INdodana yoMuntu isisemnyango, ilande abayo

  260

  SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

  EZISEMATHENI zithi uJesu Kristu waseNazaretha usendleleni, uzolanda abalandeli bakhe. Kuthiwa angatheleka ungakafiki ngisho noKhisimusi lona. Inkinga wukuthi sekukhona asebemphika ngoba nakhu bezwa lezi zindaba, kanti bona basafisa ukuhlala emhlabeni. 

  Kunomfundisi ovame ukungibangela isicefe njalo ngeSonto uma edlula ngakwami, eya enkonzweni. Uye athi kimi ngiyosala mhla uJesu esebuyile ngoba uyothatha abalandeli bakhe kuphela. Uthe uma edlula kuleli Sonto esiphuma kulo, ngambuza ukuthi uzwile yini ukuthi sekuya ngamagama enkehli, wethuka wababaza. Ubuze ukuthi ngizazi kanjani izindaba zasezulwini, ngibe ngingeyena umKrestu, ngamtshela ukuthi thina sisezintweni kanti sazana nabantu abasezintweni.  

  UJacob Gedleyihlekisa Zuma washo esengumengameli wezwe, wathi i-ANC iyolibusa leli kuze kubuye uJesu. Manje kulolu khetho esiphuma kulo, le nhlangano kayihlabananga ngendlela yokuthi iphathe izwe yodwa. Phela uKhongolose ubuzigwazela ibhece kusukela okhethweni lokuqala ngqa olwasifaka nathi bantu abampisholo ngo-1994. Abelungu babejabule okwesinkwa sibona ibhotela, ngoba phela uNelson Rolihlahla Mandela – owaba ngumengameli wokuqala omnyama – wayebathanda. Yayendele esokeni. Umhlaba wonke wawufanisa lesi sikhathi njengobusuku bokuqala ezithandanini ezisanda kushada. Nangempela wayethi uMandela uma etshikizisa isinqe, enza lomdanso okwakuthiwa yiMadiba dance, abafazi babelungu bavele bakhulelwe. 

  Baqhubeka kanjalo balibusa elikaMthaniya ondlebezikhanyilanga, bephethe uMandela. Kwathi uma kufika uThabo Mbeki, abanye babaleka bagcwala amahlathi – kukhona abaya e-Australia, abanye baya e-England. Kwathiwa kumele sivotele i-ANC, sithanda singathandi, ngoba nakhu yasilethela inkululeko. Yingakho uMsholozi waze wathi bazophatha kuze kubuye uJesu. Akekho owayecabanga ukuthi luzofika usuku lapho uquqaba luzobona ukuthi lushaywe ngemfe iphindiwe lapha. 

  Njengoba namuhla uZuma esehamba noMkhonto Wesizwe, kumele kube khona ombuzayo ukuthi usacabanga yini ukuthi uKhongolose usazobusa ingunaphakade njengoba wayeshilo. I-ANC ithole amavoti awu-40% nemfalakahlana. I-DA iphume isibili ngo-21% noshintshi, uMkhonto Wesizwe wathola athi mawabe yishumi nesihlanu. Lokhu kuchaza ukuthi i-ANC ngeke ilibuse leli. Kuyomele ishele amanye amaqembu ukuze benze uhulumeni wesitokofela. 

  Kodwa-ke kasikho lapho, sikule yokubuya kukaJesu. Mina ngimlinde ngabomvu ngoba ngifuna ukubona amaKrestu enyuka ngamafu eya ezulwini. Ngifuna nokubona labo abazophika ukuthi bangabalandeli bakhe ngoba bethanda ubumnandi. Zonke lezi zinto ezimnandi okuthiwa yizono, kazikho ezulwini. Uma uphuza utshwala kuthiwa yisono, uzoya kwaSathane. 

  Lokhu kusho ukuthi uma ufana nathi, uzithandela izinkamba zikaFalo, ungalinge ube ngumlandeli kaJesu, ngoba uzozithola usulapho ungafisi ukuba khona. 

  Previous articleOweBafana nendesheni kodokotela beDowns ngabadlali bayo
  Next articleAkuzethusi ezothisha ukuhlongozwa kwenyunyana edlelana neMK