Ikhwelo kwabesilisa mayelana nomtholampilo

555

THANDI ZONDI

KUHLATSHWE ikhwelo lokuba abesilisa basondelane nemitholampilo, bangayi ngoba sebethwelwe ngohlaka. UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane, ukusho lokhu ngoLwesihlanu emcimbini obizwa ngeSibaya samaDoda obuKwaQomintaba, e-Utrecht. Lo mcimbi – obekuyisigcawu sawo sika-13 ukuba khona – kuhloswe ngawo ukugqugquzela abesilisa ukuba bagonyuluke ngezinselelo ababhekana nazo.

“Sizokhuthaza abesilisa ukuba baxoxe bebodwa ngezithinta ezempilo, yisihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane,” esho. Uthi esinye isihlava esihlasele kwabesilisa, wumdlavuza wamankwahla (prostate cancer), kodwa ugcina sewuthatheka sengathi yilumbo ngoba baqala kubelaphi bendabuko.

“Abesilisa kabathandisisi ukuvakashela emtholampilo, silapha ukuzobagqugquzela. Abanye bakhala ngokuthi bafica abahlengikazi abalingana namadodakazi abo, bese kuba nzima ukukhululeka basho izifo ezibaphethe,” kusho uNkz Simelane. Uthe babona zinyuka izibalo kwabaphethwe yizifo ezithelelana ngokocansi, umdlavuza wamankwahla nesifo sofuba.
Uthe kumanje umnyango umatasa nomkhankaso wokuqasha amanesi esilisa ukunxenxa abesilisa ukusondela emitholampilo.

INkosi Siphamandla Khumalo (esesithombeni), yesizwe sabaNtungwa, KwaQomintaba, ithe bayawubona umehluko selokhu kwaqala iSibaya. Ithe inselelo enkulu kuba wukuqoqa abantu emiphakathini, iningi liyathanda ukuthamela izigcawu zeSibaya, kodwa inkinga kube ngokokuhamba nokuya ngasethunjini uma sebekhona.
Inkosi inxuse abesilisa ukuba basukume, bahlole isimo sempilo. Ikhuze nesihlava sabesilisa abadala abakhulelisa izingane nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane.

“Uma nisaba ukuya emtholampilo, singamakhosi sizosala sibuse bani? Umdlavuza wamadoda uyingozi, kumele amadoda asukume aye emtholampilo,” kusho iNkosi Khumalo.

Kulo mcimbi bekukhishwe zonke izinsiza zoMnyango wezeMpilo, kuhlolwa lonke uhlobo lwezifo. Ngesikhathi kuqhubeka isigcawu samadoda, nabesifazane bebenegumbi labo eceleni kucotshelelwana.

Previous articleSibungaza iMbabazane emahaqa!
Next articleUCele “uzogeza” ngo-R3.3 million owaboshwa ngephutha