Inkece idale ukugqabuka kwegoda phakathi kweGagasi noPenny 

314

THANDI ZONDI

UKHALE ngobuncane bomholo uPenny Ntuli eshiya iGagasi FM. Le ntokazi iveze ukuthi umholo obubekwe etafuleni ibingeke ikwazi ukuphila ngawo nomndeni wayo. 

Esitatimendeni esiyibhale ekhasini layo le Facebook iqinisekise ngokushiya lesi siteshi somsakazo yathi: “Yebo ngiyashiya emsebenzini. Besekuyisikhathi sokuvuselela izinkontileka, nganikwa ithuba lokuba ngibuye. Ngilwamukelile uhlelo olusha, kepha kuthe sengitshelwa imali engizoyihola ewu R2 800 ngenyanga- nokuyimali engeqile kangako kwengiyikhokhelwa ngonyaka owedlule. Ngike ngazizwa ngidelelekile kodwa ngehlisa umoya ngabuyela kubaphathi ukuyocela ukuthi babuyekeze umholo wami. Ngaleyo mali angeke ngikwazi kwenza lutho ” kuchaza yena 

Uthi akazi ukuthi uzokwamukeleka kuphi ngalo mholo omngaka. 

“Impilo izoma mengiveza i-payslip yami. Ngibuze ukuthi ngizowondla kanjan umndeni wami ngale mali ngoba bonke babheke mina? Bona bangaphila ngale mali? Bengingalwi. Umphathi wami u-Ayanda Melansi uthe kangibheke enye indlela engingaziphilisa ngayo ngaphandle kokuba semoyeni, lokhu kukushaye kakhulu ukuzethemba kwami. Ngibe sengithatha isinqumo sokuba ngizocela bangabe besayivuselela inkontileka yami kulo nyaka. Angiyekanga ngoba kukhona okungcono esengikutholile. Angiyekanga ngoba ngingasathandi, umuntu owazi mina uyazi ngithanda kanjani ukusakaza nokuthi ngilithanda kangakanani iGagasi FM. Kuliqiniso kangibuyi kulo nyaka kodwa yize kunjalo ngiyabonga kakhulu kwiGagasi FM ngethuba,” kukuveza lolu daba nakuba kunjalo, kuphetha yena. 

Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA libe ngelokuqala ukuveza lolu daba ngemuva kokuba selitholile ukuthi kunomdonsiswano kwinkontileka kaPenny neGagasi FM. 

Previous articleInkosi ichonywe olwegwalagwala ngeqhaza layo esakhiweni sikaZulu
Next articleAlaxaze i-ANC amakhansela aseMzumbe