Iminjunju ngentombazanyana eyebiwa eminyakeni ewu-31 edlule

1995

Umndeni ucela abangaba nolwazi bawusize

UMNDENI wasala nalesi sithombe sika Nkz Snenhlanhla Muthwa owantshontshwa kunina enezinyanga eziwu-8 ngowesifazane owazibiza ngoFikile Magoso.

NOMFUNDO NGWANE

USANEMINJUNJU umndeni wakwaMuthwa, eLamontville, eThekwini emuva kweminyaka ewu 31 wantshontshelwa indodakazi yawo eyayinezinyanga eziwu 8 izelwe. ILANGA libe nengxoxo ekhethekile noNkz Ntokozo Muthwa, othi indodakazi kanina, uNkz Zethu Muthwa, owashona ngo 2004, yantshontshwa ngowesifazane owazibiza ngoNkz Fisani Fikile Magoso, wasePort Shepstone. Uthi unina wahlangana “no Nkz Magoso” ebhasini ehamba nendodakazi yakhe ayeyiqambe ngokuthi nguSnenhlanhla Muthwa.

UNkz Magoso waxoxa naye baze bayofika edolobheni. Banikana izinombolo zocingo, wacela ukuba unina abuye amvakashele. Ngosuku uSnenhlanhla antshontshwa ngalo, uthi unina wafonelwa nguNkz Magoso, wamcela ukuba bahlangane edolobheni ngoba ufuna ukuthengela ingane izimpahla zokugqoka. Bahlangana esitolo sezimpahla zokugqoka. Wakhithizela ingane izimpahla zokugqoka emuva kwalokho watshela unina wengane ukuthi naye makathathe ezakhe azithandayo, ahambe ayozilinganisa, uzomkhokhela.


“Ngosuku abahlangana ngalo, wafika ehamba nowesifazane owathi uhlala kwaB, eMlazi, amchaza ngokuthi ngusikwiza wakhe. Wambiza ngokuthi nguBusi Mbatha. “Umama wahamba wayolinganisa izimpahla, kwathi uma esebuya, uNkz Magoso wayengasekho nengane. Wagoduka esehamba yedwa. Bazama ukulandela namaphoyisa, bagcina bewutholile umkhondo kaNkz Mbatha owabatshela ukuthi (uNkz Magoso) ngowasePort Shepstone, futhi nguyena owantshontsha ingane. “Waveza ukuthi wayenenkinga (uNkz Magoso) yokuchithekelwa yizisu, yingakho agcina esentshontsha ingane.


Amaphoyisa ambopha uNkz Mbatha kodwa abuye amdedela ngoba ethi akuyena owantshontsha ingane. “Kwagcina kuphele kanjalo ngecala. Umama wengane waze wadlula emhlabeni ebalisa ngodadewethu. Nathi kasipholi isilonda sokuntshontshwa kwakhe, siyazi ukuthi isikhathi sesiside kakhulu yenzeka le nto kodwa siyacela kunoma ngubani ongaba nolwazi ngowesifazane obizwa ngoFikile Magoso aziveze noma asixhumanise naye ukuze sithole udadewethu,” kusho uNkz Muthwa.

Previous articleINGENISWE ESIBHEDLELA INKOSI MANGOSUTHU BUTHELEZI
Next articleKusolwa izidakamizwa ngokubulawa kwabantu