INanda yindawo yamaqhawe nomlando

  221

  MENZI JELE: EZOMLANDO

  ABANYE abantu uma ukhuluma ngeNanda, bafikelwa yisithombe sendawo ehlala izixhwanguxhwangu nemigulukudu. Lokho bakususela ekutheni uma kukhishwa izibalo zobugebengu eNingizimu Afrika, iNanda ibaseqhulwini. Abayaziyo iNanda, bazosho ukuthi inomlando wamaqhawe, izifundiswa namakholwa ezinkolo ezahlukene. Kuze kuthiwe iseNanda nje, yingoba iqanjwe ngentaba ekhona laphaya, ehlukanisa isizwe samaQadi (seNkosi uMqoqi Ngcobo) namaPhephethe (seNkosi uThandizwe Gwala).

  IKHAYA LEMFUNDO

  Abaholi be-American Board Mission, uMnu Daniel Lindley nowakwakhe, uLucy, basungula isikole samantombazane kuphela kule ndawo, iNanda Seminary for Girls, esavulwa ngomhla ka-1 kuNdasa (March) ngo-1869. 

  Amantombazane ayevela kuzo zonke izingxenye zezwe ayethutheleka eNanda Seminary, okuyisikole esisekhona namanje. UMfu uJohn Langalibalele kaDube Ngcobo (uMafukuzela onjengezulu), waya e-USA waqoqa imali, wasungula iZulu Christian Industrial School, eyagcina seyaziwa ngokuthi yi-Ohlange Institute. 

  Lesi sikole sikhiqize abaholi abaningi, kanti izinkambiso nezimfundiso zaso zazigxile enkolweni yobuKrestu. UNkk Phumzile Mlambo-Ngcuka owake waba yiphini likamengameli wezwe, ufundisile e-Ohlange High School (ama-zebra). 

  ABAFUNDI baseNanda Seminary.

  Kunezikole eziqanjwe ngamakhosi asemaQadini, njengeMqhawe High School eyasungulwa ngeminyaka yawo-1960, iMvaba High School, iMagqibagqiba High School, kukhona nesikhungo sokuqeqesha amakhono. 

  INanda beyaziwa ngokuthi yikhaya le-United Congregational Church of South Africa (UCCSA), ebeyaziwa ngokuthi i-American Board phambilini. Ibuye ibe yikhaya leNazareth Baptist Church. UMphrofethi uMudliwamafa Isaiah Shembe, uMqaliwendlela, wafika ngo-1910, evela eNtabazwe (eHarrismith), wakha umuzi waseKuphakameni ezintabeni zasoHlange. 

  NamaKhatholika akhona eMatikwe, eNanda, iSt Joseph Mission.

  INDAWO EYAYIXUBE IZINHLANGA

  Abomdabu waseNdiya bakebaba nezindawo ababakhe kuzo eNanda. Ummeli uMahatma Gandhi, wayenomuzi eNanda. EBhambayi, khona eNanda, kwakuhlala abomdabu waseNdiya, bethi kuseBombay (iNhloko-dolobha yase-India, eseyibizwa ngeMumbai manje) naseMaoti, kwakuhlala bona.

  Kwasuka izibhelu eNanda, abomdabu waseNdiya bahlaselwa, bathuthela ePhoenix Settlement, okuyindawo eyasungulwa nguGandhi ngo-1904. EBhambayi njengamanje, kugcwele abantu abadabuka e-Eastern Cape, abasuswa wudlame eMalukazi ngaseMlazi, nge-minyaka yama-80s.

  Njengamanje sekukhona abasePakistan, abanamabhizinisi eNanda. Idamu elikhulu elikhona eNanda, lake lasusa omkhulu umsindo ngesikhathi lakhiwa. Abantu abasuswa ngesikhathi lakhiwa, bathuthela ezindaweni ezazibizwa ngokuthi ngo”tin town” eMolweni naseNtshanga. Abantu babekhala ngokuthi kabasitholanga isinxe-phezelo ngesikhathi besuswa.

  IKHAYA LABASUNGULI BAKAKHONGOLOSE

  Ummeli, uPixley ka-Isaka Seme, owaqhamuka nombono wokuthi abantu abamnyama mabahlangane basungule inhlangano yabo yezepolitiki, iSouth African Native National Congress (SANNC) wayengowaseNanda. 

  KUSUKELA kwesokunxele, nguPixley Ka-Isaka Seme, nguNelson Mandela, nguJohn Langalibalele Dube, uMahatma Gandhi kanti ngenhla nguMprofethi Isaiah Shembe.

  Ngesikhathi uKhongolose wethulwa eMangaung, eBloemfontein, mhla ka-8 kuMasingana (January) ngo-1912, uMfu uJo-hn Langalibalele kaDube Ngcobo wakhethwa waba ngumengameli wokuqala wale nhlangano yize wayengekho, ephesheya kwezilwandle ngokomsebenzi.

  UMafukuzela ngowaseNanda njengoba nedlinza lakhe likhona oHlange. UMnu u-Alison Wessel George Champion, uMahlathamnyama, wayengumholi we-ANC nezinyunyana, wayenamabhizinisi eNanda, futhi ungcwatshwe khona. 

  Isishoshovu somzabalazo wenkululeko, uBertha Mkhize, sikhulele eNanda saphila khona, yize sazalelwa eMzinto.

  Ummeli owayedumile, uMnu uReggie Ngcobo nomfowabo uMnu uRodgers Ngcobo, ngabanye babantu abebehlonishwa eNanda. UMnu uNelson Mandela, umengameli wokuqala waseNingizimu Afrika ngaphansi kwentando yeningi, wavota okokuqala empilweni yakhe eJL Dube Hall, oHlange, eNanda, ngoMbasa (April) ngo-1994. UMnu uMxolisi Kaunda obeyimeya yeTheku – kodwa osetshalwe ePhalamende – wazalelwa wakhulela khona eNanda. 

  “EBUMNANDINI UZOBATHOLA KHONA!”

  INhlungwane (ku-ward 54) nakwaBester (ku-ward 47), yizona izindawo ezithathwa ngokuthi ziyingozi eNanda. Zikhona ezithandwa ngamadelabuthongo njenge-Under the Moon engaseMtshebheni naseZweni Lodge, eS’bu Lounge nezinye.

  INDAWO yobumnandi i-Under the Moon, eseNanda.

  Kunenxanxathela yezitolo esanda kwakhiwa eMtshebheni. Omunye umlando weNanda uyatholakala esikoleni e-Ohlange, njengoba kunesigcinamagugu (museum) esi-singethwe nguMnu uMandla Nxumalo, phakathi egcekeni lesikole. 

  Previous articleKusolwa umbango wesikhundla ngokubulawa kukandunankulu wesizwe
  Next article04 JUly 2024