IMbube ibusise indawo yabadayisa ukudla kwesintu eMhlanga

262
KUSUKA kwesobunxele nguNdunankulu kaZulu uMnu Thulasizwe Buthelezi, uMnu Mageza Mbambo, iNdlulamithi uMisuzulukaZwelithini noMntwana uSimphiwe waKwaMinya beseMushroom Lounge.

JOHN HLONGWA

ISILO samaZulu uMisuzulu kaZwelithini sibusise indawo yokudla kasomabhizinisi waseThekwini, uMageza Mbambo ngokuvula amathuba omsebenzi kubantu abasha ababalelwa ku-30.

INdlulamithi beyivakashele iMushroom Lounge esendaweni yomtakabani eMhlanga. Le ndawo ivulwe ezinyangeni ezimbili
ezedlule njengoba iSilo size sayoyibusisa izolo ngoLwesithathu. Sitheleke sihamba noNdunankulu waso uMnu Thulasizwe Buthelezi noMntwana uSimphiwe waKwaMinya. Sifike sangena ngaphakathi, saxoxa nezisebenzi, sazixhawula, sasesiyizungeza le ndawo, siyibuka.

Ekhuluma egameni leSilo uNdunankulu kaZulu, uthe: “INgonyama ilapha ukuzobabaza, incoma iphinde ikhuthaze umsebenzi omuhle kangaka owenziwe nguMbambo kule ndawo. INgonyama iyakuncoma ukuthi kube nabantu bakithi abampisholo abakwazi ukuthatha igxathu lokungena ebhizinisini, ikakhulukazi endaweni esingababoni abantu abaningi abampisholo kuyona njengoMhlanga.
“ISilo siwushayela ihlombe umndeni wakwaMbambo, sengathi lo msebenzi ungachuma uyephezulu. INgonyama ituse kakhulu uhlobo lokudla kwesintu okunempilo njengenkukhu (yesintu), inhloko, ufishi nakho konke ukudla okunempilo esifisa abantu baso bakwejwayele okungenawo amafutha.

“ISilo besinesifiso sokunyathela kule ndawo enhle kangaka ukuze abantu bonke bakwazi ukufika bezonethezeka nemindeni yabo, bakwazi ukucosha ukudla okumnandi kangaka okuconsisa amathe. ISilo siyahalalisa, sithi sengathi le ndawo ingaqhubeka iye
phambili,” kuphetha undunankulu. UMageza ubonge ukuvakashelwa yiSilo.
“Ngibonga ukunyathela kweSilo sizogcoba (indawo) ngezibusiso. Ngibonga nosomabhizinisi abangitotobisile ukufika kule ndawo, bangemukela,” esho.

Kule ndawo kuphekwa ukudla okwahlukene ngezikhathi zonke. Igabe ngeSithebe sangoLwesihlanu (Sthebe Friday). Kusona
kusuke kufakwe ukudla kwesintu kuxutshwe esithebeni esisodwa. Kusuke kungamanqina, amadumbe, ubhatata nokunye okuningi kwesintu. Ngokwamanani sisuka ku-R300. Kuphinde kutholakale i-sushi yenani lika-R155.

Previous articleKwehlile ukukhishwa kwama-condom kuleli
Next articleKunamadoda aganiwe angakwenqeni ukuzibambela ekhishini