Ikhuphula amathemba eyokwakhiwa kwefemu yempuphu eZululand

555

NONHLAKANIPHO SHINGA

KUZOKWAKHIWA ifemu ekhiqiza impuphu nokudla kwemfuyo phakathi kwaKwaNongoma noNdi.

   Lokhu kuvezwe yiMeya yesiFunda iZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi ngesikhathi kuhlinzeka izinkumbi zomphakathi wakule ndawo ngezinsiza zokulima.

Imeya ithe le femu izodla izigidi zamarandi eziwuxhaso lwenkampani yaseChina. Ithe le femu  izodala ushintsho oluyisimanga emphakathini waseZululand, kwazise impuphu ezokhiqizwa kuyona izoqanjwa ngawo lo masipala.

“Le femu izovula amathuba emisebenzi ebantwni abaningi baseZululand. Ngeke igcine lapho, izovula namathuba okuhweba kubalimi bakule ndawo. Yingakho namhlanje silethe ogandaganda, imbewu nezithombo kubalimi balapha ukuze sibahlangabeze emizamweni yabo yezolimo. Inhloso wukubacija ukuze kuthi uma ifemu iqala ukusebenza, sibe nabo abalimi abazothumela kuyo umkhiqizo wabo,” kusho imeya.

Iveze nokuthi kuyimanje sebeqeqeshe amalungu awu-182 emiphakathi yaseZululand kwezolimo ngokubambisana ne-University of kwaZulu-Natal.

Umphakathi unikwe imbewu okubalwa ekabhontshisi, eyommbila, eyamazambane nezithombo ezahlukene. 

Kunxuswe amakhansela ukuba aqinisekise ukuthi kalikho i-ward elingenayo ingadi lapho kutshalwa khona ngenhloso yokudayisa.

Intsha ihlomule ngezinsiza zasema-salon, enye yanikwa imishini yokugunda utshani nezitsha zokupheka.

Ilungu lomphakathi elingumlimi, uMnu Bonginkosi Nxumalo, likhuthaze abalimi ukuba bazimisele kakhulu kunakuqala njengoba umasipala usubalekelele ngezi-nsiza zokulima. 

“Siyanxusa nakulabo abazolinyelwa ngogandaganda ukuba baqale balungise amasimu abo, bakhiphe konke okulimazayo ukuze angahlabeki amasondo kagandaganda. Kuthatha isikhathi eside ukulungisa isondo likagandaganda, lokho okungasho ukuma komsebenzi,” kusho uMnu Nxumalo.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za www.@ilanganews.co.za 

Previous articleUphenyo luveza amaqembu achaphazeleka ekubulaweni kosopolitiki
Next articleIngebhe ngokuphelelwa yimali kweNingizimu Afrika