Ingozi yokushoda kwamanzi emadolobheni

361

Izinkinga ngenxa yamanzi eThekwini naseMgungundlovu zingase ziphendule la madolobha “ugwadule”

LUCKY CAIN
KUNOVALO ngesimo samadolobha amakhulu KwaZulu-Natal, iTheku noMgungundlovu njengoba kuvela ukuthi angase aphenduke “ugwadule” eminyakeni ezayo ngenxa yezinkinga zamanzi. Lokhu kuvezwe nguNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle, uMnu Senzo Mchunu ngesikhathi enengxoxo ekhethe-kile neLANGA emzini wakhe oseMpangeni ngoLwesihlanu. Uthi inkinga yamanzi isazothatha isikhathi ukuxazululeka ngenxa yezinkinga ezahlukene okubalwa kuzona ukungaphathi ngendlela efanele kwabanye abaholi abake baphatha lo mnyango, wukushoda kwamanzi ezweni nokunganakekelwa kwengqalasizinda yamanzi.


UMnu Mchunu othi le nkinga izogubuzela la madolobha kusukela ngo-2027 utshele leli phephandaba ukuthi ungene kulo mnyango izinto zimapeketwane njengoba kunezinhlelo zamanzi ebeziqaliwe, zangaqedwa. Uthe ebeziqediwe bezingenziwanga ngendlela esezingeni elifanele. “Ngabe kasibhekene nale nkinga yamanzi ukube lo mnyango ubuphethwe ngendlela efanele. Bekumele ngesikhathi ngingena ngiqhubeke nezinhlelo ezintsha, kodwa ngeshwa kuningi okusilele obekumele ngiqale ngikulungise ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili.
“Ngebhadi, sesibhekene nesimo lapho kuzophela amanzi kwezinye izindawo kule mi-nyaka ezayo,” kusho uMnu Mchunu.


Uthe iTheku noMgungundlovu baphakelwa yidamu laseMkhomazi elisalungiswa, kunezizu-mbulu zemali efakiwe ukuze liphothulwe ngokushesha. “Akusekho ukukuvimba ukuthi la madolobha angabhekani nalesi simo njengoba ngokwesikali sethu, kucaca ukuthi ngo-2027, azoba nesomiso samanzi,” esho. UMnu Mchunu uthi usesungule ikomidi elizobheka lesi simo nezindlela ezingenziwa ukuzama ukuba kutholakale amanzi. Uveze ukuthi iNingizimu Afrika inamadamu awu-5 000, awu-3000 awo, ngakahulumeni. “Phezu kwala madamu, sakha amanye. Sinohlelo olungaba wusizo lokudonsa amanzi eLesotho, kodwa inkinga wukuthi kusamele kwakhiwe isivumelwano phakathi kwezwe lethu neNamibia ukuze uhlelo luqhubeke ngaphandle kwezihibe,” esho.


Uthi amadamu akhona angakwazi ukuphakela bonke abantu bakuleli amanzi. “Inkinga esiyilungisayo wukuthi indlela la manzi adonswa ngayo ibingaqondile. Ubuthola umphakathi owakhe eduze nedamu ungawatholi, okuyinto engingayiqondi ukuthi ibiyenzeka kanjani,” kusho uMnu Mchunu ebalula idamu laseJozini osekuneminyaka imiphakathi eyakhelene nalo ikhala ngamanzi. Uthi uhlelo olubizwa ngeMandlakazi Scheme, lwakhelwe ukuxazulula le nkinga, wathi idamu laseJozini lingenelisa imiphakathi engaphansi kukaMasipala waseMkhanyakude neZululand.


Uthe nomphakathi kumele ubambe iqhaza ukuqinisekisa ukuthi amanzi uwaphatha kahle njengoba bonke abanamanzi emagcekeni, kuzomele bawakhokhele, abangeke bakwazi, bazonikwa isikali abazosisebenzisa ngosuku. “Siyakuqonda ukuthi amanzi ayilungelo ngokomthethosisekelo wase-Ningizimu Afrika, kodwa abantu kumele bahloniphe indlela abawasebenzisa ngayo,” esho. Utshele ILANGA ukuthi ukuzama ukulwa nezinye zezinkinga zamanzi, uyalihlakaza ibhodi le-Umhlathuze Water neloMngeni Water njengoba sekuzoba nebhodi elilodwa elizowahlanganisa womabili.


“Maduze nje, sizomemezela igama laleli bhodi lamanzi. La mabhodi ayekelelwe kakhulu engabhekiwe indlela abesebenza ngayo,” esho.UMnu Mchunu uthi useqalile nokufakela izibuko indlela abanye omasipala abasebenzisa ngayo imali yokusabalalisa amanzi kubantu.Uyiphikile imibiko eke yasabalala kwabezindaba ethi uhleli phezu kwemibiko yenkohlakalo eyavundululwa ngobengungqongqoshe walo mnyango phambilini, uNkk Lindiwe Sisulu. Uthi kungamampunge okubikwayo. Utshele leli phephandaba ukuthi ngesikhathi engena kulo mnyango, wayibheka le mibiko wathola ewu-63 hhayi u-65 okwakubikwe ngayo. “Ngingakusho ngaphandle kokunanaza ukuthi kulo 63 sekusele ewu-17 kuphela esaqu-lwa, kodwa lena eminye abantu sebathathelwa izinyathelo abanye baxoshwa, abanye bamiswa bajeziswa ngezindlela ezahlukene,” esho. Uthi izinkinga ezikhona zama-nzi zizoxazululeka inqobo nje uma ukuphathwa kwalo mnyango kusezingeni elifanele. Uthi abantu kumele bakuqonde ukuthi nakuba leli lizwe lishodelwa ngamanzi, kodwa kalikho esimeni esibucayi. Bheka nasekhasini 7.
lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleUqhekeko emndenini wogqenywe yisihlobo ngensimbi wafa
Next articleKusolwa abokufika ngezidakamizwa eJozini