Ingcindezi idla buthule kwabaningi

675

Udokotela uthi ukuzibulala komuntu kwenza abasele bazizwe benecala

NGUJABULANI Tsambo owayedume ngelikaHHP owazibulala ngenxa yokhwantalala.

THANDI ZONDI

UKUZIBULALA kungaphenduka umkhokha emndenini uma kungalandelelwa ukusiza abasele ukuba babhekane nengcindezi eshiywa wukuzibulala kwelungu lomndeni. Lokhu kuvezwe ngudokotela wezengqondo, uNkz Anele Nkwanyana osebenzela eSindisa Health Care Centre, eMpangeni. Ubekhuluma neLANGA mayelana nosaziwayo abayizinhloko zamakhaya asebezibulele kubalwa umculi we-hip hop, uRiky Rick okusabalale izindaba zokuthi uzilengisile mhla ka-23 kuNhlolanja (February) nomlingisi uPatrick Shai owatholakala ezilengise egalaji lakwakhe mhla ka-22 kuMasingana (January) nonyaka.


UNkz Nkwanyana uthi uma inhloko yekhaya izibulala, abasele bazizwa benecala, okushiya isilonda ngoba bebona sengathi yibona ababe yimbangela. “Kubalulekile kwabasele ukuthola usizo uma kukhona ozibulele ngoba lokho kungagcina sekuwukhondolo ngenxa yokuthi basuke bezigxeka ngokwenzekile. “Omunye ugcina esenokhwantala uma engalutholi usizo olufanele, mhlawumbe agcine esezibulala. Lokhu kushintsha ngisho indlela yokucabanga, abantwana bagcina sebebuka sengathi ukuzibulala kuyisixazululo ngoba nenhloko yekhaya yenze okufanayo,” esho.


Uthi ukufa komuntu kuba nezigaba kwabasele; kukhona esokucasuka, esokushaya sengathi akwenzekanga lutho, ukucasukela uNkulunkulu ngakwenzile nokufisa ukumvusa ongasekho, konke lokhu kwabanye kugcina sekudala ukhwantalala. Uthi izingane kumele zikuqonde ukuthi lokhu kusuke kungahlobene nhlobo nazo, kepha kumele zazi ukuthi nabazali banemizwa. IMPILO YOSAZIWAYO: UNkz Nkwanyana uthi nakuba impilo yosaziwayo yaziwa njengenobukhazikhazi, egcwele abangani abesekanayo, okuyinto ebonakala
uma benemicimbi esuke igcwele omntakabani, yizimoto zikanokusho abahamba ngazo, yizithabathaba zemizi ezindaweni zabadla izambane likapondo, kodwa ngebhadi kayikhazimuli njengoba ibonakala, nabo banezinkinga ezithi mazicishe zifane nezabanye abantu.


Lokhu kufakazelwa wukwanda kwesibalo sabazibulalayo. Akugcini nje kosaziwayo kepha ngisho kwabesilisa abaphila impilo eyejwayelekile. “Kwabesilisa kunale nto yokuthi kumele bacindezele imizwa ngoba kuthiwa indoda kayikhali, kwesinye isikhathi bafakwe ingcindezi kuthiwe ‘wena uzonakekela usibanibani’, umuntu ukhula nje, vele sekunendlela emisiwe yokuthi kumele aphile kanjani. “Lokhu kuyabalimaza ngoba kunezigameko abadlula kuzo kepha bazifukamele, besekuthi ngelinye ilanga ziqhume sezinqwabelene. Kumele bavuleleke nabo, bakhulume ngemizwa yabo,” kusho uNkz Nkwanyana. Uthi ingcindezi yosaziwayo iyafana neyabantu bonke, okubuhlungu kubona wukuthi kababi nesikhathi sabo bodwa futhi kunendlela abalandeli abalindele ukuba baziphathe ngayo.


“Abalandeli basuke bengabhekile ukuthi nosaziwayo bangabantu, banezinkinga ababhekana nazo. Uthola ukuthi uma beziveza ububona, kugcina sekushayeka iphakethe, nabalandeli bababuke ngeso elehlukile. “Izinkundla zokuxhumana zizodwa, zinomthelela ngoba kuba neqembu elizongahambisani nosaziwayo othile beselinxenxa izinkampani asebenzisana nazo ukuba zimlaxaze,” esho.
UMZWANGEDWA: Emasontweni edlule kwashona usaziwayo, uKuli Roberts kungazelele muntu, okwashiya imibuzo ngokwashiwo nguLetoya Makhene-Pulumo owayesondelene naye owathi kuyamangaza ukuthi abantu bamtshengisa uthando olungaka uKuli ngoba eseshonile, kodwa ubekhala ngomzwangedwa esaphila.


Lokhu kudwebe isithombe sokuthi baningi osaziwayo abafela ngaphakathi, kepha impilo yabo ibe ibukeka ikhazimula. “Kubalulekile ukuthola isikhathi sakho uwedwa. Siyazi ukuthi unengcindezi yabantwana, umsebenzi nokunye okuningi. Ngiyakuncoma ukuthi uthole umuntu osondelene naye noma usizo lwabezempilo uma uzwa ukuthi isimo sesingaphezu kwamandla,” kusho uNkz Nkwanyana. Emasontweni edlule ILANGA LangeSonto laxoxa nomethuli wezinhlelo zikamabonakude owazakhela udumo ngesikhangiso sensipho yokuwasha, i-OMO uNkanyiso Bhengu owaveza ukuthi impilo inzima kwezikaqedisizungu. Waveza ukuthi umsebenzi kawuqhamuki zikhathi zonke, okugcine kwenze wadlelwa umuzi, washiywa ngumfazi, kwaphoqa ukuba ayoquba emzini kamfowabo.


“Akubona bonke abantu abanokhwantalala abagcina ngokuzibulala, kepha ozibulalayo usuke esesesigabeni sokuthi ngokwakhe
usezame konke. Lokhu kakusho ukuthi bonke abantu abanokhwantalala bazozibulala, kudingeka bathole usizo olufanele,” kusho uNkz Nkwanyana. UMTHELELA WOKHUVETHE Kule minyaka emibili eyedlule yokudlanga kokhuvethe, kuhlale obala ukuthi iningi lamaciko
liphila phezu kwengcindezi eyisimanga njengoba amanye abekhala ngokuthi adlelwa izimoto nemizi futhi kunzima nokukhokhela izingane esikoleni. Nakuba kunjalo naphambilini amanye amaciko abekhala ngobunzima bokuphila kule ndima kaqedisizungu.
Kuzokhumbuleka ukuthi uChristopher Kubheka wodumo lokulingisa uGunman emdlaweni iYizo Yizo noBazooka kwiZone 14, kwabikwa ukuthi uzibulele emuva kokuba wayekhale ngendlala yomsebenzi.


Owayengumculi we-hip hop, uJabulani Tsambo owayedume ngelikaHip-Hop Pantsula (HHP), ngomunye wosaziwayo abazibulala ngenxa yokhwantalala, kanti wakuveza ukuthi uke wazama kathathu kepha engaphumeleli. UNichume Siwundla ongumculi, naye kwaba nemibiko yokuthi ukusweleka kwemali okugcine kumenze wazibulala. UNkz Nkwanyana uthi izimpawu zomuntu onokhwantalala zivela emasontweni amabili elandelana zinsuku zonke. Uthi le nkinga kayikhethi bulili futhi kayikhathalele ukuthi unemali noma cha.
IZIMPAWU: Ukulahlekelwa yintshisekelo ezintweni ozithandayo njengokufunda noma umculo; Wukuba nosizi, ungathandi ukuba seduze nabantu; Indlela odla ngayo iyashintsha, mhlawumbe udle kakhulu noma kancane. Uyehla emzimbeni noma ukhuluphale.


“Ngiyazi ukuthi umphakathi wakithi kwesinye isikhathi uma ukhuluphele, uzitshela ukuthi konke kusuke kuhamba kahle, kepha kumele siqaphele ukuthi abanye abantu banezinkinga abazifukamela ngokudla. Akubona bonke abantu abazobonakala ngokuncipha emzimbeni uma izinto zingahambi kahle,” kusho uNkz Nkwanyana Ukungalali. Umuntu onokhwantalala usuke engasakwazi ukulala kahle ngenxa yokuthi ucabanga isimo abhekene naso. Uyashesha ukukhathala, futhi angazi ukuthi ukhathazwe yini. Izinto uzenza ngesivinini sakhe, into engatha isikhashana ayenze isikhathi eside.


*Uzithwesa amacala abanye abantu. Mhlawumbe uthole ukuthi walahlwa ngumzali bese ezigxeka kungenasidingo. UNkz Nkwanyana uthi izimpawu zomuntu onokhwantala zihlala zikhona kepha abantu kabanaki. “Kumele umuntu umbhekisise, ngisho ngabe wushintsho lwasemzimbeni. Nomcabango wokuthi umuntu ophila kahle akanazinkinga, yinto engekho. Kunezikhala ezingeke zigcwaliswe yimali kumuntu, ngisho ngabe useyisikhulu enkampanini. Okumqoka wukuthi sibuyelwe wubuntu, uzihluphe ngoseduze nawe,” ephetha.
www.ilanganews.co.za

Previous articleMngqithi: “Siyinqobele noMosimane i-Al Ahly”
Next articleInduna ifuna kudingiswe abafundi ‘abadala izinxushunxushu esikoleni’