Impi ye-Israel nePalestine ikhombisa ubuthaka be-UN

  245

  CALLISTUS NKWANYANA

  IMPI eqhubekayo phakathi kwe-Israel nePalestine, inobungozi emhlabeni wonke njengoba amazwe eseka uhlangothi oluthile ngokwehlukana kwawo. 

  Abanye bathi ukuhlasela kwe-Israel kuyinto enobulungiswa, abanye bayakuphika lokho. 

  Izigagayi zeHamas zihlasele e-Israel, zabulala inqwaba yabantu abebengazelele. 

  Lokhu kwenze i-Israel yahlasela sakuziphindisela eGaza, lapho kuyikhaya lamaPalestine. 

  Into ebuhlungu wukuhlaselwa kwesibhedlela, osekudale inkombankombane njengoba abase-Israel beziqhelelanisa nakho. Okwenza kube buhlungu kakhulu, yisibalo sezingane ezifayo kule mpi, ezinye zisale ziyizinkubela zaphakade. 

  Uma zisindile, imiqondo yazo iyohlale ikhubazeke unomphela. 

  Iqiniso lithi, impi kayikaze ibe nesixazululo. Uma kwenzekile sabakhona, usuke usube mkhulu umonakalo kulabo abalwayo.

  Empeleni, impi yenzeka uma sesehlulekile isixazululo sezingxoxo, noma labo abanamandla befuna kuzwakale imibono
  nemizwa yabo kuphela. 

  Lokhu-ke kuyaye kudale inzondo engapheli, edlulela ezizukulwaneni ngezizukulwane. 

  Ishwa elikhulu emhlabeni wukuthi iNhlangano yeziZwe (United Nations) kayinamandla, kayinamazinyo, iyehluleka ukubhekana namazwe ayizikhondlakhondla. 

  La mazwe ayizikhondlakhondla, yiwona futhi abhekelele ukuthula kwamazwe. 

  Kumele kube nezinguquko eNhlanganweni yeziZwe ukuze ikwazi ukubhekana nezinselelo zamanje. 

  Uma ubuka uhla lwesigungu sezokuphepha sale nhlangano, sakhiwa emuva kwempi yomhlaba yesibili ngoMfumfu 24 (October) ka-1945.

   Kuncane kakhulu okwenziwe ukubheka ubulungu balesi sigungu. 

  Sakhiwe ngokuthi ngobani abanamandla, kasibheki ukuthi ngubani onamasu angadala ukuthula emhlabeni-jikelele. 

  Ukuba nezwe elizibona linamandla kunamanye, kwenza kube lula ukusebenzisa lawo mandla ukuthatha izinqumo
  ezivuna lona. 

  Isigungu sezokuphepha yiso esenza iziphakamiso zokuthi ngubani okufanele abe ngunobhala-jikelele weNhlangano yeziZwe. 

  Into engemukelekile wukuthi, sona lesi sigungu samazwe ama-hlanu eNhlangano yeziZwe amele ezokuphepha, kuphinde kube
  yisona esingamhloniphi unobhala-jikelele wale nhlangano. 

  Impi yama-Israel namaPalestine ikhombisa ngokusobala ubuthaka beNhlangano yeziZwe.

  * UMnu CB Nkwanyana uneziqu
  ze: Masters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office
  of the Premier: Community Partnership and Moral  

  Regeneration

  Ungumbhali wencwadi:
  “Talking to yourself, the journey
  to self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwanya-nacb60@gmail.com / 0665445466 Ucingo / WhatsApp

  Previous articleUngqongqoshe uqinisekisa eyesimo esibi somnotho
  Next articleIbulawe nondlunkulu wayo inkosi “ebizingelwa” yizinkabi