, bahamba nonina baya kwenye inkampani yabangcwabi edumile i-AVBOB, bahlangana nowesilisa amchaze ngokuthi uMkhize, wanikeza unina isitifiketi sokufa sikaMnu Cele kanye nefomu ehambisana naso elinemininingwane yomufi. Ithi unina wathembisa uMkhize u-R500 ngokumnika lezi zinto. Uthi babe sebeya ebhange beyofaka isicelo sokukhokhelwa ngokufa kukaMnu Cele, bakhokhelwa u-R60 000. Ummeli uBonke Buthelezi omele uMnu Msipha, uthe ikilayenti lakhe kaliphiki ukuthi kunemali elake layamukela kuNkk Mbele, lithi kwakuyimali yokudayiswa kwezimpahla zesintu njengoba babesebhizinisini lokudayisa izimpahla naye uNkk Mbele.


Uthi ikilayenti lakhe lingumsiki wengqephu, uNkk Mbele wayelidayisela. Uveze ukuthi sekunesikhathi eside laba bekuleli bhizinisi. Ummeli kaNkk Mbele yena uthe ngokwekilayenti lakhe bonke abantu ababefakwe kumshwalense, babazi ngoba wathola imvume kubona.


KUSHAQEKE ABANINGI ENKANTOLO
UMnu Msipha umangaze abaningi enkantolo izolo ngoLwesihlanu ngesikhathi esukuma, evezela ijaji isisu, efuna kuxoshwe umphenyi wecala enkantolo, ethi umsabisa okwenyoka njengoba amshaya wamlimaza ngesikhathi embopha. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kuqeda ukwethula ubufakazi indodana kaNkk Mbele, ummeli kaMnu Msipha usukume watshela inkantolo ukuthi ikilayenti lakhe licela ukuba aphume enkantolo umphenyi wecala uma kwethulwa ubufakazi ngoba liyamesaba ngento ayenza kulona ngesikhathi elibopha. Ijaji likuchithile lokho, lathi kumele ikilayenti lakhe lilandele imigudu efanele, lifake isicelo ukuze inkantolo izokulalela lokho. Ngesikhathi ijaji likuchitha lokho, uMnu Msipha uvele wasukuma ebhokisini labasolwa, wakhuphula isikibha nejakhethi abekugqokile, wavezela ijaji amanxeba asesiswini, wathi enziwa ngumphenyi wecala ngesikhathi embopha.


Ijaji libe selitshela ummeli Buthelezi ukuba akhuze ikilayenti lakhe. Ummeli uphinde waveza ukuthi bafuna ukukubeka ezithebeni zenkantolo ukuthi umphenyi athule ubufakazi obuphathelene nokuboshwa kukaMnu Msipha. Umshushisi uNadira Moosa uthe kasikho isidingo sokuba aphume enkantolo umphenyi wecala ngoba uzokwethula obakhe ubufakazi obuphathelene nokubopha laba. Kube sekugibela ufakazi wesibili ongumngani kaMnu Thamsanqa Mthembu, ongeke adalulwe igama lakhe ngokwemiyalelo yenkantolo. Ufakazi uthe babesebenza ndawonye begada izimoto enxanxatheleni yezitolo iMega City, eMlazi nomufi. Uthe ngosuku abulawa ngalo umufi, uMnu Msipha wayelokhu emlandela usuku lonke umufi, efuna ukukhuluma naye eceleni. Uthe lokhu kwenzeka kwaze kwaba semini, elokhu embiza ekhuluma naye eceleni.


“Ngaze ngambuza uThamsanqa ukuthi ngubani lo muntu, yini lena abayikhulumayo. Wangiphendula ngokuthi nguMthofi usonta nonina. Wangitshela ukuthi njengoba elokhu embiza nje, ufuna imali yakhe, ubemdayisela izidakamizwa,” kusho yena. UQhube wathi ngalo usuku abulawa ngalo sekuntambama begoduka nomufi, waphinde waqhamuka uMnu Msipha, wahambisana nabo. Uthi bahamba baze bafika kubo kwakhe umngani. Uthi bahlala egumbini lakhe, kuthe sebezohamba kwangqongqoza intombazane yakwamakhelwane. Uthi yacela uThamsanqa yathi kunowesilisa omcelayo emgwaqweni. “UThamsanqa waphuma walunguza, wabuya wangitshela ukuthi nguMthofi lona omcelayo. Saphuma sobabili ngoba ngase ngivele ngizomphelezela eseya kubo.


“Wakhuluma naye eceleni ngiseduzane kwabo. Saqhubeka sahamba sobathathu saze safika kwelinye iphaseji,” esho. Uthi sebesephaseji, uMnu Msipha wamyalela ukuba usengajika aphindele kubo. Uthi wabuza uThamsanqa ukuthi amshiye yini noMnu Msipha, wavuma wathi angajika ngoba khona abasafuna ukuqhubeka bakuxoxe. Eqhuba ufakazi uthi akuphelanga ngisho imizuzu eyisihlanu engenile kubo, wezwa kuqhuma isibhamu. Uthi waze wezwa ngakusasa ukuthi bekubulawa umngani wakhe. Icala liyaqhubeka.

Previous articleUboshwe eThekwini obalekele amacala eSwazini
Next articleUqhamuka nekhambi elingelapha iChiefs