Imfihlo behlanganisa iminyaka ewu-40 emshadweni

518

Baqhakambisa ukuhloniphana nokubambisana emendweni

UNKK Zamo Mkhize, uMaDuma nomyeni wakhe, uDkt VVO Mkhize bathi ukubambisana nenhlonipho emendweni ngezinye zezinto eziwugcina isikhathi

THANDI ZONDI

UMELAPHI wendabuko ophinde abe yisazi kwezamasiko, uqhakambisa eyokuhloniphana emshadweni, wathi lokho kuyikhambi eligcina umshado uhlale ukhona. UDkt Bhedlindaba ‘VVO’ Mkhize, ongumsunguli woMsamo Institute nesigodlo sase-Mlambomunye, ukusho lokhu nje namhlanje ngeSonto ugubha iminyaka ewu-40 abopha ifindo likasofa silahlane nenkosikazi yakhe uNkk Zamo Mkhize, uMaDuma. “Owesifazane uwukhiye, usuke elethwe ngabadala. Ungayibukeli phansi inkosikazi yakho, ngoba inamandla. Ngisho ngabe sewuthole omunye ohlekisana naye eceleni, ungalinge umqhathanise nomkakho,” kusho uBhedlindaba. Echaza ngothando lwabo, uthi bahlangana ngesikhathi esenguthisha.


“Ngabona ijongosi ngalithanda, lagcina selingiqomile. Kuthe umasengisebenza emsakazweni ngabe sengilishada. Masishane ngamthatha, ngamyisa emakhaya ukuze ayofunda ukuthi ubukoti buyini. Phela ngesikhathi sikhula emakhaya, kwakuthiwa umakoti usemakhaya, kodwa owami ngamthola elokishini,” echaza. Nakuba sebekwaze ukuhlanganisa le minyaka, uthi bezikhona izingqinamba endleleni. Uthi wayebuye aqonywe kepha umkakhe akakaze amshiye noma aqome. “Bekungelula, izinselelo bezikhona kodwa umkami ubelokhu eyinsika ngaso sonke isikhathi,” esho. UMaDuma uthi ubewa naye evuka ngisho nangezikhathi lapho abebuye alahlekelwe wumsebenzi, ngisho sekumele ayothwasa nguye obembambe ngesandla emeseka.


Eyala abashadile, nanka
amaphuzu awabekile:
✒ Kumele nizibheke ukuthi nahlanganiswa ngobani.
✒ Ningabheki izinto ezibuthaka kuphela, kepha nibhekane ukuthi amandla enu nobabili akuphi.
✒ Kumele kube nokuxoxisana nazane ukuthi nazalwa kanjani. Umuntu wakho umthathe njengodadewenu. UMaDuma naye uhambe emagameni omyeni wakhe wathi: “Kawukho umshado ongenazihibe. Kubalulekile ukuhlala phansi nixoxe ngoba izinto kazilungi uma ufela ngaphakathi. “Kuhle ukuhloniphana, ngiyazi ukuthi sesaba namalungelo kakhulu, kodwa (abesifazane)mabakuqonde ukuthi ubaba yohlezi eyikhanda, wena ube yintamo. Kokubili lokhu ngeke kusebenze ngaphandle kokunye,” echaza. Ubale ukubambisana nokwenza yonke into ndawonye.


Ngesikhathi beshada babebancane kakhulu ngokweminyaka, yena wayena-19, kanti umyeni ena-25, kwakuthiwa ngeke baphelelane. Uthi kule minyaka abayihlanganisayo kube wukubambisana, uthando nokubekezelelana okubagcinile. “Emshadweni izinkinga zikhona kepha kayikho into engalungi uma nikhuluma ungabi wundlovu kayiphikiswa,” echaza. Lezi zithandani eziqeda iminyaka engu-40 zishadile, zikhethe ukuzithengela imoto kanokusho okuyiRange Rover. UDkt Mkhize uthi: “Ngithe angimenzele abengakulindelesizibongele kwabadala ngokusigcina sindawonye kule minyaka.Ukhona umcimbi wesintu lapho sizogingqa khona inkabi yenkomo
maduze nje,” kuphetha yena.
tzondi@ilanganews.co.z

Previous articleUphenduke isilomo ngamahlaya abhinqayo
Next articleEyokubulawa kuka-AKA ivuse ulaka ngobugebengu