Imbokodo iveza izinto eziyicikayo othandweni

849

Ngeledlule sikhulume ngezinto abesilisa abangazithandi ebudlelwaneni. Kulokhu sizobheka izinto ezikhathaza abesifazane abasebudlelwaneni. Uthando lufana nomlilo, lufuna ukuhlale lukhwezelwa ukuze luzovutha. Nokho-ke kulokho kukhwezela kakusho ukuthi kazikho izingqinamba ezifana nentuthu, sizobheka leyo ntuthu-ke exhopha abesifazane. Siyazi sonke ukuthi abesifazane bangabantu abangahluphi kakhulu uma kuza kwezothando kodwa uma bekhononda kusuke kubheda ngempela, make sibheke ukuthi bakhala ngani. KULOBA UTHANDI ZONDI

 • Ukungasoki
  Ukungasoki kwengxenye yabesilisa ngenye yezinto okukhalwa ngazo. Abanye besifazane baze bathi kabayingeni indaba yomuntu ogqoke u-polo neck. Bathi lokhu kuwuvala ungakaqalwa nomcimbi, ngaphezu kwalokho bathi isitho sangasese siba nephungana lomchamo.
  USiphokazi uthi: “Ngiwuhlobo oluyithandayo inkonzo yasekamelweni, kwesinye isikhathi ngiyathanda ukuba matasa laphaya kusobaba. Kodwa uma ngithola ukuthi kakusokiwe, ngiyenyela. Ngithanda kuhlanzeke ezansi ukuze sikwazi ukuthokozisana kahle. Abanye bakhala ngokuthi kabayitholi i-blowjob, kodwa-ke uzoyithola kanjani ungazinakekeli ngoba kwathina siyashefa endlunkulu ukuze kushaye umoya.”
  Bathi ungcono umuntu osheshe abhoboke, asho ukuthi akasokile ukuze uzozikhethela ukuthi uyafisa yini ukuqhubeka nobudlelwano noma cha.
 • Ukungafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana
  “Kuyethusa ukuthi kunabantu abasacabanga ukuthi ingculazi nesandulela ngculazi ngeke bakuthole noma bengazinakekeli ngendlela efanele. Lena yindlela yokucabanga elindeleke ezinganeni ezincane ezisafunda isikole. Owesilisa osacabanga kanje ngimbona njengesiduphunga, esibeka engcupheni impilo kungenasidingo. Akekho nje umuntu ophila saka ongazifaka emlilweni,” kusho uNkule.
 • Ukungakwazi ukuqabula
  Ukuqabula kungenye yezinto ezenza uthando lube mnandi. U-kiss ohamba negazi yiwona onika imvume yokuthi udlulele endlunkulu. Ukubhixa umuntu ngamathe noma umhlohla ulimi sengathi ufuna agonyuluke kuyalwehlisa uthando.
  “Umuntu ongakwazi ukuqabula ufana nomuntu ongakwazi ukushayela imoto yakhe ehamba igxumagxuma indlela yonke. Kunokuthi ujabulele uhambo, ubuke izihlahla, uze uzumeke ucabanga amacebo okusheshe wehle kungakonakali. Uma ehlulwa wukuqabula ngiyaye ngizibuze ukuthi enkonzweni engabe kunjani,” kusho uMimi.
 • Inhlanzeko
  Abanye inhlanzeko bayibuka ngeso lokuthi umuntu ugezile, ugqoke nempahla ehlanzekile. Nokho abesifazane kababheki lokhu kuphela. Bakhala nangenhlanzeko yomlomo. Bathi umuntu othi uma esondela eduze akhafule umoya ogqabula ikhanda, wenza kwalowo kiss ungabe usawufuna, kunalokho ukhale ngekhanda. Abanye bayabhema baye kumuntu nephunga logwayi. Kumqoka ukuhlala nezinto ezinjenoswidi, i-gum noma uma ungakwazi xubha ufike kumuntu wakho umlomo wakho sewunuka kahle.
  Kukhalwa nangabajaha ukufaka izandla ezinezinzipho ezinganqunyiwe futhi ezingcolile endlunkulu uma kudlaliswana ekamelweni. “Isitho sowesifazane siyazwela ngakho uma ufisa lowo mdlalo hlanza izandla. Ngiyaqinisekisa ukuthi engithandana naye ugeza izandla phambi kwami ngoba kangifuni into ezongidalela izigulo. Omunye wake wangidlalisa kanti wayeqeda ukudla into ebabayo, kangincinzelwanga kanje!”
 • Ubungoqo
  Abesifazane bashaya phansi ngonyawo bathi ‘ubhle bendoda yizinkomo zayo’ kalukho uthando ngaphandle kwemali. “Masingaqambelani amanga, uthando luhambisana nemali. Uma kuyiwa kuma-baecation noma kuyodliwa ngaphandle kusebenza yona. Lezi zinto sizozihlela kanjani uma bezokuba ngongoqo abesilisa?
  “Bambalwa abesilisa abakwazi ukusebenzisa imali, khona oke uthole nokuthi endlini yakhe akanazo ngisho izinto zombhede noma ama-underwears. Uma engipha imali ngisuke ngizomzama ngayo. Phela abantu besilisa kabalesabi ihlazo, omunye ahambe ngophaqa unyaka wonke ngisho nasebusika, kanti ukuba ungipha imali ngenze i-laybye ngimshaye nge-surprise, agqoke abukeke kahle naye,” kusho uMbali.
 • Okwangaphansi
  Abesifazane bakhala ngokuthi abesilisa kabazinaki izikhindi zangaphansi.
  UZodwa uthe: “Hheyi ngoba futhi siyabekezela la ngaphandle. Njengoba nabesilisa bekujabulela ukubona begqokelwe izinto zangaphansi ezihalisayo nathi sifuna lokho. Kasifuni okuningi kodwa i-anda mayihlonipheke. Nakhona lapho makube yi-anda ezohlala ithi mba eqolo, ungagobi sibone umsinsila. Le nto yokugqoka ama-anda amise okwamaphenti, omunye umbone eseyikhipha ezinqeni mabayiyeke, kugqokwa ama-trunk nama-boxer futhi umuntu makagqoke kahle nangaphansi afake i-vest,” esho.
 • Ukungamncomi umuntu wakho
  Abesifazane bafana nezingane ezithanda ukunconywa. Kuyabajabulisa ukuthi izithandwa zabo ziyaqaphela uma begqoke kahle, beshintshe izinwele noma benza kahle. Ukushalaza nokushaya sengathi kawumboni kumenza azizwe enganakiwe. Ukuthi nje “umuhle muntu wami” kumenza owesifazane azibone engokhethekile.
  Ngaphansi kwaleli phuzu imbokodo ikhale nangabesilisa abangalaleli noma abanganaki. Uma ebeka inkinga yakhe kuwe noma kungekho sizo oza nalo kodwa ukumlalela kubalulekile.
 • Ozincomayo ocansini
  Kukhalwe nangabanye abajaha ukuthi bangamalangabi ekamelweni kodwa beshiya ophathina babo bengajabule.
  “Abanye babuka ama-video ocansi kakhulu bese becabanga ukuthi yonke into eyenziwa kuwona kumele yenzeke nasekamelweni. Umuntu athi ebona kahle ukuthi uyisidudla acabange ukuthi unyawo luzoya ophahleni. Kangimfuni umuntu obuka i-porn ngoba ucabanga ukuthi kuyalingiswa ekamelweni kugcine kungasemnandi elokhu ekuphendula sengathi uyinkukhu yaseNandos,” kusho uThando.
 • Ukuqamba amanga, nokungaphumeli obala ngezinto
  “Abantu abaningi besilisa banamanga angenasidingo njengokufihla uphathina athandana nabo. Uma ufihla imininingwane ebucayi usuke ungibulala ngoba kunezifo ezithathelanayo njengeHIV/Aids neHuman Pappiloma Virus engenza owesifazane abe nomdlavuza wesibeletho” kuchaza uKhuli.
 • Ukungakhiphani
  Kukhalwa ngamadoda acabanga ukuthi umjolo ugcina ekamelweni. Abesifazane bathi bayakuthokozela ukuzikhipha nabantu babo ngisho kungabe kusendaweni eshibhile.
 • Abafihla izingane
  Abesifazane bathi uma bengena ebudlelwaneni kabanayo nencane inkinga yokuthi banezingane ezingaki. Sekungaba kwisesheli ukuthi siyaqhubeka noma cha. Abesilisa kuthiwa bayazifihla izingane zabo, uthola ngoba usuphakathi usungene wagamanxa kwi-relationship ukuthi kanti unkabi uzele. Uma kungenjalo aveze ezimbalwa ezinye azifihle.
 • Ukuvalwa komakhalekhukhwini
  Abesifazane bathi siyabanenga lesi senzo, kungcono owesilisa asho uma ematasa.
 • Ononina bezingane abaningi
  “Wonke umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna umuntu onjani. Uyabona njengoba besahlulela bethi sizele, nami kangimfuni umuntu ohambe ezalisa. Ngumuntu ongenalo ikusasa loyo. Kawukwazi ukungitshela ukuthi kubo bonke kawutholanga noyedwa ongazwana naye. Mina nje ngiyabonga ngeke ngikhone,” kuchaza uStha.
 • Ukungathengelani izipho
  Kuthiwa abesilisa bakukhonzile ukwamukela izipho, njengoba kuza iValentine’s Day bazobe bekhangezile. Abesifazane banxusa ukuba izandla zigezane uma kuyizinsuku eziyisipesheli njengalolu oluzayo nezinsuku zokuzalwa.
 • Othanda abangani kunobudlelwano bothando
  Abesilisa kuthiwa banenkinga yokukhonza abangani kuze kweqe bese bekhohlwa yizinqandamathe zabo, okuyinto egcina seyidala ingxabano. “Uma umuntu ethe uzongibona ngosuku oluthile, mangingezwa sekungena ucingo esethi ngeke esakwazi usethathwe ngamajita akhe,” kusho uWenzo.
Previous articleKubalulekile ukuqonda ukusebenza kwezitho zomzimba wakho
Next articleAbengqephu bamenywa ukuba yingxenye yeDFF