Imizimba yasehlobo yinto yentsha 

  186

  SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

  ABANTU ababehlose ukwakha imizimba yasehlobo kuqala unyaka kodwa kwangalunga, kumele baphonse ithawula, baqale kahle ngonyaka ozayo. Kunalaba abasazama namanje yize bebona ukuthi isibalekile ishikhini, kumele ngabe bayawachitha amanzi. Kuwumkhuba omuhle ukungapheli moya uma wenza into, kodwa kumele wamukele isimo uma usushiywe yisikhathi.

  Umkhaba namafutha omzimba kakusiyo into eshabalala ngokushesha, kuthatha isikhathi nokuzinikela. Uma ungumuntu ozithandela ukudla notshwala, kuba nzima kakhulu. Ukuzivocavoca kuhambisana nokudla okunomsoco nokunempilo. Kunensizwa eyathi iyangijoyina kuqala unyaka, kodwa umkhaba wayo ukhule njalo yaze yayeka ukuzivocavoca, yagcina isibuza ukuthi mina ngenza ngani. Ngayitshela ukuthi mina ngivuka ngezithelo neyogathi enganongwanga, lena okuthiwa phecelezi, yi-plain yogurt. Emini ngidle uphuthu neklabishi noma nobhontshisi, bese ebusuku ngithi iqatha lenyama noma inhlanzi okuhamba nezaqathe. Phela akumele ulale ngobheseni wokudla ngoba umzimba usuke uphumule.

  Le nsizwa yona ivuka ngamagwinya noma amakhekhe, bese idla inyama eningi emini iyiphelezele ngobhiya. Nasebusuku kube yileso. Umkhaba usuzigijimela phambili, usudamane uphenduka umbuza ukuthi kungabe yena usalandela noma usemile, ukhokha umoya. 

  Owami umkhaba ungibuza njalo ukuthi kanti kudliwa nini. Ugcine ususho ukuthi uma lesi simo singashintshi, wona uzomane uhambe ubuyele kubo. Ngimane ngihleke ngoba phela uzifikele ungamenyiwe. Uma ngivukwe yiconsi, nginokuwunika izambane elilodwa vo eligxajisiwe futhi elincane, ngilifafazele usawoti kuphela bese ngiwutshela ukuthi yiso leso isidlo sasemini. 

  Kulezi zinsuku unokuthi wona uzongimangalela emnyangweni wezenhlalakahle ukuthi mina ngiyawuhlukumeza, eminye imikhaba yona ibe idla ntofontofo. Mina ngithi ungamane uhambe uyohlala lapho kukhuselwa khona imikhaba ehlukunyeziwe, ngoba vele awufunwa lapha kwaMilazi. Abantu abanale mizimba yehlobo kuba yilabo abakuthandayo ukuzivocavoca. Avuke nje umuntu angene emgwaqweni, agijime amakhilomitha engajahwa muntu. Abuye lapho ageze bese eya emsebenzini. 

  Ngelantshi nguye lowaya ephuthuma ejimini eyozivocavoca. Athi noma eseshayisa abuyele khona futhi naphambi kokuba agoduke. Labo-ke ubabona ngokuhamba bephethe izigubhu zamanzi usuku lonke, bewaphuza sengathi baphuza utshwala. Uma umuntu ekhumula ihembe noma isikipha, kuvela isisu esimivingqovingqo sengathi ngesemfezi ilungela ukugadla. Yibo-ke futhi labo abathanda ukuqimba kushisa noma kubanda, phela bafuna sibone le mizimba yabo ebaziwe sengathi iqoshwe ngokhuni. 

  Basuke bethi bahalisela thina esimagaqagaqa, bakhohlwe wukuthi zikhona izinsizwa ezinesibindi, ezimane ziqimbe nje nazo ngemikhaba eshaya emadolweni nezibele ezedlula amabele abesifazane ngobukhulu. Kwezinye izikhathi uthole zilenga okwamabele esalukazi. Isishwapha lapho! Uthi uma ekufulathele ucabange ukuthi yindlovu idla amaganu esicongweni sesihlahla. 

  Imizimba yehlobo yinto yabantu abasebasha, hhayi thina. 

  Phela lowo mzimba ngowokubukisa noma ukuheha abesifazane kanti bona basuke befuna ukuheha abesilisa. Thina esathatha kudala, kasisenaso leso sikhathi futhi kasisenandaba. Sesithandelwa ubuchopho nempatho, hhayi izihluzu namahlomb’ ohlanya. Uma usukhulile kodwa usafuna wona lo mzimba wehlobo, kusho ukuthi ungumatha-nd’ eyincane ngoba ezindala zikubangela ufehlane.  

  www.ilanganews.co.za

  Previous articleIkhwelo leSilo kubaholi bezepolitiki
  Next articleIsililo “ngokugamfulwa” kwesabelo sezemfundo