IMcDonald’s South Africa iqhubekisela phambili umkhankaso wayo othi “Yazi Ukudla Kwethu”

47

Namuhla, abakwa McDonald’s South Africa nalabo ababahlinzeka ngezidingo zabo, bagcizelela ukwenzela yonke into obala ngenhloso yokufundisa amakhasimende abo ngezinga elihle nesiqiniseko ngendlela yokutholakala kwezimfanelo zomkhiqizo wabo wokudla. 

Amakhasimende namuhla aya ngokuya eba nentshisekelo yokwazi ukuthi kuvelephi ukudla kwawo, nokuthi kuquketheni kanye nendlela okuphekwa ngayo. Le mibuzo iphenduleka kalula nxa ukudla kuphekwa yiwona mathupha ekhaya, nokungeke kwenzeke lokhu uma kungenjalo.

Ukuqwasha ngesimo sokudla kunomthelela wokuvuthwa ngolwazi kubathengi asebegudlukile kulelo sasasa ngokunambitheka kamnandi kokudla, esikhundleni salokho sebengabaqikelelayo ukuthi yini abayidlayo.

Lendlela yokubuka izinto esiyenze waqina umuzwa wokuqikelela ngemvelaphi yokudla esikudlayo isho ukuthi amakhasimende manje aseyakukhathalela ukwazi ukuthi yini efakwayo uma kulungiswa ukudla kwabo. Izinto ezifana nesiqiniseko ngemvelaphi yokudla, amasu ezolimo okukhiqiza, nokuthi upakishwe kanjani umkhiqizo kanye nohlobo lwezithako ezisetshenzisiwe emkhiqizweni, kunomthelela oya ngokuqina mayelana nokuthi amakhasimende akuthenga kuphi ukudla kwawo.

“Siqwashile ngezidingo zamakhasimende ethu. Luyakhula ulwazi lwamakhasimende ethu ngokudla alungele ukukusebenzisa. Afuna konke kube sobala kanye nayo yonke imininingwane yokubalekelela ekukhetheni ukudla abakufunayo. Umkhankaso wethu owaziwa ngokuthi Know Our Food, siyethemba uzobonisa ukuzigqaja kwethu ngokudla esibahlinzeka ngakho” kusho uDaniel Paadiachy oyi- Chief Marketing Officer kwa- McDonald South Africa.

“Okuphezulu eqhulwini wukunikeza amakhasimende ethu ukudla okunambitheka kahle nokusezingeni eliphezulu. Sikholelwa ekuhlinzekeni ngokudla okudidiyelwe ngezithako ezisezingeni eliphezulu kanjalo nokuthola inyama yenkomo neyenkukhu nezilimo ezintsha okuvela kubalimi abakholelwa ezingeni elifanayo nesikholelwa kulo” kusho uPadiachy. 

Abakwa McDonalds bathola izidingo zabo, batshale imali yabo futhi babambisane nalabo abakholelwa ezingeni elifanayo nelabo, khona lapho beqikelela ukweseka izinhlelo nemizamo okuqondwe ngayo ukwelekelela ekwakheni uhlelo lwezokudla olwethembekile. 

Nazi ezinye zalezo zinhlelo ezimbalwa zabahlinzeki bethu esibambisene nabo:

  • Inyama yenkomo siyithola kubafuyi bezinkomo base Ningizimu Afrika, njengo Fouries, abazinikele ezindlelni eziqotho nezethembekile zokufuya
  • Abakwa Rametse bangabanye babafuyi bezinkukhu abahlinzeka izinkukhu ezisezingeni eliphezulu okwenziwa ngazo ukudla kwakwa McDonalds okuthandwa kakhulu
  • Ikhofi lethu silinakile ngokusezingeni eliphezulu – kusukela lapho silithola khona kuye ekuthini silivubela kanjani. Yingakho i-McCafe ® eligaywe khonamanjalo kusetshenziswa kulo izinhlamvu zekhofi lase Arabica elitshalwe emapulazini anesiqinisekiso se- Rainforest Alliance Certified.

Umkhankaso we “Know Our Food” umele ukuzinikela kwethu okuqhubekayo wokwenzela konke obala kanjalo nokwaneliseka kwamakhasimende, sifuna nokuba amakhasimende ethu azizwe eneqholo ngokudla akukhethayo kwa- McDonalds, ngokwazi ukuthi sibeka eqhulwini izinga eliphezulu, ukudla okuphephile, ukusebenza ngendlela esobala nendlela eqotho yokuthola ukudla esikuhlinzekayo” kuphetha uPadiachy.

Ngolunye ulwazi ngomkhankaso wakwa- McDomnalds obizwa nge Know Our Food, bheka inkundla yokuxhumana kuleli kheli www.knowourfood.co.za 

Previous articleBafuna ubulungiswa ngonesi “odlalise inkomo” yesiguli siqeda ukuhlinzwa esibhedlela
Next article06 June 2024