Inkosi esencane kayizimisele ngokuxhamazela ithathe undlunkulu

303

TSEPO MOLEFE

KAYIKAFUNI ukuxhamazela ithathe undlunkulu wesizwe, iNkosi yesiZwe saseNadi, eTaylors’ Halt, eMgungundlovu, njengoba ithi ifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi umuntu wesifazane ezomfaka emagcekeni oyisemkhulu ufundisiwe ngokuba seduzane nesihlalo sobukhosi.

INkosi uVusizwe KaSondelani Zondi (24) (enikwa isihlangu esithombeni), engene esihlalweni isencane, ibenengxoxo ekhethekile neLANGALempelasonto lapho ichaze ngezifiso zayo njengoba seyiqede unyaka yaqhwakela esihlalweni
ebisifudunyezelwa ngunina. 

Ithe ngendlela esihlonipha ngayo isihlalo, kayifuni ukwenza iphutha lokusondeza abantu abangabuqondi ubukhosi.

Ibonge izinduna zesizwe ngokuyemukela kahle nyakenye ithatha isihlalo esasibhekwe ngunina, uNdlunkulu Zamathuli “MaMthuli” Zondi, oyindodakazi yeNkosi Phathisizwe Mthuli
yasoZwathini, eNdwendwe.

Ithe unina akagwevanga nesihlalo uma umndeni umtshela ukuthi indodana yakhe kuzomele ikhulele kusona.

Ifuna ukuganwa ngowesifazane obuqonda kahle ubukhosi

“Kungisizile ukubhaciswa komalume ngoba umkhulu, iNkosi uMthuli, ungilolonge kahle, engicijela ukuba yinkosi yesizwe. 

“Ungiyale kanzima ngesihlalo sobukhosi, ethi eqinisweni kakusona esami, ngesesiZwe saseNadi, mina ngizoba yiso, ngakho-ke kuyoba yiphutha ukubonakala sengingqashangqasha phezu kwaso.

“Ngingemkhohlwe umama ongiyale ngokubaluleka kwalesi sihlalo, engihlomisa ngezinto okumele ngiziqaphele njengoba ngingene kusona ngimncane. 

“Ngizimisele ngokuhlonipha umkhandlu wesizwe, kangifuni ukuguqula okuhle engikuficile ngoba ngithi sekunegazi elisha, ngakho uguquko ngesihlalo kumele lwenziwe kubonakale ukuthi ngubani osefikile,” kusho inkosi.

Ithe kuyisifiso sayo ukuthi umuntu ezombona efanelekile ukuba ngundlunkulu, kube ngobuqondayo futhi obuhloniphayo ubukhosi.

kayifuni ukusondeza esihlalweni umuntu ongeke asihloniphe isizwe

“Kumele ngiqaphele kakhulu impela ngokuthola undlunkulu wesizwe. Kangifuni ukusondeza esihlalweni umuntu ongeke abazi abantu besizwe. 

“Umama ubahloniphe kakhulu abantu, kangangoba namanje ehlalankosi basangena. 

“Ngifisa ukuthola umuntu ozohamba ezinyathelweni zikamama. 

“Yebo, bakhona engibahlolayo ukuthi bangakwazi yini ukungelekelela ekuphatheni isizwe, kodwa ngeke ngikwazi ukwenaba ngabo ngenxa yokuthi bengingabatshelanga ukuthi ngizoba nengxoxo nephephandaba, ezogcina ifaka amagama abo,” isho ihleka.

Ithi izinhlelo zayo wukubona intsha yaseNadi iqinisa kwezobuciko namakhono. 

Intsha yesizwe ifisa ukuvulelwa amathuba omnotho wasemakhaya

“Intsha yesizwe ifisa ukuvulelwa amathuba ezomnotho ezindaweni zasemakhaya. 

“Kakwejwayelekile ukuthi amakhosi ahlale phansi, kuxoxwe nentsha yesizwe ngezinhlelo ezingathuthukisa umnotho
wesizwe. 

“Mina ngibe nenhlanhla yokuthi ngithe ngiqala ukuhlala nayo, ngezwa izinhlelo ezinhle ezifisayo ngesizwe, engikholwa wukuthi uma singayelekelela, singaya kude.

“Kangifuni nokubona noyedwa umuntu omusha wesizwe engene wagamanxa ezidakamizweni. 

“Eqinisweni, ngizolwa ngazo zonke izindlela ukuqeda izidleke zamaphara. 

“Ngizohlwayela uthando lwemfundo entsheni, ngoba ngilwela ukubona kuyikazela imiyezane yemikhakha ehlukene endaweni,” kusho inkosi.

Ithe seluyaqina ukhakhayi ngenxa yokuba sesigungwini seNdlu yobuHoli boMdabu eMgungundlovu. 

Yayiyingxenye yomkhankaso wokuhlanza idolobha laseMgungundlovu

“Ngiyinkosi encane kunawo wonke eMgungundlovu, kodwa imibono engiza nayo yokuthuthukisa indlu (yabuholi bomdabu), kayibukelwa phansi. 

“Ngibonga nokuthi kukhona esengikwenzile ukuthuthukisa abantu esizweni kwezenhlalakahle njengoba kunendlu eMbubu, eSweetwaters, eyakhiwa yiziboshwa zaseNew Prison, ebesiyivula ngenyanga edlule.

“Izikhulu zejele, ziholwa ngukhomishana wazo KwaZulu-Natal, uMnu Mnikelwa Nxele, zafika kimina zizongazisa ngesifiso sazo sokwakhela umndeni wakwaZuma indlu ehloniphekile, ngoba obuhlala kuyona beyingekho esimeni esihle. 

“Ngihlanganyele namakhosi esifunda, sahola umkhankaso wokuhlanza idolobha laseMgungundlovu ngenxa yokubona ukungcola kwalo. 

“Lokho sasikwenza ngoba sifuna ukukhombisa abantu bezizwe ezisiholayo ukuthi nathi siyahambisana nokubakhalisayo kokungcola kwedolobha labo.”

Previous article“Isilala” ehlathini induna esinde isocongwa 
Next articleKukhuthazwe abamnyama ukuzibhalela ngempilo yabo