Impi yamazwi “ngobuNkulunkulu” boNyazi

2361

UMfu Mpanza weNazarites Church of God uthi inkinga wukuthi uNyazi luzungezwe ngabantu abangaluthandi

THANDEKA NGOBESE

UMFU Mthembeni Mpanza weNazarites Church of God utshele iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ukuthi kayiyona uNkulunkulu futhi kayiyona umphrofethi. Lokhu ukusho entshumayelweni eqoshiwe ekuFacebook.

SEKUQUBUKE impi yamazwi kuFacebook ngentshumayelo yomholi nomsunguli weNazarites Church of God, uMfu Mthembeni Mpanza, ebithi kuphambene nobuNazaretha ukuthi kungayi muntu ethempelini njengoba kuvalwe izwe ngenxa yeCoronavirus. 

Kule ntshumayelo uMfu Mpanza uthi umthetho wobuNazaretha uthi kufanele kube khona abazoba khona ethempelini abazokhipha iladi. 

Le nkulumo igxekwe kakhulu ngamaNazaretha ohlangothi lwaseBuhleni, akhwele adilika kuMfu Mpanza ethi ungubani yena ephikisa uJehova ngoba iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ingu-Nkulunkulu, uMdali wezulu no-mhlaba. 

UMfu Mpanza uphinde waqopha intshumayelo ethi uNyazi kaluyena uNkulunkulu futhi kalusiye umphrofethi. 

“Ngiyafisa ukuthi ngiyikhulume le nto ngiyibhekise oNyazini noma emalungeni ebandla laseBuhleni. Mntungwa (ebhekise oNyazini), ngiyafisa wazi ukuthi ngingubaba wakho, njengoba ngingubaba wakho nje ngiyakuthanda. 

“Unabafowenu abaningi, kodwa abakuthanda ngoba bazi ukuthi wena uyabusa unemali eningi ne-zimoto eziningi nemizi eyizitezi. 

“Noma ngikuthanda ngeke ngikukhohlise, kawuyena wena uNkulunkulu, kawuyena uJehova futhi kawuyena umphrofethi. Umphrofethi kwakungumkhulu wakho iNyangayezulu (iNkosi Amos “AK” Shembe). 

“Inkinga yakho wukuthi uzungezwe ngabantu abangakuthandi, kodwa wena kawuboni. Uma ukhumbula kahle, kwakuze kuthiwe iNyangayezulu ngumphethi wembenge ngoba kwagcina ngayo ukuthi kuleli bandla kube nomphrofethi, kwathiwa bonke laba abanye bazoba ngabaholi. 

“Uma amaNazaretha ethi uNyazi lunguNkulunkulu, kusho ukuthi lona selungaphezulu yini kwaba-phrofethi abangaphambili? Angithi iNyangayezulu yasho ukuthi noma ingashona nize nazi ukuthi owenu uNkulunkulu noma iNkosi yenu isezulwini futhi kayibonwa. Ngeke uze ube nguNkulunkulu wena ngoba uyabonwa,” kusho uMfu Mpanza. 

Uthi kunomshumayeli obeshumayela emsakazweni ethi onezwi likaNkulunkulu unguNkulunkulu, lokhu acabanga ukuthi bekuchaza ukuthi umuntu onezwi noma owethula umyalezo kaNkulunkulu naye unguNkulunkulu. 

“Nami njengoba ngishumayela izwi likaNkulunkulu kusho ukuthi nginguNkulunkulu? Uma ngithi nami angibizwe ngoNkulunkulu amaNazaretha azokhwela adilike kimina athi ngizenza uNyazi. 

“AmaNazaretha kumele azi ukuthi akekho uNkulunkulu obonwa ngamehlo kwaphela nje,” kusho uMfu Mpanza. 

Okhulumela uhlangothi lwaseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe kakulona icala ukubiza uNyazilwezulu ngonkulunkulu ngoba basuke besho umoya ongene kulona ukuthi ungokaNkulunkulu.

“Uma umuntu kade ethwasa eseyisangoma, negama lakhe liyashintsha abizwe ngomakhosi usibanibani ngenxa yomoya osuke usumngenile. 

“Uma sithi uNyazi lunguNkulunkulu sisho umoya olungenile. IBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi kuMose ngizokwenza unkulunkulu phezu kukaFaro, noNyazi lwenziwe lwaba ngunkulunkulu phezu kwamaNazaretha,” kusho uMnu Mncwabe. Ube esecela ukuthi  abantu bahloniphe imithetho kahulumeni bahlale emakhaya.

Previous articleLichayise uKhozi iGcokama
Next articleUsizi konezinyanga eziwu-5 engaholi