Imeya inxusa kuhlonishwe amakhosi

184

PHUMLANI GAMA

INXUSE ukuba kuhlonishwe amakhosi ngenhloso yokubungaza iqhaza lawo esizweni imeya yaseKing Cetshwayo uMnu Thami Ntuli. UNtuli ubethula inkulumo emcimbini obubanjelwe eShowe, ngoMsombuluko wokuphendulwa kwesoyi lokwakhiwa kwesikhungo okuzohlanganela kusona wonke amakhosi angaphansi kukaMasipala wayo.

Awu-42 amakhosi angaphansi kwalo mkhandlu ongunina womasipala abayisihlanu okungowaseNkandla, uMthonjaneni, uMfolozi, uMhlathuze kanye nomasipala uMlalazi okuyona le ndawo. UNtuli uthe lesi sakhiwo sizoba wusizo olukhulu kakhulu ngokusebenza kwamakhosi. Lesi sakhiwo sizokhandwa ngenani lika-R14 million.

“Lo msebenzi engizowethula lapha namuhla, wabusiswa yiNkosi Mangosuthu Buthelezi, ebinguNdunankulu wesizwe samaZulu obizelwe enkosini ngonyaka owedlule. Ngaphambi kokuba ngikhulume nabanye ozakwethu ngawo ngaqala ngokuwubikela undunankulu kaZulu, wangincoma ngesinyathelo sami. Amakhosi aseKing Cetshwayo azokwazi ukuhlangana kulesi sikhungo, kwenziwe imisebenzi yesizwe. Azokwazi nokusizana ngolwazi njengoba kunamakhosi asekhulile kanye nalawo asemancane ngokweminyaka yokuzalwa kanti futhi asemasha nasezikhundleni zokuhola izizwe. Ngiyanxusa ukuba abantu babuyelwe unembeza wokuhlonishwa kwamakhosi ngeqhaza lawo. Amakhosi abambe elikhulu iqhaza enkululekweni yakuleli lizwe,” esho.

Uqhube wathi maningi amakhosi abambe iqhaza ekukhululweni kwabantu abansundu. “ISilo uCetshwayo kaMpande okuqanjwe ngaso umkhandlu, salwa silwela inkululeko yomuntu omnyama. INkosi Sekhukhune eLimpompo iyaziwa ngamagalelo ayo, ilwela inkululeko. Nakhona lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal maningi amakhosi okubalwa kuwona iNkosi Langalibalele ngeqhaza layo. Impi kaBhambatha kwakulelwa umzabalazo, kodwa kuyamangalisa ukuthi kumanje kunabantu abangosopolitiki abahamba bekhuluma ngokuthi balwela inkululeko bakhohlwe ngamakhosi. Ukuboshwa kwabathile, ukubulawa kwabafundi eSoweto akusho ukuthi kwakuqala lapho ukulwela inkululeko. Amakhosi kufanele ahlonishwe. Ngiyaye ngizwe ubuhlungu ngezinto esiyaye sizibone uma kukhothame inkosi. Uhulumeni osemandleni ufika nemali encane, umsebenzi omningi ugcina wenziwa ngomasipala. Makuhlonishwe amakhosi ephila noma engasekho kufanele ahlonishwe ngoba kuningi okuhle akwenzela izizwe aziholayo,” kusho uNtuli.

INkosi Zenzo Zungu itshele leli phephandaba ukuthi ahlangana abonisana ngendawo ephakathi nendawo okufanele kubekwe kuyona lesi sakhiwo. “Singamakhosi angaphansi kwalesi sifunda siyakudinga ukuthi sihlale ngokuhlangana ukuze sibhunge ngezinhlelo zokuthuthukisa imiphakathi yethu. Lapha sizokwazi ukucobelelana ngolwazi nezinye izinhlelo ezibalulekile.”

“Ngakolunye uhlangothi ukuvulwa kwaso kuzovula namathuba emisebenzi njengoba kukhona abantu abazoqashwa bakwazi ukondla imindeni yabo. Kuyisifiso sethu ukuthi usonkontileka onikwe umsebenzi angaphakanyiswa ukuze ezosheshisa ukwakhiwa kwaso. Amakhosi asemancane sizokwazi ukuwacathulisa ukuze ezokhula ahole izizwe zoyisemkhulu ngobuhlakani nangobuqotho,” kuphetha iNkosi uZungu.

Previous articleOkushaqisayo ngomshayeli we-Uber
Next article‘Wafika kumnyama uKhuzani – Dkt Langa