INJABULO EMKHANDLWINI WASEZULULAND NGOKUVUNWA YINKANTOLO

381
UMFUNDISI uThulasizwe Buthelezi oyiMeya kaMasipala wesiFunda iZululand ovunwe yinkantolo.

THANDEKA NGOBESE
UCHITHWE yiNkantolo ePhakeme eMgungundlovu njengento engekho emthethweni umbiko weMdledle Inc, okuyinkampani eyayijutshwe nguNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngoku Bambisana nezoMdabu ukuphenya ibheshu ngenkohlakalo ebinukeka kuMasipala wesiFunda iZululand ngo-2020. Ngokwamaphepha aphambi kwenkantolo, ngomhla ka-21 kuNcwaba (August) ngo-2019, ungqongqoshe walo nyango, uMnu Sipho Hlomuka wazisa iMeya kaMasipala iZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ukuthi ujube uphenyo emuva kokuncinzwa indlebe ukuthi kunokungaphathwa ngendlela efanele kwemali kulo masipala, usolwa ngokukhwabanisa nenkohlakalo. Lolu phenyo batshelwa ukuthi luzosingathwa yiMdledle Inc.


Ngemuva kwalokhu, kabaphindanga bezwa lutho ngophenyo okuthe ngomhla ka-8 kuNhlaba (May) wango-2020, sekuphele izinyanga eziwu-8, bathintwa yilo mnyango ubatshela ukuthi uphenyo luphelile, ungqongqoshe uzobathumelela umbiko ngalo. Kuthiwa washo kanjena nje ungqongqoshe, abathintekayo okuwumasipala, yimeya, yiphini layo, usomlomo babengazange babizwe nakanye ngabeMdledle Inc, batshelwe ngezinsolo ababebekwe zona nokuthi bakwazi ukuziphendulela.


Umasipala wathatha lolu daba walufaka eNkantolo ePhakeme eMgungundlovu ngoba ungagculisekile ngendlela okwenziwe ngayo uphenyo IJaji J. Chili likhipha isinqumo salo, liwuchithe njengento engekho umbiko weMdledle Inc, njengoba lithi kawuzange uyilandele iKZN Commissions Act 3 of 1999. IMeya yaseZululand, uMfu Buthelezi iphefumula ngalo mbiko, ithe lesi sinqumo sejaji siveza ngokusobala ukuthi ungqongqoshe uyagxambukela komasipala abaphethwe yi-IFP, ukufeza izinhloso zeqembu lakhe.


“Isinqumo seJaji siyasemukela. SiwuMasipala waseZululand sizibophezele ekubeni wumasipala ohola ngobuqotho njengoba nosomqulu we IFP usho kanjalo,” kusho iMeya Buthelezi. Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Senzo Mzila, uthi bewumnyango basasicubungula isinqumo esikhishwe yijaji. Uthi uma sebeqedile bazobe sebeveza ukuthi benzanike ngaso.“Lesi sinqumo sikhishwe ngo Lwesihlanu, sicela nisinike ithuba lokusitadisha kahle,” kusho uMnu Mzila.

Previous articleUkhathazekile umndeni wonyamalele
Next articleUyaqhubeka umdonsiswano ngokuphatha uMkhanyakude