IMEYA YETHEMBISA UKUKHUCULULA ITHEKU

313

BHEKI NDLOVANA
WETHEMBISA ukuthi lizovuka futhi libe lihle iTheku okukhalwa ngokuthi libolile, uMnu Mxolisi Kaunda oyimeya yaleli dolobha. Ekhuluma neLANGA, uKaunda uthe abantu mabangalilahli ithemba ngenxa yesimo esingaginyisi mathe leli dolobha elibonakala likuso. Uthi inking yokubola kayiqali ngeTheku namadolobha amakhulu emhlabeni ake abhekana nayo, kodwa aphinde asimama. Uvume iphutha likamasipala ngokuthi abantu bachama yonke indawo nje, kwesinye isikhathi lokho kudalwa nawukuthi ziyashoda izindawo zokuzikhulula edolobheni. “Sizoyiqinisa kakhulu imithetho yedolobha, kodwa nathi kukhona esingakwenzile kahle. “Uma uhamba edolobheni lethu, ziyashoda izindawo zokuchitha amanzi. “Ngakho abanye abantu bagcina sebezithola bekuleyo nkinga ngoba, umuntu uma engakwazi ukuzibamba egula, uzothini kuyena.


“Kufanele uthi uqinisa umthetho kodwa ube ubahlinzekile ngezindawo zokuzikhulula,” kusho uKaunda. Ugcizelele ukuthi akasho ukuthi abantu mabaqhubeke nokuchama noma yikuphi, kodwa mabasebenzise lezo zindawo zokuzikhulula ezikhona. Wethembise ukuthi bazokwakha ezindawo zokuzikhulula ukuze abantu bakwazi ukukhululeka uma behamba edolobheni. “KoNew York (e-United States) kunje namhlanje, kwakuchanywa nakhona emgwaqweni, kwakudayiswa ezindaweni ezingakhelwe ukudayisa kuzo. “Uma ukhuluma ngoCopenhagen (eDenmark) bathi bona baze baswela imali njengedolobha. “Thina asifikile kuleso sigaba, kodwa kumele siqhubeke sibuyise ukugxila kwethu (enkabeni yedolobha), ukuze nabatshalimali bezobuya. “Okuhle-ke esikubonayo wukuthi sengathi abamabhizinisi amakhulu sebeyafuna ukubuyela enkabeni yedolobha.


“Kunebhizinisi engingeke ngilisho okwamanje ngizolisho uma sesilethula elifuna ukutshala u-R800 million enkabeni yedolobha.” Sekube nezikhalo eziningi emphakathini ngesimo seTheku, kugxekwa izikhulu zikamasipala ngokuthi ziyehluleka ukuphatha leli dolobha. “Sisembhidlangweni wokuthi sivuselele idolobha lethu. Siyazi ukuthi abantu bakithi sebelahlekelwe yithemba uma bebona idolobha selisesimeni esifana nalesi, babona sengathi sekuphelile ngalo (kanti) cha, akunjalo. “Wonke amadolobha asezingeni lomhlaba aqale kulesi simo esikusona ngoba abatshalimali baba nentshisekelo yokuthi baye kwezinye izindawo ezintsha. “Sibalandile-ke nathi njengohulumeni. “Akumele sigcine sesikhohliwe yinkaba yedolobha okuyiyona ebalulekile, enemakethe yokugcina umnotho namathuba emisebenzi.


“Njengamanje-ke sibuyisa ukugxila kwethu ukuze silungise indaba yenhlanzeko.” Uthi usuqalile umsebenzi wokulungisa idolobha. UKaunda uthi okunye abakwenzayo wukulungisa izindawo okuhamba kuzo abantu (pavements) nezindawo okutshalwe kuzo izimbali neminye imihlobiso (landscaping). Uthe bazophinde balungise indaba yamabhilidi abolile. Uthe abanikazi bamabhilidi abangafuni ukubambisana nomasipala, bazophoqeleka ukuba bawadle ngokwenkantolo noma umasipala uwalungise, bese ufuna ukubuyiselwa imali oyisebenzisile.
“Kumanje leli laseChina elasha sizolidiliza ngoba lingase lenze isibhicongo, uma liwa. “Sizolibhidliza ngo-R28m. Sizoyifuna-ke imali kubanikazi balo, uma bengasinikezi yona sizohamba siyobheka impahla abanayo (assets) sithathe imali yethu,” kusho uKaunda.


Uqhube wathi: “Sikhuluma nangezindawo ezinjengo-The Wheel (esiyaziwa ngeChina Mall) sifuna iphele le nyakanyaka yokuthi eduze kwezindawo eziqavile njengolwandle, kube khona izinxanxathela zezitolo ezingacacile. “Sizoya kubona, sibatshele ukuthi ngeke siyibekezelele le nto. “Ngakho-ke sizothola abanye abatshalimali uma bengafuni ukuthuthukisa isimo, benze le nto esiyifunayo”. Uthe bayayilungisa nenkinga yezinga lobugebengu eliphezulu edolobheni.

Previous articleKunconywa AmaBhokobhoko ngokungaliphonsi ithawula
Next articleUZimdollar uxolisangokubiza ‘amaphoyisa ngababulali’