Inkampani kashukela ikhiphe imifundaze kwabafundela ezolimo

98

NONHLAKANIPHO SHINGA

INJABULO abafundi abenza izifundo zolimo abayishumi behlomula ngemifundaze enkampanini ekhiqiza ushukela iTongaat Hulett.
Ngokusho kwale nkampani bangaphezulu kuka-50 abafundi asebehlomule ohlelweni lokunikezelwa kwemifundaze selokhu lwasungulwa.
UNkz Snethemba Kunene, umphathi womnyanyo wezentuthuko yomphakathi kwa-Tongaat Hulett, uveze ukuthi ukubambisana kwenkampani nesikhungo sokufundela ezolimo esibizwa nge-Owen Sithole College of Agriculture kwenze ukuthi intsha eningi eqhamuka emiphakathini etshala umoba ikwazi ukuthola imifundaze iqhube izifundo zezolimo kulo leli kolishi elaziwa njengelihamba phambili kulezi zifundo.

“Inhloso yokubambisana phakathi kwenkampani ne-Owen Sithole College of Agriculture, ukulekelela ikolishi ukuthi libe nedumelo lokuba isikhungo esigogodile emkhakheni wokutshala umoba kusho uKunene. Abalekelelwa ngalo mfundaze kuba abafundi abanemiphumela emihle ngokwezemfundo, abafundi abakwazi ukusungulu izinhlelo ezintsha nezithuthukisa ikoloshi kanye nemiphakathi abaqhamuka kuyo, futhi kuba abafundi abanesibindi sokugqugquzela abanye ukuthi benze kahle ezifundweni zabo ukuze nabo bezoba sethubeni lokuqokelwa ukuthi babe yingxenye yalo mfundaze,” kusho yena. Uthi le nkampani yasayinda isivumelwano sokusebenza ngokubambisana nomnyango wezolimo.


“Bonke abafundi abangaphansi kohlelo lomfundaze bayalekelelwa ukuthi babe yingxenye yalolu hlelo lokufunda oluqhutshwa i-South African Sugarcane Research Institute olubizwa ngokuthi i-Senior Certificate Course in Sugarcane Agriculture. Ngaphezu kwalokhu, i-Tongaat Hulett iphinde yenze izincomo zokuthi abafundi abanemifundaze baphinde bahlelelwe amathuba okuthi kukhuliswe amakhono abo ngaphakathi enkampanini. Uthi kulo nyaka i-Tongaat Hulett uzibophezele ekumukeleni nasekuqeqesheni abafundi abayisithupha ababizwa ngokuthi ama-agricultural interns. Loloh lelo luyingxenye yesivumelwano u-Tongaat Hulett anaso no-AgriSETA. Phambilini i-Tongaat Hulett ike yabeka eceleni imali elinganiselwa ku-R8 milliom ukuze kusungulwe uhlelo lokukhiqiza imbewu yomoba esebenzisana ne-Owen Sithole College of Agriculture. Ngalolu hlelo i-uthi inkampani yayizokwazi ukwedlulisela amakhono okutshala umoba kubafundi bezolimo ibe futhi inkampani ilekelela abalimi ukuthi bakwazi ukuthola imbewu eduze ngamanani angcono.
UNkz Kunene uqhuba athi inkampani izimisele ukukhuthaza intuthuko kusetshenziswa ezolimo ezindaweni inkampani esebenza kuzo.
“Inkampani iyakubona ukubaluleka kokwenza izindlela lapho abantwana abahlala ezindaweni zasemakhaya benakho ukufinyelela ekutholeni imfundo esezingeni. Ukusebenza ngokubambisana nezikhungo zezemfundo ikakhulukazi amakolishi ezolimo kuzolekelela inkampani ukuthi ikwazi ukungenelela kuzo izinhlelo ezihlonzwe nguHulumeni njengezibalulekile kuhlanganisa ukusungulwa kwamathuba emisebenzi, ukuthuthukiswa kwamakhono kanye nokuqeda ububha,”kusho yena.


UNkz Nkosazana Zulu (27), owenza izifundo ze-Diploma in Agriculture kusona lesi sikhungo uthi kubo kunamasimu omoba kanti ukhuthazwe ngabazali bakhe ukuthi angene kulo mkhakha njengoba kubo ekhule kutshalwa kakhulu.
“Ekhaya kunezitshalo ebezingathengwa ngoba zitshaliwe. Kungijabulisile ukuthola lo mfundaze engizofunda ngawo iminyaka emithathi ngize ngiphothule,” kusho yena.
nonhlakanipho@ilanganews.co.za

Previous articleUsekubhaceni uthisha osolwa ngokubandakanyeka ekuqothweni komndeni
Next articleEzibuhlungu ngowoZalo okumele ahlinzwe